Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Projekts Videoatmiņa”
Projekta kopējās izmaksas:
8780.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6440.00 EUR
Līdzfinansējums:
2340.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Darbs un svētki piejūras kultūrā" saglabās kultūras mantojumu, turpinās tradīcijas un radīs digitālus materiālus nākotnes iniciatīvām. Tas veltīts latviskām tradīcijām - darbam jeb amatu prasmēm un svētku svinēšanai. 

"Darbu" projektā pārstāv divi piejūras kultūrai svarīgi amati - zvejniecība un niedru jumtu klāšana, kas savulaik bija dzīves un iztikas nepieciešamība, bet šobrīd tiek uzturētas kā tradicionālās zināšanas un amatu prasmes.

Arī galvenie svētki piejūras kultūrā, Lapmežciema pagastā ir divi. Kultūrvēsturiski svētki, kuri tiek atzīmēti jau kopš 1936. gada, ir Zvejnieku svētki. Mūsdienās par tradīciju kļuvuši Ragaciema svētki, kurus svin jau 12 gadus. 

Projekta mērķis ir saglabāt pagātnes mantojumu, uzturēt mūsdienu tradīcijas un radīt pamatu, materiālus nākotnes iniciatīvām piejūras kultūras un Lapmežciema pagasta savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu organizēšanai nākotnē. 

Projektā notiks VHS lentu digitalizācija, videofilmu izstrāde un pasākuma organizēšana. Videofilmu izstrādē un pasākuma organizēšanā tiks iesaistīti iedzīvotāji. Izstrādātie digitālie materiāli un videofilmas būs pieejami visiem iedzīvotājiem, tos uzglabās Lapmežciema muzejs. Lapmežciema muzeja tehniskais aprīkojums ir moderns un pilnveidots, Projektā digitalizētie un izveidotie video materiāli tiks integrēti muzeja ekspozīcijā, pielietoti izglītības un tūrisma produktos.

Mērķi

Projekts "Darbs un svētki piejūras kultūrā" galvenokārt saistīts ar Lapmežciema pagastu. 2025.gadā apritēs 510 gadi, kopš Lapmežciems minēts senajos rakstos. Kopš seniem laikiem šajā vietā dzīvojuši cilvēki, kas nodarbojušies ar zvejniecību. Zvejnieku amats nodots no paaudzes uz paaudzi, jūra bija iztikas avots un zvejnieka ģimenes barotāja. 1948.gadā Lapmežciemā dibināts zvejnieku kolhozs “Selga”, pašu spēkiem būvēts kultūras nams, kuru atklāja 1957.gadā (kinožurnāls “Padomju Latvija”).

Piejūras ciemi sāka svinēt Zvejnieku svētkus, kuros bija Kapteiņu parāde kapteiņu formas tērpos, nozaru speciālistu un darbinieku parāde. Kā arī jūras krastā tika sagaidīts jūras valdnieks “Neptūns” nāru pavadībā. Tika svinīgi sveikti labākie darbinieki, rīkotas sporta sacensības virves vilkšanā un zvejnieku zābaku mešanā. Šī svētku tradīcija joprojām tiek uzturēta, lai arī nozares un kapteiņu vairs nav. Kultūra uztur dzīvas atmiņas par piejūrai tik svarīgo amatu - zvejniecību. 

Otrs amats, kas raksturīgs piejūrai - niedru jumtu likšana. Ragaciema amatu meistari bija niedru jumtu licēji. I.Ziedoņa muzejam Murjāņos niedru jumtu lika ragaciemnieks Pildiņš. Amata prasmes ir saglabātas un nodotas jaunajām paaudzēm.

Kultūra uztur dzīvas gan senās amata prasmes, gan tradicionālos svētkus. Mūsdienās par tradīciju (12 gadus) kļūst Ragaciema svētki Ragaciema sedumā. Tā ir kultūras vieta, kas ieguvusi kultūras zīmi ”Latviskais mantojums” 2015. gadā. Ragaciemnieki pašu iniciatīvā izveidoja šos svētkus, kuros varēja skatīties pašu iestudētas teātra izrādes, nobaudīt gardo lašu zupu un basām kājām izdejot valsi jūras smiltīs. 

Projekta mērķis ir saglabāt pagātnes kultūras mantojumu, uzturēt mūsdienās izveidotās tradīcijas un radīt pamatu (digitālus un video materiālus) nākotnes iniciatīvām.

Projekts vērsts uz šādu problēmu risināšanu:

daļa vērtīga kultūrvēsturiskā mantojuma nav digitalizēta. VHS lentas laika gaitā irst un kļūst grūtāk šos materiālus saglābt. 

iedzīvotāju vēlme līdzdarboties kultūrā ir samazinājusies pēc pandēmijas, ir nepieciešams atbalsts, lai stiprinātu spēju uzturēt amatu un svinēšanas tradīcijas.

Lapmežciema muzeja aprīkojums ir tehniski pilnīgs, taču trūkst satura, nepieciešami gan digitalizēti materiāli no senatnes, gan jaunradīti kultūras produkti. 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

1. kultūras mantojuma digitalizācija. Liels materiālu apjoms ir jau digitalizēts un nodots Lapmežciema muzeja rīcībā. Taču arhīvos ir identificēti materiāli vismaz vēl 2 stundu apjomā, kas būtu jāglābj digitalizējot video veidā no iziršanas VHS formātā. Šajos materiālos ir Zvejnieku atmiņas par padomju varas gadiem, Tautas frontes dibināšanu, pirmo Latvijas karoga uzvilkšanu karoga mastā, Zvejnieksvētku ainas no pagājušā gadsimta u.c. Digitalizācija ietver pārfilmēšanu no VHS uz digitālu formātu un sistematizēšanu savietojamībai ar digitalizētiem muzeju krājumiem. Pārfilmēšana notiek studijā, apvieno tehnisku un eksperta darbu, jo nepieciešams izsekot datu pārraides kvalitātei, kompensējot, uzlabojot tos lentas posmus, kuros attēls vai skaņa nav atbilstošā kvalitātē. Savietojamība ar citu muzeju krājumiem nepieciešama kopīgas, Latvijas kultūras mantojuma digitālās sistēmas papildināšanai ar Projekta ietvaros digitalizētajiem materiāliem.

2. video materiālu izstrāde, iesaistot jauniešus (sižets). Jauniešiem no Lapmežciema skolas tiks piedāvāts veidot kultūras produktus - izstādes, prezentācijas, multimediju projektus, pielietojot muzeja digitalizēto kultūrvēsturisko mantojumu par tēmu "Darbs un svētki piejūras kultūrā". Labākie darbi tiks izrādīti pasākumā jeb festivālā. 

3. Pasākums (festivāls) būs mūsdienu tradīcijas turpinājums - Ragaciema svētki. Lai arī šie svētki tika ieviesti jau pirms 12 gadiem, šobrīd to ilgtspēja ir apdraudēta, jo īpaši dēl pēdējiem 2 gadiem (2021 un 2022), kad svētki nevarēja notikt un 2023 notika salīdzinoši mazākā apjomā nekā iepriekšējās 9 reizes iedzīvotāju pēc-pandēmijas pasivitātes dēļ. Projekts palīdzēs uzturēt un stiprināt tradīciju svinēt Ragaciema svētkus.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ragaciema svētku 2024 apmeklētāji - paredzams, ka vismaz 600 apmeklētāji piedalīsies Ragaciema svētkos.
muzeja apmeklētāji Projekta gala pasākumā - ap 120 personas.

Ragaciema svētki tiks popularizēti masu medijos, Tukuma novada informācijas kanālos, kā arī sociālajos tīklos.
Projekta gala pasākums tiks reklamēts, uzrunājot konkrētas institūcijas, orientēts galvenokārt uz profesionālo vidi, speciālistiem, kas saistīti ar kultūru, tūrismu, izglītību.

Paredzamie projekta rezultāti

digitalizētais materiāls - apmēram 2 stundas video liecību (apmēram 50 gadu senas) - Lapmežciema muzeja glabāšanā

jauniešu jaunrades produkti: 6-12 - Lapmežciema muzeja glabāšanā

Lapmežciema muzeja glabāšanā nodotie projekta rezutlāti būs pieejami un popularizēti skolām, tūrisma, kultūras organizācijām kā arī ikvienam iedzīvotājam. 

Ragaciema svētki 2024 - tiks nodrošināta tradīcijas uzturēšana, stiprinot iedzīvotāju līdzdalības ieradumus, motivējot viņus arī turpmāk veidot savus svētkus, teātra izrādes vai citus kultūras produktus, dalīties ar zināšanām un amatu prasmēm.

Tādējādi darbs un svētku svinēšana piejūras kultūrai savdabīgā un raksturīgā veidā tiks stiprināta kā būtiska Vidzemes kultūras daudzveidības šķautne.