Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta" biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6900.00 EUR
Līdzfinansējums:
250.00 EUR

Kopsavilkums

Projektā "Sēņu sarunas " plānotas 6 aktivitātes 3 mēnešu garumā, lai saglabātu un popularizētu sēņošanas tradīcijas Latvijā un Vidzemē, kā arī apkopotu informāciju un radīju jauna formāta sēņu kultūras popularizēšanas veidus. Tiks sacerēta un izrādīta Elīnas Krastiņas - Grences autorluga par sēnēm ģimenēm ar bērniem, dienas centra Solis apmeklētājus iepriecināsim ar J. Dzvinko rokas leļļu ludziņu par sēņu piedzīvojumiem. Savukārt Valmieras novada seniori tiks aicināti Sēņu rītā dalīties gan sēņotāju stāstos, gan ar sēņu receptēm. Kopā ar jauniešiem un skolēniem seniori piedalīsies arī sēņotāju tērpu modes skatē, kā arī Sēņu rakstu kaligrāfijas nodarbībās un dosies Orientēšanās trasē ar atjautīgiem uzdevumiem. Projekta doma ir saglabāt un popularizēt latviešiem tik tradicionālo nodarbi - sēņošanu un radīt jaunas inovatīvas tematiskās aktivitātes rudens periodam. 

Projekta dažādās aktivitātēs kopā piedalīsies ap 400 Valmieras novada iedzīvotāji no dažādām vecuma grupām, kursu vienos kopēja interese par un ap sēnēm un sēņošanu. 

Mērķi

Projekta pamatojums - 

nepieciešamas aktivitātes dažāda vecuma grupām rudens periodā par tuvām tēmām ikvienam vidzemniekam, proti, sēnēm un sēņošanu un šo tradīciju saglabāšana un popularizēšana. 

Projekta mērķi - 

iesaistīt Vidzemes, jo īpaši Valmieras novada, dažāda vecuma cilvēkus noderīgās un saturīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, aicinot iesaistīties un aktīvi piedalīties  projektā  "Sēņu sarunas". 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi - 

Veidot projekta aktivitātes vairāku  Sēņu dienu  ietvaros 3 mēnešu garumā

Izveidot jaunrades autorizrādi par Sēnēm un sēņošanu dažāda vecuma auditorijai, bet primāri ģimenēm ar bērniem.

Iesaistīt Valmieras novada seniorus mūsu sēņošanas tradīciju nodošanā un pārnesē jaunākajai paaudzei caur stāstiem receptēm, fotogrāfijām, u.tml. Veicināt starppaaudžu sadarbību.

Noorganizēt vairākas izglītojošas aktivitātes par sēņošanas kultūru un apkopot praktisko informāciju par sēņošanas piedzīvojumu stāstiem Vidzemes mežos , receptēm, utt. 

Apkopot projekta labo pieredzi gan stāstos un receptēs pdf formātā, gan atspoguļot projekta norisi foto un video formātos. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānotā mērķauditorija un ieguvēji dažādām aktivitātēm ir dažādi, bet kopumā - Valmieras novada iedzīvotāji.
Dažas aktivitātes būs publiskas, dažas konkrētai mērķauditorijai, piemēram, senioriem, ģimenēm ar bērniem. Katra mērķa grupa tiks uzrunāta atsevišķi uz katru pasākumu.
Valmieras pilsētas pensionāru biedrība apziņo savus dalībniekus pa telefonu. Plašāka publika - izvietojot informatīvos plakātus.
Tiks izveidoti arī kā FB pasākumi. Visa informācija Talantu pilsētas mājas lapā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta Sēņu sarunas dažādās aktivitātēs plānots iesaistīt dažāda vecuma un dzimuma Valmieras novada iedzīvotājus, gan seniorus, gan jauniešus un bērnus. Kopā 400 dalībnieki. 

Plānotie dalībnieki pa aktivitātēm.

Izrāde Simjūda tirgū Valmierā, Vecpuišu parkā, ģimenes ar bērniem - 200

Rokas leļļu luga dienas centrā Solis personām - 20

Seniori no biedrības Valmieras pilsētas pensionārs, Sēņotāju rīts  - 30

Pasākums Sēņotāju Modes skate - jaunieši, skolēni, seniori - 30 

Orientēšanās - Ziemeļvidzemes Orientēšanās kluba biedri  un visi interesenti- 100

Kaligrāfijas meistarklases Sēņu raksti - 30 

Projekta Sēņu stāsti dalībnieki būs uzzinājuši par sēnēm un sēņošanas tradīcijām, par daudzveidīgām aktivitātēm par un ap sēņu tēmu. Būs pieejams pdf materiāls ar sēņotāju stāstiem un sēņu receptēm. Tiks veicināta sēņošanas tradīciju tālāk izpēte un saglabāšana. Gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie un seniori uzzinās daudz ko jaunu un noderīgu par sēnēm. Veiksim nelielu aptauju projekta noslēgumā vai pat sagatavosim Kahoot viktorīnu.