Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "SAVĀ VAĻĀ"
Projekta kopējās izmaksas:
15150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8350.00 EUR
Līdzfinansējums:
6800.00 EUR

Kopsavilkums

SAVVAĻA ir brīvdabas mākslas telpa Vidzemes mežu vidū, netālu no Drustiem un Jaunpiebalgas. To veido mākslas izstādes meža takās, mūzikas un dzejas pasākumi dabai pietuvinātās situācijās, kā arī daudzveidīgas radošu cilvēku rezidences. SAVVAĻA veido tiltus starp tiešu mežonīgas dabas pieredzi un laikmetīgo kultūru, kā arī cieņpilnas un ieintersētas attiecības ar Vidzemes lokālo un tradicionālo kultūru. Plašākā mērogā SAVVAĻĀ tiek meklēti jauni radoši, nehierarhiski ceļi cilvēka attiecībām ar vidi, pasauli un sevi.

Arī 2024. gadā, 5. sezonā SAVVAĻAS programmu veidos trīs galvenie virzieni - brīvdabas vizuālās mākslas izstāde; radošās rezidences programma - "Savvaļas skiti" un publiski pasākumi (koncerti, dzejas lasījumi, performances u.c.), brīžiem šo elementu robežām pārklājoties un saplūstot. 

Notiks sadarbība ar Berlīnē bāzēto radošo aģentūru "Kemmler Kemmler", Igaunijas mākslas un tehnoloģiju rezidenču centru “Maajaam” un kultūras organizāciju "Ascendum", strādājot pie SAVVAĻAS starptautiskās atpazīstamības un sadarbības tīklu veidošanas "Radošās Eiropas" projekta ietvaros.

No SAVVAĻAS plašākās 5. sezonas programmas, Vidzemes kultūras programmas 2024. gada projektu konkursā finansējums tiek prasīts: Gunara Saliņa simtgades pasākumiem veltītās mākslinieku grupas "Post" izstādes realizācijai; Savvaļas saulgriežu pasākumam (projekta “Līgas pH3” koncerts, tēju vākšanas meistarklase un sonologu performance), Agneses Krivades vadītajam skitam “Nedarīšanas horeogrāfija UNDOING-01”; Ļubas Jakimčukas dzejas lasījumam “Donbasa aprikozes Latvijai”, Santas Remeres komunikatīvās rakstīšanas darbnīcai un SAVVAĻAS poētiskajai dokumentācijai.

 

Mērķi

Pirmajās četrās sezonās SAVVAĻA pierādījusi sevi kā saistošs un būtisks projekts gan kultūras profesionāļiem, gan apmeklētājiem. SAVVAĻA piedalās lokālās kultūras identitātes veidošanā reģionālā un nacionālā mērogā, sasaistot dabas, tradicionālās kultūras un laikmetīgās kultūras vērtības. Atrodoties Piebalgas blīvajā kultūrvēsturiskajā vidē, SAVVAĻA turpina un saista ar mūsdienām vēsturisko Vidzemes, kā latviešu kultūras epicentra, tradīciju.

SAVVAĻA darbojas kā darba platforma dažādu jomu mākslas profesionāļiem, piedāvājot radošu brīvību rosinošos dabas klātbūtnes un jaunu sadarbību iespēju apstākļos. Apmeklētājiem tā piedāvā aicinoši brīvu laikmetīgās mākslas un kultūras pieredžu veidošanu. Pirmajās četrās sezonās SAVVAĻA ieguvusi atpazīstsmību un radījusi gravitācijas lauku, rosinot dažādu jomu radošajiem profesionāļiem pašiem pieteikties iesaistei SAVVAĻĀ.

Ilgtermiņa mērķis: veidot starptautiski atpazīstamu laikmetīgās mākslas un kultūras norises telpu Vidzemes lauku teritorijā ārpus Rīgas, kurā pārskatot cilvēka, kultūras un dabas sadarbības iespējas, tiek radītas jaunas mākslas un kolektīvās apziņas veidošanās pieredzes. SAVVAĻA tiecas veicināt jaunrades procesu gan jau atzītu, gan daudzsološu mākslinieku lokā; piesaistīt daudzveidīgu apmeklētāju un dalībnieku auditoriju; veidot starptautiskas sadarbības.

Īstermiņa mērķis ir realizēt SAVVAĻAS 5. sezonu: uzturēt un attīstīt brīvdabas izstāžu takas, izveidot četrus individuālus jaunus brīvdabas mākslas darbus un vienu jaunu mākslas darbu grupu, organizēt četrus publiskus pasākumus (vienreiz mēnesī no maija - septembrim) un nodrošināt 6 skitu (rezidenču) darbību; kā arī strādāt pie SAVVAĻAS vietējās un starptautiskās atpazīstamības un starptautiskā mākslas organizāciju tīkla veidošanas.

 

Uzdevumi

Uzdevumi:

1) Detalizēti izstrādāt SAVVAĻAS 5. sezonas saturu, koordinēt dalībniekus un piesaistīto komandu; 2) Plānot un organizēt jaundarbu uzbūvi SAVVAĻAS takās, 3) Strādāt pie vietas infrastruktūras pilnveidošanas – nodrošināt darbnīcu un koptelpu gan māksliniekiem darbu radīšanai, gan apmeklētājiem un notikumiem; 4) Atjaunot un papildināt esošos mākslas darbus; izveidot šī gada SAVVAĻAS pastaigu takas un navigāciju tajās; 5) Plānot un realizēt atklāšanas pasākumus; 6) Plānot un realizēt SAVVAĻAS publisko notikumu un rezidenču jeb skitu programmu; 7) Piesaistīt sponsorus un atbalstītājus; 8) Izstrādāt un īstenot komunikācijas stratēģiju un plānu (sadarbībā ar Radošās Eiropas projekta partneriem); 9) Veidot SAVVAĻAS dokumentāciju, kas vienlaikus ir arī autordarbs; 10) Uzraudzīt projekta izpildi un izmaksas saskaņā ar projekta plānu un līgumu, nepieciešamības gadījumā saskaņot izmaiņas ar Vidzemes plānošanas reģionu, iesniegt atskaites noteiktajā laikā; 11) Veidot SAVVAĻAS starptautisko atpazīstamību un sadarbības partneru tīklu ārpus LV.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

SAVVAĻAS plašo mērķauditoriju veido dažādu radošo nozaru profesionāļi un kultūras interesenti no Latvijas, Baltijas, Skandināvijas un Eiropas. Vietējo mērķauditoriju veido Vidzemes reģiona iedzīvotāji, Valmieras un Cēsu kultūras notikumu apmeklētāji. Brīvdabas izstāde pieejama arī bērniem, jauniešiem un senioriem. SAVVAĻA piesaista dabas taku apmeklētājus un reģionālos tūristus, iepazīstinot tos ar laikmetīgās kultūras norisēm un paplašinot kultūras auditoriju Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

SAVVAĻAS izstāde papildināta ar 4 jaundarbiem un papildināti (uzturēti un attīstīti) esošie darbi SAVVAĻAS takās; 

Uzlabota vietas infrastruktūra, nodrošinot iespēju strādāt uz vietas un apmeklēt vietu īsākā un garākā laika periodā – gan māksliniekiem, gan apmeklētājiem; 

Realizēts augstvērtīgs laikmetīgās mākslas notikums lauku teritorijā ārpus Rīga - Smiltenes novadā, Drustu pagastā, veicinot profesionālās laikmetīgās mākslas pieejamību reģionos; 

Realizēts SAVVAĻAS 5. sezonas atklāšanas pasākums un aktīva programma siltās sezonas laikā (skatīt info iepriekš un vizuālo pielikumu); 

Veicināta kultūras vietas SAVVAĻA atpazīstamība lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā; 

Piesaistīta jauna reģionāla un nacionāla mēroga auditorija laikmetīgajai mākslai un kultūrai; 

Nodrošināta satikšanās vieta kultūras jomas profesionāļiem, veicināta starpdisciplināru procesu, tīklošanās un diskusiju norise, kā arī mākslinieku jaunrade; 

Veicināta kultūras nozares, akadēmiskās vides un privātā sektora sadarbība; 

Turpināta un attīstīta starptautiskā tīkla veidošana un SAVVAĻAS pozicionēšana Eiropas laikmetīgās mākslas vidē; 

Ikgadēji SAVVAĻAS budžetu veido daudzi finanšu avoti un tās darbības plašums ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. Ar Vidzemes reģiona atbalstu mēs varētu realizēt sešas aktivitātes SAVVAĻĀ un tas būtu nozīmīgs ieguldījums vietas uzturēšanā šajā vasaras sezonā.