Kopsavilkums

Īstenojot projektu, Valmieras novadā tiks organizētas meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem vecumā no 6-18 gadiem - animācijas, stāstniecības, mūzikas, skatuves runas, veidošanas un mākslas pamatu iemaņu apgūšanai.

Projekta rezultāti - bērnu un jauniešu veidota animācijas filma "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna", animācijas filmas fonu un personāžu izstāde Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, kā arī iedvesmas koncerts.

Mērķis ir Valmieras novada Mazsalacas apkārtnes kultūrvēstures izpēte caur kino (animācijas) prizmu, iesaistot bērnus un jauniešus radošā, atraktīvā un interaktīvā pasākumā, radot jaunu kultūras produktu – filmu "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna". Filma tiks ierunāta latviešu valodas vidus dialekta Mazsalacas izloksnē un iedziedāta ar bērnu sacerētu dziesmu.

Projekta ideja radās iedvesmojoties no Daces Liepas organizētā 2022.-2023. nodarbību cikla "1, 2, 3 – tie citi būs drīz..." stāstnieku pēcpusdienām Mazsalacā, Ramatā, Vērsī un Ipiķos, ko atbalstīja Valmieras novads kā iedzīvotāju iniciatīvu projektu. Tajā pārsvarā piedalījās seniori, reizēm iesaistot arī savus mazbērnus. Daži iesaistītie bērni un jaunieši izrādīja aktīvu interesi par dzimtas / novada stāstiem, tāpēc sapratām, ka vajadzētu popularizēt stāstniecību arī Mazsalacas  apkaimes bērnos un jauniešos, piesaistot tos ar radošām aktivitātēm, kā arī turpināt sadarbību ar stāstniekiem.

Filmas scenārijs tiks veidots balstoties uz apkaimes stāstnieku stāstiem. Bērnos un jauniešos radot labāku izpratni par vietējām nemateriālām kultūras mantojuma vērtībām, to nozīmību, lai pieaugot un attīstot savas prasmes, turpinātu iepriekšējo paaudžu iesāktos darbus un stiprinot vietējās kopienas identitāti.

 

Mērķi

Projekts, paplašinot radošās robežas, nodrošina sadarbību starp Vidzemes reģiona stāstnieku kopas dalībniekiem, bērniem, jauniešiem un kultūras, mākslas, kino profesionāļiem.

Mērķis ir radīt dalībniekos izpratni, cik būtiska ir nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un atbildība par lokālajām kultūrvēsturiskajām vērtībām un to saglabāšanu. Nozīmīga ir laikus radīta interese bērnos un jauniešos par novada vēsturi, nostāstiem un kultūras mantojumu, kā arī sapratni par latviešu valodas vidus dialekta Mazsalacas izloksnes kolorīto skanējumu un tā saglabāšanas nozīmi.

Ļoti būtiska ir arī bērnu un jauniešu radošuma daudzpusīga attīstīšana. Organizējot meistardarbnīcas, nodrošinātu reģiona bērniem un jauniešiem apgūt jaunas prasmes un veicinātu iedvesmojošas tikšanās ar kino, mūzikas un mākslas profesionāļiem. Dalībnieki, darbojoties dažādu lektoru meistarklasēs, attīstītu radošās, mākslinieciskās, stāstniecības un digitālās iemaņas. Animācijas, stāstniecības, mūzikas, skatuves runas, veidošanas un mākslas (gleznošanas) meistardarbnīcās darbosies profesionāli pedagogi un mākslinieki, kuri pieņem bērnu tādu, kāds viņš ir, necenšoties mainīt, jo bērns mainās un pilnveidojās pats – gūstot pieredzi, sajūtot iejūtīgu attieksmi, izzinot pasauli caur rotaļu elementiem, dziesmu un stāstu, apzinoties un pilnveidojot savas spējas radošos procesos, iemācoties draudzēties un sadarboties kopā, veicinot aktīvu pasaules iepazīšanu un savstarpēju sapratni.

Mērķi:

 • radīt interesi un popularizēt Vidzemes reģiona kultūrvēsturisko mantojumu;
 • veicināt sadarbība starp paudzēm. Stāstnieku darbnīcās kopā ar Mazsalacas stāstnieku kopu aicināti piedalīties bērni ar vecākiem un vecvecākiem;
 • iepazīt Mazsalacas izloksnes kolorīto skanējumu un veicināt tā saglabāšanu;
 • attīstīt daudzpusīgu radošumu;
 • motivēt bērnus un jauniešus apgūt mākslas, fotografēšanas un animācijas pamatus;
 • jaunrade - filmas dziesmas un filmas radīšana;
 • saliedēt kopīgā darbā dažāda vecuma bērnus un jauniešus, kā arī attīstīt spēju dalībniekiem ieklausīties dažādos viedokļos un atrast kopīgu valodu radošajā procesā;
 • radīt animācijas filmu "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna";
 • organizēt Mazsalacas pilsētas bibliotēkā animācijas filmas fonu un personāžu izstādi, kā arī filmas pirmizrādi.

Uzdevumi

Biedrībai AIMC sadarbībā ar Mazsalacas pilsētas bibliotēku, Ramatas pagasta bibliotēku un Jēru klubu jānorganizē un jārealizē projekta aktivitātes.

 1. Māras Mellēnas iedvesmas lekcija par stāstniecības kustību Latvijā un nemateriālo kultūras mantojumu.
 2. Stāstniecības un scenārija darbnīca sadarbībā ar Mazsalacas stāstnieku kopu. Izveidot filmas scenāriju balstoties uz apkaimes ganiņu gaitu stāstiem un notikumiem Mazsalacas apkaimes vēsturiskās vietās, vērojot tos no dzīvnieku skatu punkta. Dalībniekiem iepazīt latviešu valodas vidus dialekta Mazsalacas izloksnes skanējumu.
 3. Režisores, skatuves runas pedagoģes Māras Liniņas skatuves runas meistardarbnīca.
 4. Mākslinieka Reiņa Jāņa Lozdas mākslas (gleznošanas) meistardarbnīcas filmas fonu gleznošanai.
 5. Plastilīna filmu mākslinieces un režisores Indras Sproģes veidošanas meistardarbnīcas filmas personāžu izveidošanai.
 6. Animācijas radošās meistardarbnīcas – vadītāji: animatores Dace Liepa, Silva Utāne, māksliniece- fotogrāfe Anita Ozoliņa un kino-māksliniece-rekvizitore Vija Liepiņa, kā rezultātā nofilmēt (nofotografēt) animācijas filmas epizodes.
 7. Mūzikas meistardarbnīcas – vadītājas: komponiste, mūziķe Sarmīte Ausekle, mūziķe Ilze Kovere grupa "ZEIDI" un brīvprātīgā Antra Piekalnīte "Austras bērni", kā rezultātā bērni kopā ar profesionāļiem radīs dziesmu animācijas filmai "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna".
 8. Etno kompānijas "ZEIDI" iedvesmas koncerts.
 9. Filmas skaņu celiņu ieraksts studijā "Uga Records".
 10. Bērnu veidotās animācijas filmas kadru datorapstrāde un tehniskā montāža studijā SIA "Animlab".
 11. Noorganizēt izstādi ar animācijas filmas zīmējumiem un vides objektiem.
 12. Noorganizēt filmas pirmizrādi.
 13. Kārtot projektam nepieciešamo dokumentāciju, sadarbības līgumus, projekta norises gaitas un rezultātu izvērtēšana un atspoguļošana, preses relīžu sagatavošana, atskaišu iesniegšana.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija - Vidzemes iedzīvotāji.
Tiešā mērķauditorija - meistarklašu dalībnieki un pedagogi - Mazsalacas, Ramatas un Vērša apkārtnes bērni un jaunieši, Valmieras SOS ciemata bērni (vasarā uzturas ciematā Vērsis).
Teorētiskajās lekcijās un nodarbībās tiek aicināti arī bērnu vecāki, vecvecāki un citi interesenti.
Netiešā ietekme - dalībnieku vecāki, māsas, brāli u.c. radinieki kā arī jebkurš interesents pasaulē, jo gatavā filma tiks ievietota YouTube.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Mērķauditorijai – runas/stāstnieku, animāciju, mākslas, mūzikas meistarklašu pieejamība mazos lauku pagastos, profesionālu mākslinieku/lektoru/vadītāju vadībā. 
 • Bērniem un jauniešiem – jaunu radošu prasmju iegūšana un nostiprināšana.
 • Iesaistītajām organizācijām – biedrībām, bibliotēkām - atpazīstamība, popularitāte – kā bērniem un jauniešiem pieejama radoša vide, vēsturisko materiālu saglabāšana nākamajām paaudzēm.
 • Popularizēts Vidzemes reģiona Mazsalacas apkaimes nemateriālais kultūras mantojums / stāstniecības attīstība / latviešu valodas vidus dialekta Mazsalacas izloksnes saglabāšana.

Bērnu veidotās animācijas filmas publicēšana www.youtube.com un https://www.aimc.lv/ kā arī  https://123tiecitibusdriz.mozellosite.com/  nodrošina pieejamību visā pasaulē plašam skatītāju lokam.

Plānotie skaitliskie rādītāji:

 • 1 grupā 20 bērni x 4 vietas x 2 dienas // animācijas, gleznošanas, veidošanas meistardarbnīcu dalībnieki. Dalībnieki tikai ar iepriekšēju pieteikšanos varēs reģistrētiies uz vienu vai divām dienām, kā arī uz vienu vai visa veida radošajām darbnīcām;
 • 20 bērni + 20 vecāki, vecvecāki, stāsnieku kopas dalībnieki // scenārija un stāstnieku darbnīcās; 
 • līdz 50 dalībniekiem // lekcija par nemateriālo kultūras mantojumu;
 • 50-100 klausītāji Etno kompānijas ZEIDI iedvesmas koncertā;
 • līdz 20 bērniem mūzikas meistardarbnīcu dalībnieki;
 • 12 bērni piedalīsies dziesmas un stāstu ierakstā skaņu ierakstu studijā "UgaRecords";
 • 2 stāstnieki / pieaugušie ierunās filmas tekstus Mazsalacas izloksnē skaņu ierakstu studijā;
 • 9 brīvprātīgie darbinieki
 • 1 gab. bērnu veidota anim. filma "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna";
 • 3 gab. audio ieraksti - stāstnieku darbnīcās;
 • 1 izstāde ar anim. filmas un vides objektiem; 
 • līdz 100 izstādes apmeklētāji;
 • līdz 100 pirmizrādes skatītāji;
 • 600-800 skatītāji animācijas filmai "Zirdzīns, gove, aitīna un cita Dieva radībīna" internetā

Piemēram: ar Vidzemes reģ. VKKF atbalstu mūsu organizētajiem projektiem

2021.gada projektam - bērnu veidota animācijas filma "Akmens kundziņš " ir 810 skatījumi https://www.youtube.com/watch?v=b2z1z0txBAM 

2015.gada atbalstītajam projektam "Lustīgi kustīgi Ungurmuižā" ir 752 skatījumi https://www.youtube.com/watch?v=_PgDEmdVfAw