Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Valodu Mape
Projekta kopējās izmaksas:
10890.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8300.00 EUR
Līdzfinansējums:
2590.00 EUR

Kopsavilkums

"Kokmuižas leģendas" ir projekts, kas apvienos stāstus un leģendas par Kokmuižas attīstību laika gaitā. Tas veidos dialogu starp paaudzēm, iespēju atklāt vēl nezināmo un atcerēties aizmirsto. Projekta "Kokmuižas leģendas" ietvaros tiks iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji, lai kā gala rezultātu veidotu visiem pieejamus izzinošus un interaktīvus materiālus ciema atklāšanai. Radītie rezultāti būs izmantojami izglītībā, tūrismā, papildinājums  dažādu novada svētku laikā, kā arī piemērots personīgai lietošanai un turpmākai novada izpētei.

Kokmuižas stāsts arvien tiek iedzīvināts Kocēnu pamatskolas ikdienā, ikgadējos Kokmuižas svētkos, tāpat arī Valmiermuižas Alus darītavas brūvējumos, tomēr ēku komplekss un bijusī muižas teritorija slēpj sevī daudzus vēl neizstāstītus stāstus.

Projekta ietvaros plānots iesaistīt vietējos iedzīvotājus, veicinot dialogu starp paaudzēm un saglabājot vēsturisko un kultūras mantojumu, kā arī iedzīvinot vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstus atmiņu grāmatā un interaktīvā spēlē, kas būs saistoša arī jauniešiem sava novada atklāšanai un arī lietderīgai laika pavadīšanai, kā arī veicinās fiziskās aktivitātes.

Kvalitātes nodrošināšanai stāstu konkursa dalībniekiem būs iespēja tikties ar novadpētnieku, kas palīdzēs orientēties vēstures lappusēs un sniegs ieteikumus informācijas atrašanai.

Projekts tiks īstenots vairākos posmos:

 • 1.posms (2024.gada maijs-jūnijs)- stāstu vākšana konkursa formātā;
 • 2.posms (jūnijs-jūlijs) - stāstu apkopošana un spēles satura izveide;
 • 3.posms (jūlijs-septembris) - interaktīvās spēles izveide "Kokmuižas laika cilpas";
 • 4.posms (septembris-novembris)- atmiņu krājuma "Kokmuižas atmiņu klade" izveide un publicēšana.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir apvienot kultūras un vēstures vērtības un mūsdienu iespējas, lai veicinātu novadnieku iesaisti un jauniešu interesi sava novada un pagasta piedāvājuma pilnveidošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Projektā "Kokmuižas leģendas" plānotie rezultāti nodrošina:

 • Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību, 
 • ar Vidzemi saistītu jaunradi, 
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • Vidzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu veidošanai;
 • kvalitatīvas kultūras pieejamību Vidzemē.

Īstermiņa mērķi:

 • Rosināt vietējo iedzīvotāju iesaisti kvalitatīva kultūras piedāvājuma veidošanā;
 • Izveidot mūsdienīgu un dažādām paaudzēm saistošu izzinošu materiālu;
 • Tulkot atmiņu stāstus angliski, lai veicinātu starptautisku interesi.

Ilgtermiņa mērķi:

 • Pilnveidot jau esošo tūrisma infrastruktūru un piedāvājumu Kocēnos;
 • Veicināt pilnvērtīgu piekļuvi izziņas materiāliem, tos ne tikai digitalizējot, bet arī izdodot drukātā formātā, tā nodrošinot plašāku pieejamību.
 • Radīt interaktīvus uzdevumus, kas rosina jauniešu interesi par novadu, ļauj kvalitatīvi un izzinoši pavadīt laiku, veicināt fiziskās aktivitātes un jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas.
 • Radīt saturu, kas ir izmantojams ne tikai tūrismam, bet arī ilgtermiņā izglītībā novadpētniecības, vēstures un kultūras jomā.
 • Radīt saturu, kas ilgtermiņā var tikt izmantots jebkurā laikā, kā arī jebkura pasākuma vai individuālām vajadzībām.
 • Apkopot vietējo iedzīvotāju aizraujošākos stāstus atmiņu kladē;
 • Veicināt paaudžu dialogu par vērtībām agrāk un tagad.

Uzdevumi

Projekta galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:

 • Vietējo iedzīvotāju līdzdalības veicināšana projekta rezultātu satura izveidē. Tiks organizēts konkurss ar veicinošām balvām, lai apkopotu nozīmīgākās atmiņas par Kocēniem, leģendas par Kokmuižu un veicinātu paaudžu dialogu un vērtību izpratni dažādos laikos. Iedzīvotāji tiks aicināti iesniegt savu ģimeņu stāstus un sev zināmās Kokmuižas leģendas, starp kuram tiks izvēlētas interesantākās un iekļautas gan interaktīvās spēles uzdevumos, gan atmiņu kladē. Intersentākākie stāsti tiks izvēlēti konkursa kārtībā atbilstoši konkursa nolikumam.
 • Kvalitātes nodrošināšanai sadarbosimies ar Kocēnu novadpētniekiem, kas sniegs plānotas konsultācijas stāstu konkursa dalībniekiem, kur meklēt objektīvu informāciju, ka arī pārskatīs izvēlēto stāstu faktu atbilstību.
 • No izvēlētajiem stāstiem tiks veidota interaktīva spēle, lai rosinātu jauniešu interesi iepazīt novadu aizraujošā veidā. Spēle būs izmantojama arī kā papildinājums mācību procesam izglītības iestādēs un ne tikai (skolas, vasaras nometnes), kā arī pievienotā vērtība jau izveidotajai un iekoptajai Kokmuižas teritorijai un dabas takai.
 • Iedzīvotāju stāstu apkopošana atmiņu kladē latviski un angliski drukātā un elektroniskā formātā, tā nodrošinot piekļuvi projekta rezultātiem visām paaudzēm, vietējiem un ārzemju tūristiem, novadpētniekiem un jebkuram interesentam. Elektroniskā versija būs pieejama Valodu Mapes mājaslapā, kurai varēs piekļūt caur interneta pārlūku vai QR kodu.
 • Nodrošināt piekļuvi izveidotajam saturam drukātā un digitālā formātā, lai veicinātu pieejamību un plašāku pielietojamību, kā arī rezultātu ilgtspējību. Lai veicinātu digitālo resursu izmantošanu, tiks piedāvāti QR kodi, kā arī izveidotajam saturam būs piekļuve caur SIA Valodu Mape mājaslapu (www.valodumape.lv). Drukātie materiāli tiks izvietoti tūrisma vietās, iepriekš saskaņojot ar attiecīgo iestādi.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija:
Jaunieši, vietējie iedzīvotāji, vietējie tūristi, ārzemju tūristi, izglītības iestādes.

Netiešā mērķauditorija:
Novadpētnieki,tūrisma nozares pārstāvji,pedagogi,muzeju darbinieki,nometņu koordinatori,tūrisms ģimenēm, pašvaldība.

Tiešā mērķauditorija tiks iesaistīta satura veidošanā.
Saturs tiks publicēts SIA Valodu Mape mājaslapā,sociālajos tīklos, izsūtīts mūsu sadarbības partneriem, izglītības iestādēm Valmieras pašvaldībai, Kokmuižas svētku ietvaros.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

 • 4 galvenie uzdevumi;
 • 15 stāsti;
 • 10-5 fotogrāfijas, kas attēlo gan mūsdienas, gan senākus laikus;
 • 1 interaktīva spēles ar uzdevumiem (~20 uzdevumi kopā);
 • 3 konkursa balvas stāstu vākšanas dalībniekiem;
 • 100 drukāti atmiņu klades izdevumi.

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Kocēnu kultūrvēsturiskā mantojuma un mutisko vēstures liecību apkopojums;
 • Kultūrvēsturiskā mantojuma integrēšana tūrisma un izglītības aktivitātēs;
 • Vietējās kopienas iesaistīšana un stiprināšana;
 • Kvalitatīvu izglītojošu materiālu izveide, integrējot inovatīvus risisnājumus jau esošajā tūrisma infrastruktūrā un lokālajā kultūrtelpā.
 • Kvalitatīvai stāstu izveidei iedzīvotājiem tiks dota iespēja konsultēties ar novadpētnieku, veicinot sadarbību ar ekspertiem.

 

Ieguvēji būs vietējā kopiena, kas tiks stiprināta ar saliedējošām aktivitātēm kopīgi veidojot vidi sev apkārt un veicinot Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma attīstīšanu un saglabāšanu.

Ar tūrismu un izglīību saistītas nozares - tiks papildināts tūrisma piedāvājums, kas vienlaikus ir izklaidējošs un izglītojošs, tādējādi arī papildinot un dažādojot izglītības norises (skolu, nometņu, valodu nodarbību uc).

Paaudžu dialoga veicināšana, izceļot Kocēnu pagasta, kā arī ģimeņu vērtības. Materiāli tiks veidoti tā, lai tie būtu pieejami un saprotami ne tikai jauniešiem (digitālie resursi), bet arī senioriem (drukātie resursi).

Digitālo aktivitāšu ieviešana un attīstīšana rosinās jauniešu lietderīgu laika pavadīšanu un mērķtiecīgu viedierīču izmantošanu.

Ilgtermiņā ceram uz pašvaldības un/vai citu organizāciju iesaisti teritorijas pilnveidē nākotnē, kopīgi veidojot patīkamu un ilgtspējīgu vidi, kas ir baudāma ne tikai tūristiem, kas apskates vietās atrodas īsu brīdi, bet arī veicinās sociālo labklājību vietējo iedzīvotāju vidū. Sakārtota vide ir viens no priekšnosacījumiem vietējās kopienas kultūrizpratnes un vērtību stiprināšanai.

Visi izstrādātie rezultāti tiks uzglabāti brīvi pieejami SIA Valodu Mape mājaslapā.

Interaktīvā spēle būs pieejama virtuālajā vidē, tādējādi veicinot zaļo praksi un plašāku pieejamību. Spēli uzturēs SIA Valodu Mape.

Atmiņu klade būs pieejama gan elektroniski, gan drukātā formātā. Drukāšanu veiks projekta autori, tādējādi nepieciešamības gadījumā paredzēto tirāžu būs iespējams papildināt.