Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldības Alojas kultūras nams
Projekta kopējās izmaksas:
3444.94 EUR
Finansējums no VKKF:
1449.82 EUR
Līdzfinansējums:
1995.12 EUR

Kopsavilkums

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu Vidzemes vēsturiskajā zemē, iesaistītu bērnus un jauniešus mūzikas jaunradē un sekmētu Vidzemes mūzikas skolu koru darbību, kopš 2005.gada Alojā tiek organizēts dziesmu jaunrades konkurss bērnu koriem, kura nosaukumā ir alojiešu novadnieka, dzejnieka un pedagoga Ausekļa dzejoļa rinda ”Kas mēs bijām, būsim, esam”.Konkurss parāda jauno autoru šī brīža varējumu kompozīcijā un sniedz ieguldījumu latviešu kordziedāšanas tradīcijas attīstībā.

Konkursa ideja - jaunie jaunajiem. Jaunie autori rada oriģināldziesmas vai latviešu tautasdziesmu apdares bērnu korim a cappella. Tās apgūst un konkursā izpilda viņu vienaudži - Vidzemes mūzikas skolu kori. Konkursa atslēgas vārdi ir  skolēni, muzikālās prasmes, sadarbība un jaunrade.

Projekta īstenošana motivēs jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim, palīdzēs uzlabot jauno autoru kompozīcijas prasmes, celt mūzikas skolu koru muzikālo sniegumu, dažādot koru repertuāru un nodrošinaš to pieejamību sabiedrībai.

Mērķi

Projektā plānotais dziesmu jaunrades konkurss ir veltīts novadniekam, dzejniekam Auseklim, kas bija arī skolotājs ar diezgan radikāliem, bet progresīviem uzskatiem. Viņš daudz izteicies par kordziedāšanu, kā dziedātājs piedalījies pirmajos Vispārīgos latviešu dziedāšanos svētkos un Pēterburgā vadījis latviešu kori. Konkurss turpina viņa centienus pēc latviskām kora dziesmām un popularizē a cappella dziedāšanu - latviešu dziesmusvētku tradīcijas pamatu.

Aizvadītajos gados konkursā pieteikto jaundarbu skaits (271), Vidzemes mūzikas skolu koru atsaucība (11 kori), un interese par konkursu ārpus Vidzemes reģiona ( četri kori no Kurzemes un Zemgales) apliecina, ka Latvijas un Vidzemes kultūrtelpā nepieciešams šāda veida konkurss.

Nodrošinot Dziesmu svētku pamata - a capella dziedāšanas tradīcijas pārmantošanu un sekmīgu turpināšanu, jādomā par interesantāku repertuāru, lai bērnus iesaistītu koros. Lai saglabātu un attīstītu Dziesmu svētku tradīciju, nepieciešams to popularizēt jauniešos, rosināt mūzikas iestāžu audzēkņus un jaunos komponistus radīt jaunas kora dziesmas.

Sadarbībā ar izciliem un pieredzējušiem komponistiem jaunie autori uzlabos profesionālās prasmes un izpratni par dziesmu izpildījumu. Cieši sadarbojoties dziesmas  autoram, kora diriģentam un dziedātājiem  iespējams veiksmīgs rezultāts - dziesmas tiek iekļautas koru turpmākā repertuārā un jaunieši tās dzied ar prieku.

Ir būtiski nodrošināt mūzikas skolu koru koncertēšanas iespējas un kopīgus koncertus ārpus ierastās mūzikas skolu vides ne tikai bērnu motivēšanas un ieinteresēšanas dēļ, bet arī tādēļ, ka šādi koncerti vienmēr ir kā iespēja tālākas sadarbības veicināšanai un jaunu ideju attīstībai, bez kurām kultūras process nav iedomājams.

Projekta ilgtermiņa  mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus a cappella kordziedāšanas tradīcijas saglabāšanā un popularizēšanā, veicināt  jaunrades procesu  un sekmēt jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

Uzdevumi

1. Organizēt bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu "Kas mēs bijām, būsim,esam" mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem un komponistiem līdz 30 gadu vecumam.

2. Sniegt jaunajiem autoriem žūrijas ekspertu sagatavoto dziesmu analīzi un komentārus turpmākam darbam ar dziesmas partitūru.

3. Iesaistīt konkursa 2.kārtā izvirzīto jaundarbu iestudēšanā un pirmatskaņošanā mūzikas skolu korus, papildinot koru repertuāru un nodrošinot jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

4. Sekmēt autoru un koru diriģentu kopdarbību pirmatskaņojuma sagatavošanā, kvalitatīva rezultāta sasniegšanai un izaugsmei.

5. Rīkot meistarklasi kora dziesmu kompozīcijā dziesmu autoriem un viņu pedagogiem profesionālajai izaugsmei.

6. Organizēt mūzikas skolu koru koncertu Alojā, kurā kori pirmatskaņos konkursa 2.kārtai izvirzītos jaundarbus.

7. Iekļaut konkursā godalgotās dziesmas 2025.gadā plānotā "Mūzika Baltika" nošu krājumā "Jaunie jaunajiem'" un dzejnieka Ausekļa 175 gadu jubilejai veltīto svētku "Gaismu sauca" repertuārā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Vidzemes mūzikas un mākslas kolu audzēkņi - dziesmu autori un koru dziedātāji, kas tiks iesaistīti projekta aktivitātēs. Ar projekta rezultātu - jaundarbiem tiks iepazīstināti konkursa noslēguma koncerta apmeklētāji - alojieši un pilsētas viesi. Koriem, iekļaujot jaundarbus savā repertuārā, tie būs pieejami koncertos arī turpmāk.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekts stiprinās Vidzemes mūzikas skolu sadarbību, sniegs topošajiem mūziķiem nepieciešamo koncertu pieredzi un motivāciju mēģinājumu un nodarbību apmeklēšanai, cels muzikālās izglītības kvalitāti, dažādos Vidzemes kultūras dzīvi, veicinot kultūras pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Konkursā godalgoto jaundarbu pieejamība veidos Vidzemes kā radoša, inovatīva un latviska kultūras novada tēlu, uzsverot tās kultūrvēsturisko mantojumu, jo gan dzejnieka Ausekļa, gan dziesmu svētku šūpulis ir Vidzeme.

Īstenojot projektu iegūsim 12 oriģināldziesmas bērnu korim. Labākās no tām apgūs un konkursa 2.kārtā pirmatskaņos deviņi skolēnu kori. Tiks noorganizēta kompozīcijas meistarklase  20 dalībniekiem un kora dziesmu koncerts, kurā piedalīsies ap 260 dziedātāji.

Konkursa dalībnieki - dziesmu autori, gūs pieredzi darbā ar koru diriģentēm, vērtīgus žūrijas ieteikumus un padomus, iespēju dzirdēt savas dziesmas pirmatskaņojumu. Skolu koru dziedātāji gūs pieredzi pirmatskaņojot savu vienaudžu jaundarbus un klausoties citu skolu koru sniegumu. Koncerta apmeklētāji iepazīs Vidzemes mūzikas skolu korus un dziesmu autoru jaunāko veikumu.

Godalgotās dziesmas papildinās 2025.gada svētku "Gaismu sauca" kopkora repertuāru un tiks iekļauti nošu izdevniecības "Mūzika Baltika" krājuma "Jaunie jaunajiem" IV daļā, kas iznāks 2025.gadā.