Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
Projekta kopējās izmaksas:
4050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3600.00 EUR
Līdzfinansējums:
450.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" atbalsta centrs "Solis" (turpmāk - Centrs)  savas durvis vēris 2024.gada 2.janvārī. Ikdienā centrā darbojas cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem - apgūst šūšanas un kokapstrādes prasmes, darbojas papīra liešanas un rokdarbu darbnīcā, mācās sociālās un pašaprūpes prasmes. Lai sekmētu centra apmeklētāju izpratni par kultūras procesiem, kā arī veicinātu mākslas jaunradi un sabiedrības līdzdalību kultūras procesos, tiks īstenotas 3 radošas nodarbības - mākslas dienas. Pēc katras nodarbības Centrā tiks organizēta arī mākslas dienu ietvaros tapušo darbu izstāde. Nodarbības tiks organizētas kopā ar Valmieras pensionāru biedrību "Atvasara", pansionāta "Valmiera" iemītniekiem, kā arī Valmieras Tautas Tēlotājas mākslas studiju. Mākslas dienu "Nepareizā gleznošana", "Plūdi" un "Dabas gleznas" pasākumos tiks aicināti iesaistīties ar vietējie iedzīvotāji. Mākslas dienas tiks organizētas 1 reizi mēnesī atbalsta centra "Solis" apkārtnē. Pasākumus vadīs mākslas terapeite Laura Danilāne un māksliniece Kristīne Kutepova. Mākslas terapeita piesaiste nepieciešama, jo Centra apmeklētājiem jau iepriekš bijusi pieredze, saņemot mākslas terapijas pakalpojumus. Tas ļāvis daudziem caur mākslas nodarbēm izprast savu emocionālo stāvokli, izpausta savas emocijas un vienlaicīgi atklājis arī jaunas aizraušanās. Savukārt K.Kutepova nodrošinās mākslas nodarbību vadīšanu, sekmējot dalībnieku izpratni par mākslu. Plānots, ka projekta īstenošanā kopumā iesaistīsies 30 Centra apmeklētāji, kā arī aptuveni 20 cilvēki no sadarbības organizācijām un 10 vietējie iedzīvotāji. 

 

Mērķi

Projekta mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos kultūras procesos, organizējot radošas nodarbības - mākslas dienas: "Nepareizā gleznošana", "Plūdi" un "Dabas gleznas". 

Lai arī Latvija jau sen apņēmusies īstenot ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, bieži cilvēku pieejamība kultūras procesiem ir ļoti ierobežota. Tas saistīts gan ar sabiedrībā arvien valdošajiem aizspriedumiem un bieži arī nevēlēšanos redzēt cilvēkus ar invaliditāti, gan arī pašu cilvēku ar invaliditāti bailes un nedrošība iesaistīties sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs. 

Uzdevumi

Projekta mērķu sasniegšanai tiks veikti sekojoši uzdevumi: 

1. Mākslas dienu "Nepareizā gleznošana" organizēšana. Projekta vadītājs kopīgi ar piesaistītajiem speciālistiem sagatavos nepieciešamos materiālus mākslas dienu norisei. "Nepareizā gleznošana" nozīmē to, ka gleznošana notiks ar dažādiem neierastiem gleznošanas priekšmetiem - virtuves piederumiem, rotaļlietām, dažādiem sadzīves priekšmetiem. Pasākuma ilgums - 3 stundas, norises laiks - jūnijs. Tā laikā katrs pasākuma dalībnieks izvēlēsies sev tīkamāko gleznošanas priekšmetu un nodarbību vadītāju vadībā gleznos savu Atbalsta centra "Solis" gleznu. 

2. Mākslas dienu "Plūdi" organizēšana. Blakus Centram plūst Ģīmes upe, kas pavasarī no pavisam sīka strautiņa kļūst par čalojošu upīti. "Plūdi" būs veltīti tieši šai upītei un dabas takai, kuras apkārtē izvietoti informatīvie stendi, lai iepazītu  trīs pamatelementus – ūdeni, zemi un gaisu. Nodarbības laikā dalībnieki apgūs dažādas krāsu pludināšanas tehnikas, veidojot trīs pamatelementiem veltītus mākslas darbus. Nodarbības ilgums - 3 stundas, norises laiks - jūlijs. 

3. Mākslas dienu "Dabas gleznas" organizēšana. Mākslas diena būs veltīta dabas daudzveidībai - pamanīt apkārt esošās dabas bagātības un pārvesrt tās mākslas darbā. Mākslas darbi taps ekoprinta tehnikā, pārnesot augu lapu, ziedu, koku un krūmu lapu nospiedumus uz auduma. Nodarbību īstenošanā tiks izmantota zero waste pieeja, jo nodarbībām nepieciešamie audumi tiks meklēti dalībnieku skapjos, nevis iegādāti veikalos. Nodarbības ilgums - līdz 5 stundām, norises laiks - augusts. 

4. Mākslas dienu izstāde. Pēc katras mākslas dienas atbalsta centrā "Solis" tiks iekārtota izstāde, kuru iepazīt tiks aicināts ikviens interesents.  Kopumā tiks organizētas 3 izstādes, popularizējot projekta laikā radītos darbus un sekmējot sabiedrības iesaisti  Centra organizētajos kultūras notikumos. 

5. Projekta publicitāte. Par pasākumiem tiks sniegta informācija biedrības "Latvijas Samariešu apvieniba" sociālo tīklu kontos, tiks sagatavota arī informācija Vidzemes plānošanas reģionam, atbilstoši projekta nolikumā noteiktajam. 

6. Projekta administrēšana. Projektaīstenošanai tiks piesaistīta profesionāla komanda, kas nodrošinās projekta ieviešanu, atbilstoši projekta pieteikumā un finansēšanas līgumā noteiktajam. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenošana sniegs iespēju aptuveni 30 atbalsta centra "Solis" dalībniekiem labāk izprast kultūras procesus, pašiem mācoties būt daļai no tā. Tāpat plānots, ka pasākumos iesaistīsies aptuveni 20 cilvēki no sadarbības organizācijām un aptuveni 10 Valmieras iedzīvotāji. Šāda projekta īstenošana palīdzēs dažādām sabiedrības grupām satikties un labāk izprast vienam otru. Projektā plānotās izstādes tiks aicināts apmeklēt jebkurš interesents.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošana sniegs iespēju uzlabot savstarpējo komunikāciju starp dažādām sabiedrības grupām, izmantojot mākslu kā komunikācijas līdzekli. 

Projekta ietvaros vismaz 60 cilvēki piedalīsies 3 mākslas nodarbībās, apgūstot jaunas zināšanas gan mākslas jomā, gan savstarpējo attiecību veidošanas jomā. Tas stiprinās vietējo kopienu, sekmēs jaunu ideju rašanos un īstenošanu. 

Tāpat projekta īstenošana ļaus sabiedrībai ieraudzīt un iepazīt dažādas iedzīvotāju grupas, ieraudzīt nevis to, ko mēs ktrs nevaram, bet gan to, ko spējam un protam paveikt.