Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
2130.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1830.00 EUR
Līdzfinansējums:
300.00 EUR

Kopsavilkums

Lai stiprinātu Piebalgas kultūrtelpu kā svarīgu Latvijas kultūras elementu, lai nodrošinātu Vecpiebalgas identitātes uzturēšanu, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, attīstību un tālāknodošanu ir nepieciešams realizēt projektu ''Vecpiebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma etnogrāfiskā izpēte''. Šāda veida aktivitāte pēdējā pārskatāmajā laika periodā vēl nav notikusi. Dažādu notikumu gaitā ir konstatēts,  ka Vecpiebalgas pagasta ''Melbārdēnu'' mājās ir savākts iespaidīgs un vērtīgs etnogrāfiskais krājums.  Idejas autore ir Vecpiebalgas audēju kopas vadītāja, tekstilmāksliniece Dagnija Kupče. Projektu realizēs Vecpiebalgas kultūras nams,  sadarbojoties ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja etnogrāfijas departamenta vadītāju, etnogrāfi Dr.hist. Aiju Jansoni, seno mēbeļu restauratoru Jāni Ēveli, protams arī Dagniju Kupči. Ekspedīcijas ietvaros plānojas pēc iespējas detalizētāk iepazīties, izpētīt, dokumentēt  kultūrvēsturiskos priekšmetus un saglabāt jaunradīto dokumentāciju. Tas būs ieguldījums  un iestrāde turpmākajiem projektiem, kas nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Mērķi

Vēsturiski Piebalgā ir izveidojušās bagātas amatniecības un aušanas tradīcijas, kuru vērtība ir neatņemama Latvijas materiļās kultūras sastāvdaļa. 20.gs. sākumā gandrīz katrā mājā bija stelles un Piebalgas unikālie raksti tika izstādīti ārzemēs. Vecpiebalgas pagasta ''Melbārdēnu'' mājās ir saglabājušās etnogrāfiskās vērtības datētas ar 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Māju saimniece ir labvēlīga un atļaus piekļuvi savai vērtību krātuvei. Etnogrāfiskā ekspedīcija ir veids kā šādas vērtības dokumentēt, izpētīt  un radīt priekšnoteikumus lai tās atdzimtu jaunos veidolos un būtu pieejamas. Ekspedīcijas laikā plānojas rūpīgi izpētīt bagātīgo mēbeļu, koka izstrādājumu, apģērbu, austo materiālu un mūsdienu lietišķās mākslas darinājumu- cimdu  klāstu, to dokumentēt un iegūto dokumentāciju droši saglabāt.  Tas kalpos kā pamats turpmākajiem projektiem: priekšmetu repliku( precīzu kopiju) radīšana , izstādes veidošana un grāmatas ''Piebalga ir, bija un būs'' turpinājuma izdošanai. Projekts ''Vecpiebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma etnogrāfiskā ekspedīcija'' ir pienākums un iespēja! Tā mērķis ir saglabāt un izcelt Piebalgas vērtības!

 

Uzdevumi

Veikt nepieciešamās sagatavošanās iestrādes - sadalot pienākumus, un noorganizēt etnogrāfisko ekspedīciju uz Vecpiebalgas pagasta ''Melbārdēnu '' mājām. Izvērtēt situāciju uz vietas un veikt priekšmetu grupēšanu, katra priekšmeta fotofiksāciju, to profesionālu apzināšanu, izvērtēšanu, datēšanu, mērīšanu, detalizētu aprakstu veidošanu, skiču un precīzu zīmējumu radīšanu. Ekspedīcijas gala produkts ir vizuāli noformēti , secīgi pa nozarēm sakārtoti materiāli mapē, kā arī ievietoti ārējā cietajā diskā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Piebalgas kultūrtelpa

Paredzamie projekta rezultāti

Pētījums, kas nodrošinās tālāku kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību.