Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
Projekta kopējās izmaksas:
2546.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2086.00 EUR
Līdzfinansējums:
460.00 EUR

Kopsavilkums

 Piebalga, vēsturiskais Piebalgas novads ir slavens, atpazīstams, dižs. 2023. gadā Piebalgas kultūrtelpa kā vērtība iekļauta Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Taču šķietami mūžīgs ir arī Piebalgas unikalitātes, Piebalgas brīnuma noslēpums. Vai tas ir kāds īpašs Piebalgas kods, vai tā ir lielā vēstures nejaušība , vai tas vispār ir kāds noslēpums? Kā to atklāt, un vai Piebalgu var arī “atkodēt”? Tie ir jautājumi uz kuriem jāatbild, lai ietu uz priekšu un tie ir arī droši vien visbiežāk uzdotie jautājumi Piebalgā un Piebalgai. Muzejos, pasākumos, brīžos, kad satiekas piebaldzēns un pārnovadnieks.

 Ikvienam latvietim ir pazīstams Brāļu Kaudzīšu, Kārļa Skalbes, Emīla Dārziņa un daudzu citu Piebalgas personību vārds un devums. Tāpat vairāk vai mazāk, tomēr katrs ir kaut ko dzirdējis par zemes mērīšanu Piebalgā. Taču ne jau šie dižgari un populāri notikumi vien ir Piebalgas slavas kaldinātāji. Līdzīgi kā dārgu (un nereti slepenu) recepšu sastāvā ir daudz būtisku komponentu, kuri tikai zināmos savienojumos un kombinācijās rada vajadzīgo efektu, tā arī Piebalgas zemes sāls ir procesu un personību kopums.

Lai plašākai sabiedrībai atklātu, atgādinātu  Piebalgas unikalitātes cēloņsakarības un rosinātu tās  izprast, Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” iecerējusi organizēt kultūrvēsturisku konferenci “Piebalgas žurme.”  Žurme ir Piebalgas izloksnes vārds, ko mūsdienās lieto vien retais. Īsi skaidrojot vārda nozīmi, tā ir vienkārša- enerģija, mundrums. Taču konferences kontekstā tas ir viens no t.s. “Piebalgas brīnuma” noslēpuma stūrakmeņiem.

Mērķi

Projekta mērķis- sekmēt  Piebalgas kultūrtelpas unikalitātes rašanās un pastāvēšanas cēloņu izzināšanu, popularizēt un aktualizēt zināšanas par mazāk zināmiem, bet nozīmīgiem procesiem un personībām.

 Konferences referenti pievērsīsies kā dažādu mītu interpretācijām, tā vēstīs par  būtiskiem vēstures notikumiem, procesiem, atklās neparastu personību dzīves ceļus un likteņus..

Diskusijās konferences dalībnieki un klausītāji mēģinās atrast Piebalgas noslēpuma atminējumu.

Konferences izstādē PMA “Orisāre” eksponēs krājuma jaunieguvumus un citas līdz šim neeksponētas vērtības. To vidū vecākā zināmā karte latviešu valodā- 1831. gada Piebalg-Orisare Pastorat zemju plāns. Pirmo reizi Latvijā tiks eksponēts Piebalgas novada tautas tērps, kas 2023.gadā atceļojis no Amerikas, valkātāja- piebaldziete ar to piedalījusies pirmajos Trimdas latviešu Dziesmu svētkos Eslingenā 1947.gadā,  tāpat izstādē būs apskatāmas ”Piebalgas māsiņas”-  Vitas Kākulis trimdā darināti 3 leļļu izmēra tautastērpu komplekti ar lellītēm. Kā arī citi piebaldzēnu apģērbi un tekstīlijas, piemiņas lietas, kas devušās ar piebaldzēniem pasaulē, atgriezušās mājās, kā arī tās, kas ienesušas Eiropas elpu Piebalgā gan 19. gan 20.gadsimtā. Tādējādi projekts sabalsojas ar programmas mērķiem un atbilst prioritātēm- Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšana, saglabāšana un attīstība un Vidzemi, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšana.

Uzdevumi

  1. Novadpētnieku, kultūrvēsturnieku un vēsturnieku pētniecisko darbu aktualizēšana, organizējot konferenci “Piebalgas žurme” un nodrošinot tās pieejamību ikvienam interesentam.
  2.  Piebalgas muzeju krājuma vērtību un neeksponēto priekšmetu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana, eksponējot tos jaunā izstādē "Piebalgas žurme".
  3. Konferences programmas sastādīšana. (Darbs jau paveikts, sazinoties ar lektoriem, līdz konferences dienai iespējamas korekcijas, precizējot tēmas.)
  4.  Komunikācija ar lektoriem.
  5. Materiālu iegāde saudzīgai Piebalgas vērtību eksponēšanai.
  6. Projekta publicitātes nodrošināšana.
  7. Rezultātu izvērtēšana.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir cilvēki, kas sevi identificē kā piebaldzēnu, kā arī katrs, kurš interesējas par Piebalgu un tās kultūrvēsturi. Konference un izstāde būs svaigs piebaldzēniskās pašcieņas avots un katram apmeklētājam nozīmīga pietura savas identitātes meklējumu ceļā.
Mērķauditorijas sasniegšanai plānotie rīcības virzieni:
Sociālo tīklu mārketings un komunikācija (tiešsaistes sociālajā tīklā Facebook Piebalgas memoriālo muzeju, pašvaldības kontos), relīzes medijiem, afišas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ilgtspējība un pieejamība tiks nodrošināta projekta ietvaros tapušos priekšlasījumus publicējot Piebalgas muzeju apvienības mājaslapā www.piebalgasmuzeji.lv  Plānotas vismaz 6 publikācijas.

Izstāde pēc konferences dienas būs apmeklētājiem pieejama PMA “Orisāre” krājuma izstāžu telpā, Inešu pagastā, pie Vecpiebalgas muižas.  

Plānots, ka konferencē piedalīsies vismaz 150 dalībnieki un apmeklētāji.

Izstādi pēc konferences apmeklēs 200- 300 apmeklētāju.   

Ar šo projektu plānots aktualizēt Piebalgas kultūrvēstures konferenču tradīciju, turpmāk paredzot vismaz vienu konferenci ik vasaru.