Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Kultūra.Vide.Sabiedrība"
Projekta kopējās izmaksas:
8051.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6923.00 EUR
Līdzfinansējums:
1128.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir sekmēt Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un  popularizēšanu nākamajām paaudzēm. Projektā tiek apvienota kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, dokumentēšana, apzinot vēsturisko un esošo informāciju, veidojot jaunu dabas taku. Tādējādi tiek papildinātas esošās dabas takas Siguldas novadā, līdz ar to paplašinās dabas tūrisma infrastruktūra. Projektā tiek izveidots jauns dabas takas maršruts no Inciema pa Braslas upes labo krastu 17km garumā – Pa Anšlava Eglīša jaunības takām! Maršrutu izstrādes darbi notiek biotopu ekspertu uzraudzībā, jo taka atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā. Maršruta izstrādē, kartēšanā  kopā ar ekspertiem piedalās 15 skolu jaunieši no Siguldas, Krimuldas un Murjāņiem, kas visu darbu procesu filmē, dokumentē un sagatavo ievietošanai sociālajos tīklos. Tā kā visa sabiedrība neizmanto QR , tiek sagatavots informatīvs materiāls drukas veidā, kur arī tiek ievietots audio ieraksts ar QR kodu, kas ir dubults ieguvums tūristiem. Projekta laikā tiek sagatavots audiostāsts par Inciemu un jauno dabas taku 3 valodās. Cilvēki jau braucot uz A. Eglīša ekspozīciju, jau iepriekš sociālajos tīklos var noklausīties ievadstāstu, vai arī staigājot pa parku klausīties to. QR kods tiek izvietots FB un Instagram un visos tūrisma informācijas centros, arī www.ejamdabā.lv mājas lapā, kā arī publiskā vietā Inciemā. Tiek uzstādītas 8gb. informatīvās norādes,  tiek nodrukāti 500gb. info bukleti, tiek noorganizēti 2 pasākumi jaunās takas prezentēšanai. Skolēni tiek apmācīti un turpmāk savās skolās strādā kā informatīvie ziņneši par jaunās takas izveides procesu, skatāmām dabas un senās kultūras vērtībām un pieejamību.  

Mērķi

Projekta mērķis ir sekmēt Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un  popularizēšana nākamajām paaudzēm. Projektā tiek apvienota kultūrvēsturiskā mantojuma atdzīvināšana ar jaunām iespējām baudīt dabu, kas tik ļoti nepieciešama šajā dinamiskajā pasaulē. Siguldas novads ir pārsteigumu pilns kā Upespērlene kad to atver un ieskatās iekšā –kultūrvēsture kā lielās pērles, dabas objekti mazās. Droši var teikt, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs un ārzemju tūrists ir bijis Siguldas novadā un Siguldas atjaunotajā pilī, Turaidas pils ekspozīcijā, izstaigājis Dainu kalnu, pabijis Gūtmaņa alā, Krimuldas muižā. Taču, ja uzmanīgi ieskatās, Siguldas novads slēpj ļoti daudz vēl neatklātas burvīgas mazās pērlītes, kas noteikti ar jāatklāj plašākam apmeklētāju skaitam. Tās ir noslēpušās Krimuldas pagastā. Te mazliet aizmirstas ir Braslas klintis ar savām laupītāju alām un Virtakas iezis, kur agrāk ir gājusi tūristu iemīļota taka, stāstu par Lībiešu laikiem, barona laiku,  interesantu leģendu par laupītā Adamaiti . Tagad senā taka nu jau kādu laiku guļ ieaugusi papardēs, tomēr šajā apkārtnē bieži novērojami tūristu un dabas mīļu pulki, kas meklē, kur tad tās laupītāju alas ir? Un kur nu Anšlavs Eglītis un viņa Inciems, kas ir kā lielākā pērle Inciemā, kas ar savu harizmu ir apbūris ne tikai Latviju, arī Ameriku. Arvien populārāki kļūst jaunizveidotie maršruti pa jaunām, līdz šim neatklātām vai aizmirstām kultūrvēsturiskām dabas vietām, veidojas inovatīvi risinājumi informācijas ieguvei. Inciemā jau 2 gadus darbojas rakstnieka Anšlava Eglīša ekspozīcija, kur apmeklētāji var atraktīvā veidā  iepazīties ar šarmantā un tautā mīlētā rakstnieka dzīves gaitām, viņa darbiem. Lai veicinātu plašāku publicitāti, projekta laikā tiek sagatavots audiostāsts par taku un ekspozīciju 3 valodās un ierakstīts un cilvēki, jau braucot uz Inciema A.Eglīša ekspozīciju, to var noklausīties ar sociālo tīklu palīdzību, vai arī staigājot pa parku klausīties to. QR kods tiek izvietots FB un mājas lapā, kā arī publiskā vietā Inciemā pie Eglīša ozola Tas ir lielisks papildinājums Inciemam, jo bieži vien cilvēki atbraucot staigā un nesaprot, kas un kur ir bijis. Arvien pieaugot iedzīvotāju interesei un pieprasījumam daudzveidīgākam dabas un kultūrvēsturisko objektu apmeklējumam, ir jāveido jauni inovatīvi piedāvājumi.

Uzdevumi

 Galvenais projekta uzdevums ir sekmēt jaunu vēsturiskās kultūras daudzveidības apzināšanu un dokumentēšanu, kā arī  pieejamības nodrošinānu. Lai saniegtu projektā izvirzītos mērķus, ir jāveic vēl līdz šim jaunu, neatklāto kultūrvēsturisko objektu izpēte, popularizēšana. Tiek apzināta un no jauna marķēta, papardēs ieaugusi dabas taka Inciems – Braslas krasti - Inciems, kur atrodas līdz šim nepelnīti aizmirstas  kultūrvēsturiskas pērles tādas kā Virtakas iezis un laupītāju alas, kas slēpj sevī visai interesantas leģendas. Šim nolūkam tiek pieaicināti profesionāli nozares speciālisti Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde, kas kopā ar skolu jauniešiem izstaigās kultūrvēsturiskos objektus, veiks dokumentēšanu, kartēšanu, sagatavos atbilstošus publicitātes materiālus, kas standarta veidā – kā drukas materiāli, kā arī inovatīvā veidā ar sociālo tīklu resursiem un QR koda izmantošanu tiks popularizēti visā Latvijā. Tā kā Latviju apmeklē daudz ārvalstu tūristi, visi jaunizveidotie materiāli tiek sagatavoti arī angļu un vācu valodās. Papildus esošajai rakstnieka Anšlava Eglīša ekspozīcijai Inciemā, tiek izveidots ekspozīcijas  audio ieraksts, kas arī tiek izvietots sociālajos tīklos, lai ikvienam jau pirms došanās uz Inciemu ir iespēja noklausīties audio par Anšlava Eglīšu gaitām Inciemā. Lai iesaistītu jauniešus kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un popularizēšanā, jaunieši, kas piedalās jaunās takas kartēšanā, visu procesu filmē un sagatavo informatīvo materiālu un jau projekta laikā, reizi nedēļā to ievieto un uztur izveidoto sociālo tīklu kontu Instagram, tādējādi tiek veicināta starppaaudžu sadarbība un sagatavotā informācija turpina darboties interaktīvā veidā, kas sekmē vēl plašāku projekta rezultātu pieejamību, kā arī tas ir lielisks publiskais tēls Inciemam, jo bieži vien cilvēki atbraucot staigā un nesaprot, kas un kur ir bijis. Stāstījums par taku arī tiek ierakstīts audioformātā QR kodā, kas tiek izvietots FB un visas TIC mājas lapās, kā arī publiskā vietā Inciemā. Jāveic laba aktivitāšu plānošana, vienots darbs ar ekspertiem un jāveic liels darbs vēsturisko materiālu atlasei un analīzei, lai varētu sagatavot profesionālu informāciju ievietošanai informatīvajā bukletā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējie, ārvalstu tūristi un skolu audzēkņi. Dabas tūrisms kļūst arvien populārāks, pēc Statistikas datiem dabas tūrisma pieaugums no 2022. gada salīdzinoši ar 2023. gadu ir palielinājies par 5%. Pēc LIAA aptaujas Latvijas iedzīvotāju galamērķi Latvijā visbiežāk ir dabas takas un dzīvnieku parki. No visiem aptaujas dalībniekiem, 46% atbildēja, ka ir izmantojuši iespēju apceļot Latviju.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti:

 • Tieši jauniešu un skolēnu iesaiste nodrošina projekta ilgtspēju un jauniešu aktivizētā pilsoniskās līdzatbildības apziņa ir stimuls atziņas veidošanai, ka katrs pats ir savas dzīves kvalitātes veidotājs un zināšanu tālāknesējs.
  • Ir sekmēta līdz šim neatklātā un nozīmīga Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana un saglabāšana nākamajām paaudzēm.
  • Nodrošināta jaunās paaudzes iesaiste seno kultūrvēsturisko objektu  apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā..
  • Veicināta jaunu kultūrvēsturisko objektu iekļaušanu mūsdienīgā veidā integrēt tūrisma aktivitātēs, līdz ar to paplašinot aktīvās atpūtas piedāvājumu.
  • Tiek nodrošināta Vidzemes bagātās kultūrtelpas  popularizējošu materiālu izdošana un publicēšana, veidojot projekta multiplikatīvo efektu.
  • Sekmēta vietējās kopienas līdzdalība jauno kultūrvēsturisko objektu izpētē , dokumentēšanā.
  • Ar inovatīvo tehnoloģiju izmantošanas rīkiem atraktīvā veidā ar - QR kodu, ir nodrošināta  jaunās paaudzes ieinteresēšana kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un popularizēšanā.

Kvantitatīvie rezultāti:

 1. No jauna izveidots 18km  maršruts līdz šim aizmirstai kultūrvēsturiskai vietai Inciems – Braslas krasti – Inciems ( apraksts un karte pielikumā)
 2. Sagatavots un nodrukāts tūristu un ikviena interesenta vajadzībām informatīvs materiāls 500eksempl. Trīs valodās – latviešu, angļu un vācu. Gan par jauno maršrutu Inciems – Braslas krasti - Inciems, gan par A. Eglīša ekspozīciju Inciemā.
 3. Noorganizēti 2 publiskie pasākumi Siguldā un Inciemā jaunizveidotās takas un informatīvās brošūras reklamēšanai.
 4. Noorganizēti 4 informatīvie pasākumi skolu jauniešu ieinteresēšanai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Piedalās 60 jaunieši.
 5. Izstrādāti un nodrukāti 30 eksempl. informatīvie plakātiA3 formātā, kas projekta sākumā izvietoti Siguldas novada apdzīvotās vietās.
 6. Izgatavotas un uzstādītas 8 informatīvās norādes jaunās takas maršrutā.
 7. Izstrādātas 7 projekta preses relīzes, kas ievietotas sociālajos tīklos, www.sigulda.lv, www.vidzeme.lv , kā un visos Latvijas TIC, LIAA mājas lapā tūrisma departamenta informatīvajā sistēmā.