Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
4298.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1750.00 EUR
Līdzfinansējums:
2548.00 EUR

Kopsavilkums

Iesniegtā projekta "Mēs - Ērģemei un Ērģemes izloksnei. "Pašus un valodu kā pili celt!" " mērķis ir veicināt Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu, izzinot, praktizējot un popularizējot Ērģemes izloksni vietējai kopienai, citiem Valkas novada un citu Latvijas pagastu un novadu iedzīvotājiem,, tajā pašā laikā arī iepazīstot Ērģemes pilsdrupas, kā nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu.

Ar šo projektu vēlamies izcelt Ērģemes izloksnes nozīmību vietējās kopienas ļaudīm, jaunākajai paaudzei, kā arī ciemiņiem, kuri šos svētkus ierasti svin kopā ar mums, klausoties valodnieces Anetes Dainas semināru par Ērģemes izloksni, piedaloties valodas praktizēšanas darbnīcā, kur katram interesentam būtu iespēja literāru tekstu pārveidot Ērģemes izloksnei rakstūrīgajās iezīmēs, kā arī iepazīstot Elgas Kagaines biogrāfiju izstādē, kas veltīta par godu Elgai kopā ar Rūtu Lūsi, iepazīstot Ērģemes izloksni mūzikā kopā ar dziesminieku Kārli Kazāku, kura dzimtas saknes arī nāk no Ērģemes puses un iznesot Ērģemes izloksni tautā, aicinot uz tekstildarbnīcu "Iznes Ērģemes izloksni!" kopā ar mākslinieci Daigu Soloveiko - Lazdiņu, kurā būs iespēja uzdrukāt frāzes Ērģemes izloksnē uz sava apģērba, iepirkuma maisiņa vai cita tekstila materiāla, lai dotu tam "otru elpu" vienlaicīgi popularizējot Ērģemes izloksnei raksturīgo vārdu krājumu.

Lielākās svētku svinības, kā ierasts notiek Ērģemes pilsdrupās, kuras ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. 1983.gadā Elga Kagaine ir izdevusi Ērģemes izloksnes 3.sējumu, šogad šim lielajam izpētes darbam apritējuši pilni 40 gadi, kam par godu tiktu organizēti šie svētki.

Projekta budžets ir 4298 EUR, no VKP prasītais 1750,00 EUR (40,72%) no visām izmaksām.

 

Mērķi

Iesniegtā projekta "Mēs - Ērģemei un Ērģemes izloksnei. "Pašus un valodu kā pili celt!" " mērķis ir veicināt Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu, izzinot, praktizējot un popularizējot Ērģemes izloksni vietējai kopienai un citiem Valkas novada iedzīvotājiem, kā arī tuvākiem un tālākiem ciemiņiem no citiem Latvijas novadiem, iepazīstinot vietējo kopienu, tuvākus un tālākus Latvijas novadu ļaudis ar Ērģemes izloksnes izcelsmi, tai raksturīgo valodā, klausoties valodnieces Anetes Dainas semināru, iesaistot apmeklētājus valodas praktizēšanas darbnīcā kopā ar Rūtu Lūsi un iepazīstot Elgas Kagaines biogrāfiju izstādē, klausoties dziesminieka Kārļa Kazāka pieredzes stāstos un mūzikā,  kā arī izzinot un iznesot valodu tekstildarbnīcā, tajā pašā lakā arī iepazīstot Ērģemes pilsdrupas, kā nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu.

 

 

Uzdevumi

  1. Projekta organizatoriskā procesa nodrošināšana.
  2. Līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajām personām.
  3. Notikuma publicitātes, reklāmas un sociālo tīklu komunikācijas plāna izstrādāšana un īstenošana.
  4. Pilsdrupu iekšpagalma un apkārtnes labiekārtošana un iekārtošana pasākumam.
  5. Pasākuma sagatavošana, norise (uzbūve, pasākuma norise, nobūve)
  6. Pasākuma izvērtējums, atskaišu sagatavošana un iesniegšana.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir vietējās kopienas - Ērģemes pagasta dažādu paaudžu ļaudis, kuri par savu dzīvesvietu izvēlējušies Ērģemes pagastu (pavisam Ērģemes pagastā dzīvo 722 cilvēki), kā arī vēstures interesanti, valodnieki, projekta komanda un projektā iesaistītie satura realizētāji, izziņas tūrisma interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projektā būs iesaistījušies vismaz 250 dažādu paaudžu vietējās kopienas cilvēki, kā arī vismaz 200 apmeklētāji no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem.

2 izglītojoši semināri par Ērģemes izloksnes vēsturi, valodai raksturīgo.

1 valodas praktizēšanas darbnīca

1 biogrāfiska izstāde

1 tekstildarbnīca "Iznes Ērģemes izloksni!"

1 muzikāls priekšnesums

Kvalitatīvie rādītāji:

Izcelta Ērģemes izloksnes nozīmība, praktizēšana un popularizēšana kā svarīgam Vidzemes kultūras mantojumam.

Saglabāta Vidzemes kultūrvēsturiskā vieta, tās izmantošanas iespējas kultūras un vēstures izziņā.

Veicināta sabiedrības izglītošana par Ērģemes izloksni, tās rašanos un valodas mantojuma pārnese mūsdienu un jaunākajai paaudzei.