Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība - Siguldas novada Jaunrades centra atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8364.40 EUR
Finansējums no VKKF:
8364.40 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta "Izcel gaismā" galvenais mērķis ir dot iespēju Siguldas novadā dzīvojošajiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem iepazīt un 'pamēģināt' dažādas, šķietami, Latvijā un Vidzemē izzūdošas profesijas, kā arī dot nelielu pieredzi amatu/arodu apguvē, lai šīm profesijām veicinātu to popularizēšanu un iespējamu pārnesi uz nākamajām paaudzēm. Pamata ideja ir veicināt Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību. Projekta ietvaros jauniešiem tiks nodrošināta 14 dažādu aktivitāšu jeb amata/arodu prasmju praktizēšana, izpēte, kā arī šo aktivitāšu ietvaros tiks nodrošināta jauniešu iesaiste radošajos procesos katra amata tēmā. Viena no 14 aktivitātēm būs darbnīca, kas saistīta ar  latviešu valodas paveida jeb Vidzemes lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un, līdz ar to, arī popularizēšanu jauniešu vidū. Pārējās 13 aktivitātes būs jauniešu iesaiste izzinošās meistardarbnīcās par un ap dažādu amatu prasmju apguvi. Projekta 14 aktivitātēs kopumā tiks iesaistīti vismaz 164 cilvēki, no kuriem vismaz 144 būs tieši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, pārējie būs pavadošās personas/jaunatnes darbinieki/projektu vadītājs. Projekta gaitā tiks veicināta un nostiprināta sadarbība ar Siguldas novada Jaunrades centru, Siguldas novada Lēdurgas pagasta kultūras namu, Sigudas novada pašvaldības institūcijām (transporta nodaļu), kā arī ar dažādiem amatu pratējiem Vidzēmē - kā Siguldas novadā, tā ārpus Siguldas novada robežām.

Mērķi

Projekta 7 mēnešu darbības laikā (maijs - novembris) tiks organizētas 2 meistardarbnīcas katrā no mēnešiem. Ik mēnesi tiks nodrošinātas meistardarbnīcas ar jauniešu aktīvu līdzdalību un iesaisti. Ņemot vērā, ka gan Siguldas novadā, gan Vidzemē ir daudz mazpopulāras un, šķietami, izzūdošas profesijas, ir ļoti svarīgi un vērtīgi ar tām iepazīstināt jauniešus; tas veicinās ne tika starppaaudžu sadarbību, jauniešu iesaisti radošajos procesos, bet arī šo profesiju/amatu popularizēšanu un iespējamu pārnesi uz nākamajām paaudzēm. Ņemot vērā, ka vēturiskie amati/arodi ir svarīga kultūras daļa, tikpat svarīgi ir šai jauniešu paaudzei par to iegūt informāciju.

Paredzamais ieguldījums projekta mērķu sasniegšanai. Siguldas novada Jaunrades centra atbalsta biedrība sadarbosies ar Siguldas novada Jaunrades centru, Siguldas novada Lēdurgas pagasta kultūras namu, Sigudas novada pašvaldības institūciju (transporta nodaļu), kā arī ar dažādām organizācijām un amatu pratējiem Vidzēmē - kā Siguldas novadā, tā ārpus tā robežām. Caur Siguldas novada Jaunrades centru tiks veidota komunikācija ar jauniešiem, un jaunieši tiks aicināti uz meistardarbnīcām, kā arī Jaunrades centrā būs pieejamas telpas meistardarbnīcu realizēšanai. Siguldas novada Lēdurgas kultūras namā būs pieejamas telpas dažu meistardarbnīcu īstenošanai. Siguldas novada pašvaldības transporta nodaļa nodrošinās deviņvietīgo busu, kurā uz dažām meistarklasēm un darbnīcām varēs doties 8 jaunieši un viens jaunatnes darbinieks/projektu vadītājs, kurš arī pats vadīs busu; degvielas izmaksas tiks segtas no Siguldas novada Jaunrades centra jeb pašvaldības līdzekļiem. Darbnīcās, kuras notiks uz vietas Siguldas pilsētā un pagastos un līdz kuru nokļūšanai nav nepieciešams transports, tiks iesaitīts lielāks jauniešu skaits, tas ir, maksimums 14 jaunieši un  vismaz 1 jaunatnes darbinieks/projektu vadītājs. Sadarbībā ar amatu pratējiem Vidzemē iepazīsim dažādas amatu prasmes, izmantojot viņu sniegtos meistardarbnīcu pakalpojumus.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

*uzrunāt Siguldas novadā dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem un aicināt iesaistīt viņus dažādās darbnīcās, meistarklasēs par un ap senajiem arodiem;

*izveidot vizuāli (afišu), kuru drukāt A2 formātā un izvietot pagastu centros;

*realizēt sadarbību ar 14 meistariem, piedaloties viņu meistardarbnīcās;

*iesaistīt vismaz 144 jauniešus kopumā 14 meistardarbnīcās, kas saistītas par un ap seno amatu/arodu meistariem un prasmēm;

*iesaitīt jauniešus radošajos procesos un arodu praktizēšanas procesos;

*par projektu, tā aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem informēt plašāku sabiedrību, nodrošināt publicitāti;

*īstenot 2 meistardarbnīcas ik mēnesi projekta īstenošanas gaitā;

*izcelt projekta galveno uzdevumu - parādīt jauniešiem tradicionālās zināšanas, amatus, arodus un prasmes, popularizēt tās, kā arī mudināt jauniešus, iespējams, ar šīm praktizētajām prasmēm, iespējams, saistīt savu nākotni;

*aktualizēt komunikāciju ar sadarbības partneriem;

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Siguldas novadā dzīvojoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādās izzinošās meistardarbnīcās, iepazīt dažādus arodus, gūt pieredzi un mācīties jaunas prasmes, iedvesmoties un, iespējams, viņiem radīsies vēlme gadu gaitā kādu no šiem arodiem apgūt un iekļaut savā tālākajā dzīvē.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks popularizēti dažādi senie arodi Siguldas novada jauniešu vidū;

Vismaz 144 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem guvuši pieredzi, jaunas zināšanas un prasmes iepazīstot senos arodus;

Vismaz 144 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem iesaiatīti radošajos procesos, saņemot iespēju pašiem pamēģināt dažādus arodus praksē;

Ik mēnesi projekta darbības laikā (maijs - novembris) jauniešiem nodrošinātas 2 meistardarbnīcas;

Kopumā projekta īstenošanas laikā īstenota dalība 14 meistardarbnīcās;

Ar publicitātes palīdzību informēta plašāka sabiedrība par projekta norisi, tā iespējām un rezultātiem;

Jauniešiem parādītas dažādas tradicionālas vērtības, zināšanas, amati, prasmes ar iespējmību tās nodot nākamajām paaudzēm.