Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cesvaines Mākslinieku biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7640.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6770.00 EUR
Līdzfinansējums:
870.00 EUR

Kopsavilkums

Speciālisti ir atzinuši, ka mūsdienās lasītprasme Latvijas skolēnu vidū katastrofāli pazeminās. Kā arī attieksme un vēlme lasīt grāmata samazinās. Kādreiz katrā skolā darbojās jauno literātu pulciņš. Cesvaines vidusskola Latvijas kontekstā nav bijusi izņēmums. Skola dibināta pirms 105 gadiem. Cesvainiešos mīlestību pret grāmatu ielikuši skolotāji, novadnieki - A.Saulietis, J.Ezeriņš. Ar Cesvaines vārdu saistās K.Sebra, operdziedātājas A.Piles, kinorežisora Ē.Lāča, dzejnieces A.Līces vārds.

Vietas identitātes izjūtu neatlaidīgi stiprinājusi skola un skolotāji - personības, kuri mācējuši raisīt interesi par vērtībām, tradīcijām.

Padomju laikos tas nav bijis viegli. 1950.gadā pils tornī uzvilktais sarkanbaltsarkanais karogs mainījis vairākus likteņus.
1972. gadā par veidu kā paust savas domas kļuvis rakstītais vārds un skolas literārā kustība, kad skolotāja Ilga Holste izveido skolas žurnālu “Saulgrieze”, vēlāk arī Madonas rajona žurnālu “Degsme”.

Pirms 35 gadiem tas ticis pārveidots par literārās novadpētniecības pulciņu un vēlāk jau radusies ideja par skolas muzeja izveidi. Dzimtu stāsti un novadpētniecības materiāli apkopoti četrās "Cesvaines grāmatās".

A. Līce raksta, ka "novadpētnieki ir kā DZINTARGRAUDU meklētāji, svarīgi tos pacelt un saglabāt."
Skolotāja Holste sevi sauc par  vienu no DZINTARGRAUDU MEKLĒTĀJĀM.
DZINTARGRAUDU MEKLĒTĀJI varam būt mēs visi, kas piešķiram nozīmi izteiktam un rakstītam vārdam.  . 

Projektā iesaistījušies cesvainieši - kādreizējie literāti. Plašāku pētniecisko kontekstu Latvijas mērogā nodrošinās literatūrzinātnieces Sigita Kušnere un  Eva Eglāja Kristsone.

Projekts aktualizēs rakstītā vārda nozīmi, popularizēts vietējās kopienas vērtības, veicinās jaunradi.

Mērķi

Projekts paredz veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību Madonas novadā - Cesvainē. Projekts izzinās Cesvaines vidusskolas rakstītā vārda ietekmi uz vietējās kopienas dzīvesveidu, vērtībām, profesijas izvēli. Jaunrades procesā tiks apzināta vēsture, tradīcijas, dokumentētas mutvārdu atmiņas, tādejādi saglabājot nozīmīgu vērtību kopumu nākošajām paaudzēm. Projekts akcentēs Vidzemes kultūras (literārā mantojuma) daudzveidību, nodrošinās saglabāšanu un vietējās sabiedrības ieinteresētību.

Literatūras skolotājas I. Holstes izveidotais literārais žurnāls "Saulgrieze" iedvesmojis daudzus pievērsties rakstniecībai, žurnālistikai, literatūrzinātnei. Varētu teikt, ka šī Cesvaines vidusskolas literārā kustība vērtējama kā unikāla parādība Cesvaines vēsturē, jo no nelieliem skolēnu sacerējumiem izveidoti vairāki radošo darbu sējumi, literārā degsme pāraugusi padziļinātā ieinteresētībā par dzimtu likteņiem, personībām, kas sasniedzot maksimālo attīstību apkopota trīs novadpētniecības rakstu sējumos - izdotajās "Cesvaines grāmatās". Par lielo ieguldījumu pateicība skolotājai Ilgai Holstei un viņas meitai Sanitai Dāboliņai (Cesvaines Kultūras veicināšanas biedrība). Lasot šīs grāmatas, katrs cesvainietis sajuties īpašs un nozīmīgs, katras dzimtas stāsts kļuvis svarīgs kopīgās kopienas apziņas izveidei.

Projekta mērķis ir uzrunāt kādreizējos skolas absolventus un apkopot atmiņas par literārā pulciņa darbību, nozīmi personības veidošanās procesos. 

Satikties ar skolotāju I. Holsti un dokumentēt atmiņas par jaunrades procesiem Cesvaines vidusskolā.

Izveidot scenāriju un nofilmēt dokumentālu video sižetu par Cesvaines vidusskolas literātu kustību - 40 min

Iedvesmot jauno paaudzi rakstīt, izpaust savas domas, lasīt grāmatas, savest kopā vairākas paaudzes.

Nodrošināt sabiedrības līdzdalību kultūras veidošanas procesos. 

Izveidot kvalitatīvu materiālu par Cesvainei nozīmīgiem cilvēkiem, vēsturi, notikumiem - apkopot izveidotos materiālus izstādē (Cesvaines vidusskolas telpās) un video stāstā (dokumentālā video sižetā), papildināt ar muzikālo fonu, kas nozīmīgs vietējai kopienai (skolas himna u.c.)

Kopsavilkums sniegs ieskatu Latvijas literatūras vēsturē, izcels rakstītā vārda nozīmi, mudinās jauniešus lasīt un rakstīt.

Uzdevumi

1. Veicināt Cesvaines atpazīstamību Vidzemes kultūras telpā.

Latvijas ģeogrāfiski augstākajā punktā, virs jūras līmeņa, meklēt Dzintargraudus varētu šķist neprāts un utopiska iedoma, bet jūrasdziļās ilgas saklausāmas daudzos cesvainiešu atmiņu stāstos.

Cesvainē par trīs atrastiem Dzintara graudiem tiek sauktas četras ietilpīgas dzimtu likteņstāstu grāmatas.

Meklēt dzintara gabaliņus vietā, kur tos atrast būtu viss grūtāk, ir milzīga uzdrīkstēšanās un neatlaidīgs darbs, ticība nākamībai un nelokāma personiskā vērtību attieksme.


2. Veikt pētniecisko darbu, izcelt vietas unikalitāti, veicināt kultūrtelpas attīstību un saglabāšanu.

Projekta komanda vēlas veikt pētniecisko darbu un izveidot dokumentālu video materiālu par Cesvaines literārā mantojuma apkopošanas tradīcijām un dzimtās valodas mīlestības veicināšanas nozīmību personību izveidē.
Atzīmējot skolas muzeja dibināšanas 35 gadus vēlamies apkopt informāciju par skolas literāro žurnālu rašanos, ierakstīt intervijas, izveidot izstādi Cesvaines vidusskolā.


"Katra skola ir kā gaismas pasaule, pa divpadsmit gadiem skolēns iemanto kādu gaismas staru no skolotāja, skolasbiedra vai personāla. Šie gaismas stari sakrājas, un skolēns pēc absolvēšanas iegūst sev savu Gaismas pasauli - savu Dzintara gabaliņu. Kā to nest tālāk jau ir paša jaunā cilvēka griba vai negriba."(I.Holste).  

3.Nodrošināt sabiedrības iesaisti un līdzdalību.
Iesaistīt vietējos iedzīvotājus projekta izveidē. Izcelt vietas lokālo unikalitāti un savdabību. 

4. Savest kopā kādreizējos skolas absolventus, literārā pulciņa dalībniekus. Apvienot esošos un bijušos cesvainiešus vienotā projektā, stiprināt kopienas apziņu, izcelt vietējo iedzīvotāju talantus, veicināt jaunradi, apvienot paaudzes vienotā projektā - iesaistīt projektā skolas pašreizējos audzēkņus un pedagogus.

5.Izveidot dokumentālu stāstu (video), intervijas, dzīvesstāsti, lasījumi no skolas literārajiem žurnāliem, mūzikas ieraksts.

6. Izveidot izstādi skolas muzeja telpās, atzīmējot muzeja izveides 35 gadus.

7. Noorganizēt eseju konkursu. Projekta rezultātu prezentēt un popularizēt. Noorganizēt tikšanos ar skolas esošajiem audzēkņiem, dalīties atmiņās, rosināt interesi par kultūru, literatūru, grāmatniecību - iedvesmot kļūt par DZINTARGRAUDU MEKLĒTĀJIEM un SARGĀTĀJIEM.
 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Cesvaines vidusskolas pedagogi, audzēkņi, absolventi (1000)
Cesvaines vidusskolas salidojuma apmeklētāji (700)
Cesvaines pilsētas viesi (1000)
Madonas novada pedagogi, latviešu valodas un literatūras skolotāji, audzēkņi (100)
Madonas novada iedzīvotāji.
Latvijas literātu kopiena.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantiatīvie rādītāji:

1. Izveidota izstāde Cesvaines vidusskolā - 1 gab. Nodrukātas 20 planšetes (PVC plastikāts, komatekss, izmērs A0 - (841x1189mm).

2. Izveidots dokumentāls video materiāls - 1 gab. Materiāla garums - 40 min.

3. Veikts muzikālais ieraksts video materiālam- 1 gab. Materiāls ievietots internetā un pieejams interesentiem.

4. Noorganizēts jauno literātu eseju rakstīšanas konkurss - 1 gab.

5. Noorganizēta tikšanās ar skolu jaunatni noslēguma pasākumā - 1 gab.

Kvalitatīvie rādītāji:

1. Akcentēts uz popularizēts skolas muzejs (Muzejam -35) un Cesvaines vidusskola ( vidusskolai - 105).

2. Apkopoti dati par Cesvaines vidusskolas rakstītā vārda tradīcijām, pedagogiem, absolventiem.

3. Veicināta jaunrade.

4. Stiprināta kopienas varēšana un ticība saviem spēkiem, veicināta saliedētība.

5. Akcentētas Latvijas , Vidzemes, Madonas novada un Cesvaines pilsētas vērtības.

6. Aktualizēta literatūras vēsture un rakstniecība Latvijā.

7. Akcentētas jauniešu un bērnu lasītprasmes problēmas mūsdienās.

8. Veicināta interese par rakstīto vārdu, literatūru, grāmatniecību, izdevējdarbību.