Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA ER Invest
Projekta kopējās izmaksas:
29050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
20680.00 EUR

Kopsavilkums

"Papīrfabrikas Festivāls" ir harmoniskā dzīvesveida festivāls visai ģimenei, kas š.g. 17. augustā notiks kultūrvēsturiskajā Līgatnes papīrfabrikas teritorijā.

Apmeklētāji pieredzēs unikālas aktivitātes, kas ļaus mācīties, iedvesmoties un atjaunoties. Programmā kvalitatīva, daudzveidīga mākslas un kultūras programma: 30 dažādas mākslas, mūzikas un amatniecības darbnīcas, veselības prakses, sarunu un diskusiju skatuve, grupu "The Soulful Crew" un "Rihards Lībietis Orchestra" koncerts, muzikāla performance "Upes skaņas", 80 mājražotāju un zemnieku saimniecību produkcijas tirgus, ekskursijas pa papīrfabriku un bijušo strādnieku dzīvokli, kino, izstādes, kafejnīcas, mākslinieku plenērs, pop-up restorāns "Garā galda vakariņas" un citas aktivitātes, kas veicina ekoloģisku dzīvesveidu un harmoniski pavadīt dienu.

Festivāls aicina no mūsdienu straujā ritma pāriet uz rāmāku, nesteidzīgāku un apzinātāku būšanu. 

Festivāls radīts, lai veicinātu cilvēkos harmonisku dzīvesstilu pret sevi un apkārtējo vidi, jaunu talantu atklāšanu, radošu darbošanos, seno un Līgatnei raksturīgo amatu prasmju apgūšanu, veicinātu jaunradi, iesaistot sabiedrību festivāla tapšanā, kā arī, lai ļautu saglabāt Līgatnes papīrfabrikas un Līgatnes kultūru. Tāpat caur festivālu gan Līgatne, gan Cēsu novads tiek reklamēta kā vieta harmoniskai būšanai. 

Festivāls tiek rīkots jau trešo gadu. Arī šogad to apmeklēs ap 5 000 cilvēku. Ieeja bez maksas.

Mērķi

Projekts nepieciešams, jo tas sniedz daudzveidīgu, kvalitatīvu mākslas un kultūras programmu plašai auditorijai pilnībā bez maksas. Pasākums bagātina Vidzemes kultūras piedāvājumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan reģiona viesiem. Caur pasākuma apmeklētājiem un publicitāti tiek popularizēta Līgatnes savdabība saistībā ar Līgatnes papīrfabrikas vēsturi, papīra ražošanu un papīrmākslu, kā arī Cēsu novads tiek popularizēts kā harmonisks un ekoloģisks galamērķis brīvdienām, dzīvošanai un jaunradei. 

Caur šo projektu tiek iedzīvināta un sabiedrībai atvērta Līgatnes papīrfabrika  - vienīgais šāda veida kultūrvēsturiskais un industriālā mantojuma objekts Vidzemē, kas ir gluži kā vietējo un ārvalstu tūristu magnēts un līdz ar to piesaista Vidzemes reģionam plašu interesentu loku. Festivāls caur dažādām radošajām darbnīcām veicina cilvēku radošu izpausmi, talantu atklāšanu un dažādu tradicionālu amatu apgūšanu, ļaujot tos iepazīt un pašiem praktiski izmēģināt. Tāpat festivāls ļauj pavadīt mierpilnu dienu Līgatnē. 

Šis ir jauna koncepta festivāls - pieredžu tūrisma projekts plašai auditorijai, kas iedvesmo un izglīto harmoniskam dzīvesstilam attiecībā pret sevi un dabu. Tas veicina jaunradi un kopradi, jo festivāla rīkošanā tiek iesaistītas dažādas sabiedrības grupas: mūziķi, mākslinieki, amatnieki, zemnieki u.c.

 

Projekta mērķi ir:

1. Radīt daudzveidīgu, kvalitatīvu mākslas un kultūras jeb pieredžu tūrisma festivālu Līgatnē. 

2. Iedzīvināt un padarīt pieejamu Līgatnes papīrfabriku. 

3. Saglabāt, praktizēt un popularizēt tradicionālās amatu prasmes.

4. Popularizēt Līgatnes pilsētas savdabību un kultūras daudzveidības izzināšanu un saglabāšanu.

5. Iedvesmot un izglītot sabiedrību - festivāla apmeklētājus harmoniskam un ekoloģiskam dzīvesveidam attiecībā pret sevi, citiem un apkārtējo vidi. 

6. Veicināt jaunradi, iesaistot sabiedrību festivāla rīkošanā. 

7. Popularizēt Līgatni un Cēsu novadu kā harmonisku un ekoloģisku gala mērķi brīvdienām, dzīvošanai un uzņēmējdarbībai. 

Uzdevumi

Uzdevumi mērķu sasniegšanai:

1.Organizēt daudzpusīgu kultūras un mākslas festivālu plašai auditorijai Līgatnes papīrfabrikā, Līgatnē.

2. Izstrādāt precīzu festivāla programmu atbilstoši projekta mērķiem un konceptam. 

3. Piesaistīt dalībniekus, kas nodrošinās festivāla programmu: mājražotājus, zemniekus, ēdinātājus, amatniekus, mūziķus, māksliniekus, radošo projektu autorus, runātājus, gidus. 

4. Piesaistīt sadarbības partnerus, kas veikts festivāla tehnisko un administratīvo funkciju: tehniķi, elektriķi, skatuves būvnieki, skaņotāji, gaismotāji, apsardze, aktivitāšu koordinatori u.c.

5. Veikt komunikācijas un mārketinga kampaņu Baltijas mērogā, sagatavot un izplatīt mārketinga materiālus.

6. Sakopt, ierīkot un dekorēt pasākuma norises vietu, kā arī nodrošināt to ar nepieciešamo: labierīcības, elektrība, ūdens, atkritumu konteineri, info centrs, mēbeles, skatuve. 

7. Radīt teritorijas zonējumu aktivitāšu norisei, kā arī uzstādīt norādes to veiksmīgai atrašanai. 

8. Nodrošināt pasākuma apmeklētāju un automašīnu veiksmīgu plūsmu Līgatnē. 

9. Veicināt sadarbību ar pašvaldību, kā arī nokārtot visas nepieciešamās atļaujas pasākuma norisei. 

10. Koordinēt festivāla aktivitātes pasākuma norises dienā. 

11. Veikt teritorijas sakārtošanu pēc pasākuma norises. 

12. Informēt sabiedrību par notikušo festivālu. 

13. Sniegt atskaites finansējuma sniedzējiem. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir Vidzemes iedzīvotāji, kuri:
1. vēlas piedzīvot unikālu pieredžu tūrismu, daudzveidīgu kultūru un saturīgi pavadīt brīvdienas .
2. ir ieinteresēti kultūrvēsturiskā un industriālā mantojumā izzināšanā.
3. savā ikdienā jau ir ieviesuši "zaļo" vai harmonisko dzīvesstilu, vai arī vēlas tādu ieviest.

Sekundārā mērķauditorija ir Līgatnes un Cēsu novada ārvalstu viesi, kuri vēlas aizraujoši pavadīt dienu un iepazīt Līgatnes savdabību.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti:

1. Radīts kvalitatīvs mākslas un kultūras jeb pieredžu tūrisma festivāls Vidzemē - Cēsu novadā, Līgatnē. Festivāls pieejams plašai auditorijai pilnībā bez maksas. 

2. Saglabātas, praktizētas un popularizētas tradicionālās amatu prasmes, piemēram, papīra izgatavošana, šūšana, koka grebšana un instrumentu darināšana, audumu krāsošana, aušana un citas prasmes, kas iekļautas festivāla programmā. 

3. Popularizēta Līgatnes pilsētas savdabība un kultūras daudzveidības izzināšana un saglabāšana caur eksursijām un radošajām darbnīcām: papīra radīšanas un papīrmākslas darbnīcas, izstādes, akvarelistu plenēri, ekskursijas pa Līgatnes papīrfabriku un bijušo strādnieku dzīvokli. 

4. Iedvesmota un izglītota sabiedrība - festivāla apmeklētāji: iegūtas jaunas atziņas, zināšanas, prasmes ekoloģiska un harmoniska dzīvesstila izveidei un kopējai dzīves kvalitātes uzlabošanai; atklāti jauni talanti un apgūti amati caur radošu darbošanos; izzināts Līgatnes kultūrvēsturiskais mantojums; harmoniski un aizraujoši pavadīta diena. 

5. Radīta vide, kur mājražotāji, zemnieku saimniecības, ēdinātāji, mākslinieki, amatnieki, mūziķi var līdzdarboties festivāla radīšanā, jaunu ideju ģenerēšanā, kā arī satikt savu īsto auditoriju, demonstrēt savus produktus un pakalpojumus. 

6. Festivāls kā Līgatni un Cēsu novadu popularizējoša aktivitāte jaunu tūristu un potenciālo iedzīvotāju un uzņēmēju piesaistīšanai, demonstrējot Līgatni kā harmoniska un ekoloģiska dzīvesveida galamērķi. 

7. Iedzīvināta un sakopta Līgatnes papīrfabrika - kultūvēsturiskais un industriālais mantojums, kam caur šo projektu radīts saturs, kas ir daļa no tur nākotnē plānotajām pieredžu tūrisma aktivitātēm. 

Kvantitatīvie rezultāti:

1. 5000 festivāla apmeklētāji.

2. 80 tirgotāji: mājražotāji, zemnieku saimniecības, ēdinātāji. 

3. 80 mūziķi, mākslinieki, amatnieki, radošas personības, runātāji. 

4. Sasniegtā auditorija caur publicitāti: 75 000 sasniegti caur Līgatnes papīrfabrikas sociālo tīklu komunikāciju, 50 000 caur dalībnieku sociālajiem tīkliem, 500 000 caur Latvijas lielākajiem medijiem.