Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība, Sporta un kultūras centrs "Vidriži"
Projekta kopējās izmaksas:
1795.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1795.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Šogad aprit 150 gadi mūsu novadniekam, Vidrižu pagasta Igatē dzimušajam komponistam, visā Latvijā zināmajam folkloras vācējam Emilim Melngailim. Svinot mūzikas dižgara piemiņu, mēs varam būt lepni, ka Vidriži ir dziesmota vieta arī mūsdienās, jo šeit, jau 23 gadu darbojas folkloras kopa “Delve”, ikgadēji iegūdama visaugstāko vērtējumu pašdarbības ansambļu skatēs Limbažu novadā. Par grupas pieredzi un panākumiem savā jomā liecina 2020. gadā saņemtā folkloras balva “Austras koks”, kā arī viņu darbības vēsturē ierakstītie, daudzie koncerti un uzstāšanās uz skatuvēm ne tikai savā zemē, bet, pārstāvot Latviju, arī Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Francijā. Ainas un Gvido Tobju kokle un dziesmas ir skanējušas arī Adelaidē, Austrālijas 3x3 nometnē, un latviešu diasporai Islandē. “Delve” ir darbīgs, radošs kolektīvs, kas rūpejas par sava novada kultūras tradīciju izzināšanu, saglabāšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm. “Delve” ir Vidzemes lībiešu areālā dzīvojošie kultūras mantinieki un pēcteči. Limbažu novadā, vēsturisku iesmeslu dēļ, reizē ar Vidzemes lībiešu izzušanu un asimilēšanos latviešu tautā, ir aizgājis zudībā šī novada senākais - lībiešu valodas, dziesmu un tradīciju slānis. Folkloras krātuvē ir saglabāts ļoti neliels Limbažu puses melodiju skaits, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem. Lai stiprinātu un popularizētu dziedāšanas tradīcijas savā novadā, Sporta un kultūras centrs “Vidriži” vēlas realizēt projektu – izdot Limbažu novada dziesmu grāmatu. Vienā izdevumā, vienkopus un līdzās, būs apvienota senatne un šodiena!

Mērķi

Grāmatas pirmajā daļā plānojam ievietot seno folkloras pierakstītāju vākumu - tajā būs Jāņu līgotnes, ko Igates skolotājam Jānim Neimanim iedziedājuši nespējnieku patversmes vecie ļaudis 1910.gadā, kā arī E. Melngaiļa, Ā. Smita un Ē. Ādamsona 20-tajos un 30-tajos gados savāktās tautas teicēju melodijas.

Dziesmu grāmatas otrā daļa ir plānota kā pirmreizējs publicējums. Tās būs folkloras kopas “Delve” vadītājas Ainas Tobes, Gvido Tobja un Vitas Boganas autordziesmas, kas tapušas pēdējo divdesmit gadu laikā. Šo autoru dziesmas ir balstītas Vidzemes folkloras stilā un garā, taču ar šodienas domām un sajūtām, izmantojot tradicionālos latvju dainu vārdus.

Radīšana jebkurā tautas mākslas žanrā ir apsveicama; tautas muzicēšana, līdztiesīgi citiem tautas mākslas žandriem, pastāv nebeidzamā attīstībā un turpinājumā. Gan tradīcijas uzturēšanai, gan jaunradei – katrai no tām ir sava vieta un laiks. Projekta ietvaros īstenotais dziesmu iespieddarbs, dos iespēju plašai auditorijai iemācīties Limbažu novadā savāktās, tautā dziedātās melodijas, kā arī iepazīties ar mūsdienu folkloras jaundarbiem, kas tapuši Vidrižos.

Šobrīd, jau ir notikusi satikšanās ar kora “Noktirne” vadītāju Sanitu Apini, un tiek plānota kopīga koncertsadarbība folkloras kopai “Delve” ar kori “Noktirne”, izmantojot A. Tobes jaunradītās dziesmas. Dziesmu grāmata būs labs palīgs šādu kopīgu mūzikas projektu realizācijai nākotnē!

Par Vidrižu folkloras kopas “Delve” darbību un mūziku var uzzināt: https://delve.lv/

Uzdevumi

1. Folkloras krātuves izpēte, apzināšana, nošu materiālu vākšana pierakstītajām melodijām Limbažu novada apriņķī;

2. Autordziesmu apzināšana, nošu rakstīšana;

3. Grāmatas noformējuma veidošana, māksliniece Aina Tobe

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latviskās dzīvesziņas kopēji, saieta "Trejdeviņi" dalībnieki (iecere nāca no saieta dalībniekiem), Vidrižu pagasta iedzīvotāji, folkloras kopas, Limbažu novada iedzīvotāji, citu novadu iedzīvotāji, skolas, kurās ir folkloras pulciņi (piemēram, Limbažu vidusskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola). Mērķauditoriju plānots sasniegt ar publicitāti par grāmatas izdošanu, atklāšanas pasākumu Vidrižu, Limbažu bibliotēkās, noslēguma vakaru - folkloras kopu saietā Sporta un kultūras centrā "Vidriži".

Paredzamie projekta rezultāti

Rezultāti - 

  1. Tautas dziesmu izdevums, kas sniegs plašu ieskatu Limbažu novada vēsturiskajā materiālā un tautas mantojumā, padarot to pieejamu gan novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, gan arī plašākai sabiedrībai.
  2. Izdevumā tiks iekļautas gan zināmas, gan mazāk zināmas dziesmas, kā piemērus minot, Jāņu līgotnes, ko Igates skolotājam Jānim Neimanim iedziedājuši nespējnieku patversmes vecie ļaudis 1910.gadā, kā arī E. Melngaiļa, Ā. Smita un Ē. Ādamsona 20-tajos un 30-tajos gados savāktās tautas teicēju melodijas, tādējādi veicinot novada kultūras mantojuma saglabāšanu un atdzīvināšanu.
  3. Projektā iesaistītie pašdarbnieki iegūs vērtīgu pieredzi un prasmes, veidojot un publicējot izdevumu, kas stiprinās viņu saistību ar novadu un tautas mantojumu.

Ilgtspēja - 

  1. Izdevums kalpos kā ilglaicīgs resurss, kas palīdzēs saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Limbažu novada bagāto kultūras vēsturi un tautas dziesmu tradīcijas.
  2. Projektā iesaistīto prasmes un pieredze veicinās ilgtermiņa kultūras un radošās aktivitātes novadā, sniedzot pamatu turpmākai kultūras darbībai un jaunradei.

Pieejamība - 

  1. Izdevums tiks izplatīts drukātā formātā, nodrošinot pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan interesentiem no citiem reģioniem.