Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Skaņumāja"
Projekta kopējās izmaksas:
2342.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1742.00 EUR
Līdzfinansējums:
600.00 EUR

Kopsavilkums

Pateicoties aktīvas iedzīvotāju kopienas sadarbībai, Krapes muižas apkaime (Ogres novadā) kļuvusi par atpazīstamu punktu Vidzemes un visas Latvijas kultūras norišu, lauku tūrisma piedāvājumu un NVO aktivitāšu kartē. Sabiedrības izglītošanai, iesaistīšanai un kultūras pieejamībai, kopiena veido vairākus ikgadējus publiskus pasākumus. Vasaras sezonu Krapes muižā iezīmē koncerts-zaļumballe Krapes muižas parkā.

Zaļumballēm Krapes pagastā ir vairāk nekā 100 gadu sena vēsture. Tās kalpojušas vietējās sabiedrības kultūras, izklaides un sociālajām vajadzībām un notikušas dažādās ainaviskās vietās, tostarp muižas parkā. Mūsdienās šāda zaļumballe ir gan izklaides pasākums un socializējoši svētki vietējiem iedzīvotājiem, gan iemesls un iespēja interesentiem iepazīties ar pagasta iespējām – dabas un tūrisma piedāvājumu, pieejamajiem pakalpojumiem. Pasākuma dienā iespējams apmeklēt  Krapes ūdensdzirnavas, Aveņu parku un ogu sublimātu ražotni, Skaņumājas instrumentu muzeju un Lausku vīna ražotni, iegādāties vietējos labumus tirdziņā un baudīt koncertu-zaļumballi ar tradicionālu muzikantu kapelu.

Kapela “Hāgenskalna muzikanti” ir tautā iemīļota mūzikas grupa ar Vidzemē vēsturiski raksturīgo instrumentu salikumu un dziesmu repertuāru gaumīgā retro skanējumā.

Līdzās publikas interesēm, svētku tirdziņš ir iespēja apkaimes zemniekiem, mājražotājiem, ēdinātājiem piedāvāt un reklamēt savu produkciju.

Mērķi

Kopienas iepriekš veidotās publiskās aktivitātes – zaļumballe, sveču taka muižas parkā un Krapes muižas svētki – ir apliecinājušas šādu pasākumu nepieciešamību gan vietējai sabiedrībai, gan viesiem. Ar katru pasākumu apmeklētāju skaits aug. Īpaši var izcelt seniorus un ģimenes ar maziem bērniem, kam šādi pasākumi ir pievilcīgi gan sasniedzamības, gan izmaksu, gan pieejamo izklaižu daudzveidības dēļ.

Pasākumam ir divi vienlīdz svarīgi uzdevumi – nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras produktu pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī izcelt un parādīt Vidzemes laukus kā pievilcīgu un aktīvu vidi apmeklēšanai, dzīvošanai, uzņēmējdarbībai.

Saturiski pasākums ir balstīts uz vietējo kultūras tradīciju izzināšanu un kopšanu – apskates objekti ir izvietoti vēsturiskajās muižas centra ēkās un lielā mērā atspoguļo vietējo uzņēmējdarbības un kultūras vēsturi. Piesaistītā mūzikas grupa – kapela Hāgenskalna muzikanti - spēlē 20.gs pirmās puses populāro mūziku Vidzemes radīcijām raksturīgā instrumentu salikumā – vijole, akordeons, dūru cītara un kontrabass.

Kultūras pasākumu apmeklētāju paradumu analīze liecina, ka līdzīgi pasākumi – plašam interesentu lokam pieejams brīvdabas pasākums ar mākslinieciski kvalitatīvas programmas piedāvājumu vietējai sabiedrībai, nav īstenojams pienācīgā kvalitātē bez papildu finanšu līdzekļu piesaistes. Vidzemes kultūras programmas atbalsts ļaus nodrošināt augstu koncerta-zaļumballes māksliniecisko un skaņas kvalitāti, saglabājot nelielu (EUR 5-7, atsevišķām grupām bez maksas) ieejas maksu, kas palielinās tā pieejamību ikvienam interesentam.

Uzdevumi

Pasākuma, Koncerta-zaļumballes Krapes muižas parkā īstenošanai veicami sekojoši uzdevumi:

Visas sezonas garumā tiks veikta vides iekopšana – krūmu tīrīšanas talkas pavasarī, teritorijas vairākkārtēja pļaušana, estrādes izbūves renovācija. Pirmssvētku nedēļā tiek uzstādītas apgaismes lampiņu virteņes, dekorācijas, galdi un soli ēdināšanas zonai, nojume (telts-zvaigzne) lietus gadījumam. Visi minētie darbi un resursi ir pašas aktīvo iedzīvotāju kopienas ieguldījums.

Organizēšanas darbi. Piesaistīti uzņēmēji, kas nodrošinās lauku labumu tirdziņu un ēdināšanu; nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi (akka/laa licence, pasākuma apdrošināšana, pašvaldības policijas uzraudzība u.c.), sagatavošanās transporta plūsmai – zīmes un norobežojumi.

Mārketinga aktivitātes. Izveidots pasākuma reklāmas grafiskais dizains; reklāmas kampaņa mājaslapās un sociālajos tīklos, izplatīta preses relīze, izvietotas afišas Ogres un Aizkraules novadā, kā arī izmantoti citi pieejamie mediji.

Zaļumballes dienas norise 8.jūnijā. Atvērtās durvis apkaimes objektos; lauku labumu tirdziņš parkā, Koncerts – zaļumballe muižas parkā – plkst.20.00 – 23.00 (norises plāns pielikumā).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir pasākuma apmeklētāji . Vietējie iedzīvotāji, kas saņem atšķirīgu, kvalitatīvu kultūras piedāvājumu dzīves vietā; trenē regulāra kultūras patēriņa ieradumus. Viesi, kas gūst papildus iemeslu novada apmeklējumam un iepazīšanai. Piesaistāmi ar mārketinga aktivitātēm.
Aktīvā kopiena – paši pasākuma veidotāji, kas iegūst atpazīstamību savam tūrisma piedāvājumam un produktiem.
Uzlabojas novada, vietas atpazīstamība, gan kā apmeklējuma mērķis, gan kā laba dzīves vide.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvi īstenots pasākums iekļausies Krapes muižas apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopienas veidoto publisko pasākumu ciklā, palīdzot veidot ikvienam interesentam pieejamu, piesātinātu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu. Atbalstīs regulāra kultūras patēriņa vajadzības veidošanos vietējā sabiedrībā. Veicinās ekonomisko aktivitāti pagastā un novadā. Iepazīstinās, popularizēs vietējiem iedzīvotājiem un viesiem Vidzemes dabas un kultūras mantojuma, kā arī mūsdienu iespēju pievilcību, nostiprinās piederības sajūtu, vēlmi iesaistīties un līzddarboties novada izaugsmei (piem., šo pasākumu iespaidā pamazām aug interesentu skaits piedalīties vides – Krapes parka kopšanā).

Tiks radīti krāšņi, saturīgi svētki novada vietējiem iedzīvotājiem, pasākuma viesiem, kā arī pašiem pasākuma iniciatoriem – Krapes muižas apkaimes aktīvajiem iedzīvotājiem. Paredzams, ka pasākumu dienas gaitā apmeklēs līdz 300 interesentiem, zaļumballi līdz 150. Vidzemes kultūras programmas atbalsts nodrošinās maksimālu pieejamību ikvienam interesentam, samazinot ieejas maksas dalībniekiem un tiešos izdevumus pasākuma rīkotājiem. Iespējamo atlikumu no biļešu ieņēmumiem paredzēts novirzīt vides labiekārtošanai un turpmāko kopienas aktivitāšu atbalstam.