Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Tautas muzikantu biedrība"
Projekta kopējās izmaksas:
5743.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3677.00 EUR
Līdzfinansējums:
2066.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Dzīvesziņas festivāls "Audz, pupa!"" ir Tautas muzikantu biedrības un Mazsalacas kultūras centra sadarbības projekts, piesaistot Vidzemes (īpaši Ziemeļvidzemes) tradicionālo amatu meistarus, folkloras kopas, tautas muzikantus un Latvijas Permakultūras biedrību, nodrošinot paaudzēs saglabātās kultūras dzīvotspēju 21. gadsimta sabiedrībā. Festivāla novitāte ir spējā apvienot dažādas dzimtās, ģimenēs mantotās kultūras vērtības un caur tām izglītot sabiedrību: var mantot amatus, dziesmas, muzikantu dziesmu klades, stāstus, rotaļas un spēles, bet var mantot arī dzimtā audzētos augus un sēklas, stāstus par dzimtām un tajās koptajiem kultūraugiem. Projekta noslēguma pasākumā paredzētas sešas meistardarbnīcas (folkloras materiāla izmantošana, ādas rotu gatavošana, lūku grozu darināšana, mantoto sēklu maiņa u.c.) un folkloras kopu un tautas muzikantu koncerts - rudens ražas un mītiskā auga Pupas daudzinājums. Noslēguma pasākums notiek 2024. gada 30. novembrī Sēļu muižā, Sēļu pagastā, Valmieras novadā.

 

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir tautas tradīciju pārmantošanas nodrošināšana 21. gadsimta modernajā sabiedrībā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izpratni par dzimtās, ģimenēs esošo un mantoto tradīciju nozīmību latviskajā dzīvesziņā.

Projekts "Dzīvesziņas festivāls "Audz, pupa!"" pirmo reizi tika organizēts 2023. gada novembrī Sēļu muižā Valmieras novadā un tajā piedalījās 80 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem.  Tas ir viens no nozīmīgākajiem tradicionālās kultūras projektiem, kurā tiek apvienotas dažādas tradīcijas, kas līdz 20. gadsimta 50-.60. gadiem visbiežāk tika pārmantotas ģimenēs no paaudzes uz paaudzi - tā ir kopā dziedāšana godos, muzicēšana, svētku svinēšana, amatu nodošana, arī dārza kopšana un kultūraugu mantošana u.c. Projektā tiek parādītas gan tradīcijā balstītās vērtības, gan uz tradīciju balstītā jaurade, kas nodrošina latviskās vērtības piemērotību mūsdienu modernajai sabiedrībai.

Noslēguma pasākums novembrī ir izvēlēts apzināti, jo pavasra un vasaras periodā Latvija ir piesātināta ar kultūras norisēm, bet rudens periodā amatiermākslas kolektīviem (folkloras kopas un tautas mūzikas) ir samērā mazas iespējas sevi parādīt un nodot citiem inetersentiem uzkrātās vērtības. Vidzemes reģionā dalībnieku skaits folkloras kopās nav liels. Pēc Latvijas Nacionālāss kultūras centra datiem Vidzemē darbojas 49 folkloras kopas (https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/17174/download?attachment), no tām  13 fokloras kopas darbojas Ziemeļvidzemē. Tautas mūzikas grupu ir vēl krietni mazāk. Šie dati liecina, ka 'dzīvā' tradīcija iet zudumā un nenotiek pārmantošanas process. Projekta ideja apvieno arī dažādu amata meistaru piedāvājumu, kā arī veicina Sēļu pagasta vietējās kopienas cilvēku aktivitāti darboties, izvērtēt ģimenē mantotās tradīcijas un uzdrošināties tās parādīt plašākai publikai. Projekta tēma savukārt apvieno tradīciju nesējus - folkloras kopas, tauta smūzikas grupas - jo mīts par Garo pupu nodrošina dažādu skatījumu uz repertuāra viedošanu, kā arī veicina jaunu pētījumu uzsākšanu tradicionālās kultūras nozarē. Jau 2023. gadā ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Premakultūras biedrību, kas gan kolektīvu dalībniekus, gan apmeklētājus aicina izvērtēt un ieraudzīt ne tikai godos ceļamās vērtības, bet arī ikdienā nepieciešamās - dārza iekopšana, sēklu audzēšana

Uzdevumi

1) Folkloras kopu un tautas muzikantu, muzikantu grupu apzināšana dalībai festivālā (plānotā dalība 7-8 grupas, apm. 100 personas);

2) Nodrošināt sešu meistardarbnīcu norisi: ???

3) Organizēt vienu folkloras kopu, tautas muzikantu tematisko koncertu.

4) Nodrošināt projekta reklāmas pasākumus.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir amatu meistari, kas jau ir apliecinājuši savu dalību projektā, folklora skopu, tautas mūzikas grupu dalībnieki un tautas muzikanti - tiks apzināti projekta gaitā un nodrošinās noslēguma pasākuma koncertu, sēklu lolotāju kustība sdalībnieki, kas nodrošinās pieredzes apmaiņu.
Projekta netiešā auditorija ir pasākuma apmeklētāji - dažādu paaudžu cilvēki, vietājās Sēļu pagasta kopienas iedzīvotāji u.c.
Mērķauditorija tiks saniegta, izmantojot sociālos tīklus.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rādītāji:

1) Organizētas sešas izglītojošas meistardarbnīcas un viens izglītojošs koncerts;

2) Nodrošināta pieredzes apmaiņa tradicionālās nozares speciālistiem;

3) Veicināta sadarbība starp valsts un nevalstiskā sektora organizācijām.

Kvantitatīvie rādītāji:

1) Dalībnieku skaits festivāla norišu nodrošināšanai;

2) Apmeklētāju skaits - meistardarbnīcās, koncerts.

3) Jaunas iesaistes sēklu un kultūraugu apmaiņas kustībā