Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pašvaldības aģentūra "Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra"
Projekta kopējās izmaksas:
17440.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7225.00 EUR
Līdzfinansējums:
10215.00 EUR

Kopsavilkums

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls  jau astoto reizi pulcēs apmeklētājus, lai kopā ar pavāru mākslas meistariem un saimniecēm, medniekiem un makšķerniekiem, dabas pazinējiem un amatniekiem daudzinātu  paaudzēs pārmantotās zināšanas par dabas veltēm. Šī gada festivāla tēma - “Sēņu laiks”. 

Tā izvēlēta par godu  sēņošanas tradīcijas iekļaušanai  Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Sēņu  vākšana un izmantošana ir izsenis zināma tradīcija Latvijā, kura  ir  dzīva arī mūsdienās. Sēņu galvenais izmantošanas veids ir lietošana uzturā. Gandrīz vai katrā ģimenē ir sava sēņu mērces, zupas vai sēņu karbonādes recepte. Tās var sālīt, skābēt, marinēt, kaltēt, vārīt un cept. Tā ir būtiska  mūsu kulinārā mantojuma daļa.

Kopā ar Latvijas Mikologu biedrību veidotā šī gada festivāla programma piedāvās daudzveidīgu sēņu  izziņas pasauli  – izstādi “Ēdamas un  neēdamas sēnes”, gatavošanas meistarklases un demonstrācijas, sēņu radošās darbnīcas, vides izglītības aktivitātes, konkursus un lekcijas.  Varēs uzzināt ne tikai par sēņu pielietojumu uzturā, bet arī ārstniecībā, par radošu izmantošanu amatniecībā un mājsaimniecībā, par sēņu nozīmi dabā. Tāpat kā citus gadus, festivāla programmu neiztrūkstoši papildinās Zaubes mednieku un makšķernieku tradicionālie savvaļas velšu pagatavošanas paraugdemonstrējumi, būs jaunas tikšanās ar Vidzemes amatniekiem radošajās darbnīcās un muzikāli iestarpinājumi.

Mērķi

Projekts  vistiešākajā mērā sekmēs Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Tā mērķi ir:

  1. Nostiprināt sēņošanas tradīcijas kā Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma elementa vērtību Vidzemē,  veicinot tā atpazīstamību un sabiedrības izglītošanu.
  2. Veicināt ar sēņošanas tradīciju un kulināriju saistītā vietējā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu.
  3. Popularizēt saudzīgas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas principus, sekmēt atbildīgas attieksmes pret dabu veidošanos.
  4. Sekmēt reģionālo un nacionālo kultūras un gastronomijas tūrismu.

Lai arī sēņošanas tradīciju mūsdienās ir labi zināma un vispārizplatīta, veidojas jauna  paaudze, īpaši pilsētās, kas ne reizi nav devušies mežā sēņot. Kā liecina  festivāla sadarbības partneru Skotijā pieredze, šī nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā vēlams nepieļaut pārrāvumu starp paaudzēm, jo tradīcijas iedzīvināšana  no jauna ir krietni sarežģītāks process. Sēņošanas tradīcija ir ne  vien sēņu vākšanas un gatavošanas prasmes, bet arī citas ar to saistītas zināšanas – konkrētā apvidū lietoti sēņu nosaukumi, ēdienu receptes, ticējumi, rituāli. Katrā Latvijas vēsturiskajā zemē tās ir savas un šo daudzveidību ir svarīgi  apzināt un uzturēt. Projekta ietvaros ar vietējās kopienas iesaisti izzināsim Vidzemes puses sēņu ēdienu pagatavošanas daudzveidību.

Ikkatra Zaubes festivāla koncepcijas ietvaru veido  kultūras mantojuma saglabāšana, pārnese un zināšanu nodošana sabiedrībai, īpašu uzmanību veltot jaunākās paaudzes iesaistei un mijiedarbībai ar vecāko paaudzi . Festivāla izveidotais formāts lieliski kalpos kā platforma sēņošanas tradīcijas izzināšanai un popularizēšanai, sabiedrības izglītošanai,  vēstot par cieņpilnām cilvēka un dabas attiecībām.

Uzdevumi

1. Sadarbībā ar Latvijas Mikologu biedrību noorganizēt aktivitātes, kas izglīto sabiedrību par sēņošanas tradīciju, ar to saistīto kulināro mantojumu, iepazīstina ar citiem radošiem sēņu pielietošanas veidiem.

2. Pieaicinot profesionālus pavārus, noorganizēt gatavošanas meistarklases pieaugušajiem un bērniem, kurās demonstrē sēņu un citu savvaļas velšu tradicionālu un  mūsdienīgu izmantošanu ēdienkartē.

3. Sadarbībā ar mednieku un makšķernieku klubu “Zaube”, skaidrot sabiedrībai medību tradīcijas un to lomu mūsdienās, demonstrēt un popularizēt tradicionālos medījumu pagatavošanas veidus un ēdienu receptes.

4. Iesaistīt vietējo kopienu festivāla vietas sakopšanā, dekorēšanā, sēņu ēdienu konkursa organizēšanā un recepšu apzināšanā.

5.Sadarbībā ar Vidzemes amatniekiem noorganizēt radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.

6. Sadarbībā ar dabas aizsardzības un vides organizācijām, noorganizēt izglītojošas aktivitātes bērniem un jauniešiem par dabas velšu ilgtspējīgu izmantošanu, zaļā dzīves veida principiem.

7. Noorganizēt muzikālo sadaļu ar Cēsu novada pašdarbības kolektīva/u un profesionālu mūziķu līdzdalību.

8. Sadarbībā ar vietējiem gidiem noorganizēt izglītojošas aktivitātes par Zaubes kultūru un vēsturi.

9. Noorganizēt publicitātes kampaņu, kas informē par gaidāmo pasākumu un tā paustajām vērtībām, izmantojot piemērotus kanālus katras mērķa grupas uzrunāšanai.

10. Dokumentēt festivāla norisi foto un video formātā, popularizēt festivāla atziņas tā mājas lapā un Youtube kanālā, nodrošināt tulkojumu angļu valodā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Festivāla programma veidota tā, lai būtu saistoša pēc iespējas plašākai auditorijai. Galveno mērķauditoriju veido ģimenes ar bērniem un viņu vecvecāki, gan no vietējās apkārtnes, gan Vidzemes un Rīgas, un tālākām Latvijas vietām; tie ir arī individuālie interesenti gan no lauku apvidus, gan pilsētām. Vēl viena mērķauditorijas grupa ir festivāla Facebook lapas ap divi tūkstoš sekotāju. Skaitliski nelielu mērķa grupu veido ārvalstu individuālie tūristi un grupas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā būs radīts kvalitatīvs, saturiski daudzveidīgs, kultūrizglītojošs pasākums lauku teritorijā plašai auditorijai, kas veicina kultūras tūrisma attīstīšanu Vidzemē. Sagaidāms, ka festivālu apmeklēs 3000 – 3500 cilvēku,  ne tikai no vietējās apkārtnes, bet arī citiem Latvijas reģioniem. Daudz plašāka auditorija par šī gada festivāla tēmu un iekļautajām mantojuma vērtībām  būs sasniegta caur festivāla publicitātes kampaņu.  

Festivāla galvenais pienesums ir ieguldījums Nacionālā nemateriālā kultūras  mantojuma elementa – sēņu vākšana un izmantošana - saglabāšanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Pasākuma piedāvātā programma sabiedrībā stiprinās gan jau esošās  tradicionālās zināšanas, gan  pētīs radošus -  novatoriskus un sen aizmirstus - ar uzturu nesaistītu sēņu pielietojumus. Festivāla aktivitātes ļaus apzināt Vidzemes pusei raksturīgas tradicionālās sēņu ēdienu receptes, kas vēlāk apkopotas būs pieejamas plašākai auditorijai festivāla mājas lapā recepšu sadaļā.

Pateicoties bērnu un jauniešu auditorijas iesaistei tiks nodrošinātas ar sēņošanas tradīciju saistīto zināšanu pārnese. Festivālā iekļautās vides izglītības aktivitātes vairos sabiedrības izpratni par sēņu un citu dabas vērtību saglabāšanu un aizsargāšanu, sekmējot arī turpmāku dabas daudzveidību un ilgtspējību.

Ikkatrs festivāls ir bijis un būs nozīmīgs vietējai kopienai. Iesaistīšanās un līdzdarbošanās festivāla organizēšanas dažādajos posmos, stiprinās kopienas saliedētību un kapacitāti, cels vietējo iedzīvotāju pašapziņu un sniedz piederības sajūtu, palīdzot saglabāt vietējās vides savdabību arī turpmāk. Festivāla tradīcija ir jāturpina, ik gadus atklājot jaunas nemateriālā kultūras mantojumā balstītas tematiskās līnijas un attīstot plašāku starptautisko sadarbību.