Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Orbīta
Projekta kopējās izmaksas:
19635.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8310.00 EUR
Līdzfinansējums:
11325.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts “Strenču trajektorija 2024” notiks trīs savstarpēji saistītos virzienos un aktivitātēs, kuru galvenais mērķis ir iedziļināšanas Strenču un apkārtnes kultūrvēsturiskajā materiālā, radoša pētniecība sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem un profesionāļiem, jaunu mākslas darbu radīšana un dokumentēšana. Radošās darbības virzieni 2024.gadā turpinās jau iesāktās aktivitātes Strenču Sonifikācijas stacijā, Strenču Fotodarbnīcā un Strenču Fotodarbnīcas Vitrīnā.

Strenču Sonifikācijas stacijas projektā ir plānoti īsie (3 dienas), taču intensīvie radošie plenēri, kas veltīti konkrēta eksperimenta, izpētes, darba vai ieraksta veikšanai un kurā piedalītos pieredzējuši mākslinieki, eksperti un jomas profesionāļi. Plenēru tēmas: Plostnieku svētku ekspedīcijas; Brīvās enerģijas izmantošanas skaņu mākslā; Meža skanisko resursu izpēte; Strenču vēsturiskā fona izpēte un transformācija, Strenču ainavas skanisko notikumu videogrāfija.

Plenēri ļaus labāk iepazīt Strenčus, kā arī strauji attīstīt vairākus Strenču Sonifikācijas stacijas izveides ietvaros iesāktos risinājums, pārbaudīt darba hipotēzes, nonākt uzreiz pie uzskatāmiem rezultātiem un saturīgiem darbiem tālākā perspektīvā. Tā ir neierasta, taču mūsuprāt visproduktīvākā darba forma radošo mērķu sasniegšanai.

Strenču Fotodarbnīcas ietvaros tiks rīkota Mail Art meistardabnīca, kā rezultātā taps izstāde. Fotodarbnīcas Vitrīnā tiks piedāvātas 3 fotogrāfiju izstādes.

Projekta unikalitāte ir gan radošajos procesos, kā rezultātā tiks radīti jauni mākslas darbi un kultūras vērtības, gan radošā darba metodēs, laikmetīgajai kultūrai sadarbojoties ar ar mākslu nesaistītām jomām, kā arī piesaiste konkrētai vietai - Strenčiem.

Mērķi

Projekts "Strenču trajektorija 2024" kopumā balstīts gan kultūrvēsturisko vērtību izpētē, gan jaunrades aspektā, kas sasaucas ar "Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma" 2024.gada prioritātēm.

Strādājot ar Vidzemes un konkrēti Strenču kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām, piešķirot tam jaunas un laikmetīgas interpretācijas, tiks veikta vēsturiskā materiāla daudzveidības saglabāšana un attīstība, kā arī nodošana nākamajām paaudzēm.

Ņemot vērā Strenču Sonifikācijas stacijas iniciēto mākslas darbu ciešo sasaisti ar tapšanas vietu un to vērojošo raksturu, Strenči un Valmieras novads tiks plaši pārstāvēts visdažādāko laikmetīgo mākslinieku jaundarbos.

Vienlīdz svarīgi, ka kvalitatīvas mākslas publiska pieejamība ir viens no efektīvākajiem veidiem kā sekmēt profesionālu mākslinieku un plašākas sabiedrības savstarpējo dialogu, mainot pieņēmumu par radošā potenciāla trūkumu reģionos. Plašākas sabiedrības tieša un netieša iesaiste un informēšana par projektu, veicinās izpratni un sniegs priekšstatu par būtiskām laikmetīgās mākslas tendencēm, augstvērtīgiem eksperimentiem un to dažādajām izpausmēm Vidzemes reģionā.

Projekta “Strenču trajektorija 2024” virsmērķi ir sekojoši:

1) Izzināt Vidzemes kultūras mantojumu, tradīcijas kā arī laikmetīgās kultūras formas, un caur radošo jaunradi tās pētīt, saglabāt, attīstīt, transformēt un prezentēt plašākai auditorijai.

2) Nodrošināt laikmetīgas kultūras pieejamību un piedāvājumu Valmieras novadā un Vidzemes reģionā.

3) Atbalstīt nacionālas un starptautiskas nozīmes mākslas profesionāļu iesaisti novada kultūras procesos, tā atverot reģiona kultūrtelpu jaunām sadarbībām un nodrošinot zināšanu pārnesi lokālajiem kultūras darbiniekiem.

Projekta operatīvais mērķis ir organizēt 5 radošos plenērus Strenču Sonifikācijas stacijas ietvaros, kā rezultātā tiks radīti un publiski prezentēti laikmetīgās mākslas jaundarbi; organizēt Mail-Art radošo darbnīcu Strenču Fotodarbnīcas ietvaros, un darbnīcas rezultātu, kā arī vēl 2 izstādes prezentēt Fotodarbnīcas Vitrīnā. 

Atbalsts “Orbītai” māksliniecisko izpausmju realizācijā veicinās radošo industriju starpnozaru sadarbību, vietas sociālo reģenerāciju, kā arī ieņems būtisku lomu sociālo tīklu veidošanas un sadarbības partneru atbalsta nozīmes uzlabošanā.

Uzdevumi

1.      Plenēru tematisko bloku definēšana 

2.      Finansējuma piesaiste 

3.      Ekspertu un mākslinieku atlase 

4.      Organizatoriskie un tehniskie sagatavošanas darbi 

5.      Projekta īstenošana – komunikācija ar iesaistītajām personām un organizācijām, mobilitātes, uzturēšanās un lietvedības jautājumu risināšana, materiālu sagāde u.c. 

6.      Komunikācija ar medijiem un PR plāna īstenošana 

7.      Projekta rezultātu prezentācija 

8.      Projekta noslēgšana un atskaišu sagatavošana 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Strenču un Valmieras novada iedzīvotāji
• Mākslinieki un radošie profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm
• Kultūras interesenti Latvijā
Projekts paredz tiešu komunikāciju ar vietējo auditoriju un vidi, tā būs nepastarpināta saruna un radīšana mijiedarbībā. Visās aktivitātēs plānojam, ka projekta dalībnieki ‘ceļo’ pa novadu, tiekas ar vietējiem iedzīvotājiem un pēta vietējo vidi, kas kalpo tālāk par pamatu radošajiem darbiem.
Auditoriju sasniegs ar PR plāna aktivitāšu īstenošanu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks īstenota vairāku aktivitāšu programma ar 5 radošajiem plenēriem, 1 radošo darbnīcu fotogrāfijā un 3 izstādēm. Radošo aktivitāšu rezultātā tiks radīti un publikai Strenčos prezentēti vairāk kā 20 jauni laikmetīgās kultūras/ mākslas oriģināldarbi. Daļa no jaunradītajiem darbiem pēc tam tiks prezentēti arī citās izstādēs un festivālos Latvijā un ārvalstīs.

Projekta pieejamība plānota visos tā līmeņos - gan plānojot aktivitātes visā Strenču vidē, mijiedarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, pētot vietējās kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, pārveidojot tās mākslas darbos, kurus primāri prezentēsim publiskos bezmaksas pasākumos Strenčos ar vietējo iedzīvotāju iesaisti.