Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
5200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
1700.00 EUR

Kopsavilkums

Melānijas Vanagas muzejs šajā gadā plāno pabeigt darbu pie kādreizējā Āraišu draudzes mācītāja, novadpētnieka P. F. Bērenta grāmatas “Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā” mūsdienīgas versijas izstrādes. Grāmata izdota Cēsīs 1927. gadā un jau gandrīz 100 gadus ir kalpojusi kā rokasgrāmata vēsturniekiem un novada izpētes entuziastiem. Grāmatā apkopotas vēsturiskās ziņas par tagadējiem Drabešu, Amatas un Vaives pagastiem.

Mūsdienās pieejamais oriģinālās grāmatas formāts un izklāsts ir grūti uztverams un izvērtējams lasītājam. Tam par iemeslu ir sekojoši apstākļi:

 • darbs ir publicēts vecajā drukā;
 • darbā minēti daudz vecvārdu un jēdzienu, kuru izpratnei nepieciešami mūsdienīgi skaidrojumi;
 • grūti identificēt grāmatā minētās personas;
 • grāmatā minētie vēsturiskie procesi, vietas tiek skaidrotas atbilstoši tā laika un autora priekšstatiem. Šie skaidrojumi vairs neatbilst mūsdienu vēstures zinātnes nostādnēm;
 • darbā lielākajai daļai kultūrvēsturisko vietu nav sniegta lokalizācija, kā arī trūkst ilustratīvā materiāla.

Ņemot vērā iepriekš minētos trūkumus, M. Vanagas muzeja paspārnē ir iecerēts sagatavot grāmatu mūsdienīgā veidolā. Proti, tajā tiktu pilnībā saglabāts autora oriģinālais teksts, bet tas tiktu pārrakstīts mūsdienu drukā un papildināts ar mūsdienu vēstures pētījumiem atbilstošiem komentāriem un tekstu ilustrējošām fotogrāfijām. Darbs pie grāmatas mūsdienīgas versijas veidošanas uzsākts jau 2021. gadā, tā rezultātā pārrakstītas 90 no 122 lapaspusēm un tām sagatavoti komentāri.

Projekta ietvaros paredzēts sagatavot pilnībā visas grāmatas tekstu un minētos papildinājumus, tos publicēt digitālajā vidē, tādējādi padarot pieejamu plašam interesentu lokam.

Mērķi

Projekta mērķis saistāms ar Vidzemes vēsturiskās zemes savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Sagatavojot P. F. Bērenta grāmatas “Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā” tekstu,
komentārus un ilustratīvo materiālu mūsdienīgā veidolā, kā arī publicējot digitālajā vidē (M. Vanagas muzeja mājaslapā, vēstures un novadpētniecības platformā Historia.lv), tiks panākta vērtīga, Cēsu novada vēsturi atainojoša un izzinoša materiāla pieejamība plašam interesentu lokam. Rezultātā tiks izzināta, saglabāta un popularizēta Cēsu novada Drabešu, Vaives un Amatas pagastu vēsture laika posmā no 13. gs. līdz  20. gs. sākumam. Grāmatas nozīme mūsdienās ir ievērojami palielinājusies, jo autoram ir bijusi pieeja dažādiem karu laikos zudušiem baznīcas dokumentiem. Bez tam grāmata ļauj iepazīt P. F. Bērenta un viņa laikabiedru vēsturisko pieredzi. Savukārt izveidotā grāmatas modernā versija (šī projekta ietvaros digitālā formātā) sniegs iespēju:

 • ar to iepazīties lasītājiem, kuri nepārzina vecās drukas rakstību;
 • iepazīties ar arhīvos apzinātiem materiāliem, kas papildinās P. F. Bērenta oriģināldarbu;
 • lokalizēt grāmatas nodaļās aplūkotās vēsturiskās vietas;
 • darbu vieglāk uztvert, pateicoties bagātīgam ilustratīvam materiālam - fotogrāfijām, kartēm;
 • pateicoties komentāriem, vieglāk izprast vēsturiskos notikumus, jēdzienus, identificēt vēsturiskās personības;
 • ērti izmantot darbu kā pamatu tālākai pētniecībai, pielietojot sagatavotos vietu, personu, senvārdu, notikumu rādītājus, kā arī izmantoto avotu un literatūras sarakstu.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

 • Pabeigt grāmatas teksta pārrakstīšanu un komentāru sagatavošanu (90.-122.lpp.);
 • Uzrakstīt ievadu;
 • Sagatavot tekstam un komentāriem vietu, personu, jēdzienu, notikumu rādītājus un izmantotās literatūras, avotu rādītājus;
 • Veikt grāmatā aplūkoto kultūrvēsturisko vietu fotografēšanu (t.sk. aero).
 • Veikt ilustratīvi nozīmīgāko vēstures avotu skanēšanu, fotografēšanu un minēto materiālu digitālu apstrādi;
 • Papildināt tekstu ar vizuālo materiālu - fotogrāfijām (t.sk. aero), kartēm, dokumentiem, kā arī ar to aprakstiem. Īstenot ilustratīvi nozīmīgāko vēstures avotu atlasi un apzināšanu arhīvos;
 • Veikt pārrakstītā grāmatas teksta un komentāru zinātnisko rediģēšanu;
 • Veikt pārrakstītā grāmatas teksta un komentāru literāro rediģēšanu;
 • Veikt teksta un attēlu sagatavošanu publicēšanai un publicēt ērtai lasīšanai digitālā vidē (M.Vanagas muzeja mājaslapā un vēstures/novadpētniecības platformā Historia.lv);
 • Organizēt pasākumu, kura laikā ar projekta īstenošanas rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija galvenokārt ir novadpētnieki, vēstures izpētes interesenti un Cēsu novada iedzīvotāji. Mūsdienīgi sagatvotais grāmatas teksts būs brīvi pieejams interneta vidē (https://www.melanijavanaga.lv/muzejs/; https://www.historia.lv/). Informācija par tā esamību un projekta īstenošanu tiks publicēta galvenokārt Cēsu novada informatīvajos izdevumos un tīmekļa vietnēs. Latvijas plašsaziņas līdzekļiem tiks izsūtītas preses relīzes.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti veicinās Vidzemes vēsturiskās zemes savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentējot Cēsu novada teritoriju. Rezultātā tiks sagatavots P. F. Bērenta grāmatas “Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā” teksts, to paskaidrojoši komentāri un ilustratīvais materiāls mūsdienīgā veidolā. Lai padarītu rezultātu pieejamu pēc iespējas plašākai sabiedrībai, tas tiks publicēts digitālajā vidē (M.Vanagas muzeja mājaslapā, vēstures un novadpētniecības platformā Historia.lv). Kopumā tiks panākta vērtīga, Cēsu novada vēsturi attainojoša un izzinoša materiāla saglabāšana, popularizēšana un pieejamība plašam interesentu lokam. Tiks izzināta, saglabāta un popularizēta Cēsu novada Drabešu, Vaives un Amatas pagastu vēsture laika posmā no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam. Materiāls kalpos par pamatu tālākiem vēstures pētījumiem gan profesionālu vēsturnieku un novadpētnieku aprindās, gan dažāda loka vēstures interesentu vidū - sākot ar dzimtas un mājvietas vēstures pētniekiem un beidzot ar pagastu, novadu un muižu vēstures izpētes entuziastiem. Projekta īstenošanas rezultātā sagatavotais materiāls būs pieejams neierobežotam skaitam interesentu, kā arī tiks radīti priekšnoteikumi mūsdienīgi sagatavotas grāmatas izdošanai papīra formātā. Līdztekus projekta īstenošana veicinās kvalitatīva un daudzpusīga tūrisma attīstību Cēsu novadā.