Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Projekts Videoatmiņa”
Projekta kopējās izmaksas:
6600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4300.00 EUR
Līdzfinansējums:
2300.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta Siguldas digitālais kapitāls” (turpmāk – Projekts) rezultātā tiks radīti jauni izglītojoši un ar kultūras daudzveidīgām izpausmēm saistīti produkti bērnu un jauniešu auditorijai Siguldas novada savdabības popularizēšanai, jo šo produktu radīšanā tiks izmantots Siguldas kultūras mantojums.

Projekta aktivitātes ietver:

  • kultūras mantojuma saglabāšanu – to digitalizējot;
  • radošu kultūras mantojuma izmantošanu, tos mūsdienīgi interpretējot nodarbībās Siguldas novada jauniešiem, radot multimediju produktus,
  • jauniešu nodarbībās radīto multimediju produktu demonstrēšanu apmeklētājiem, lai Siguldas kultūras mantojumu tālāknodotu dažādām mērķauditorijām.

Projekta iesniedzējs ir biedrība “Projekts Videoatmiņa” (turpmāk – Biedrība).

Mērķi

Siguldas kultūras mantojuma digitalizētais rezultāts tiks nodots Turaidas muzejrezervātam, kurš atzīst, ka tam nav digitalizētu resursu un ir nepieciešams tādus rast. No otras puses, šie resursi – video liecības par Turaidu un Siguldu, ir nacionālos arhīvos un privātās kolekcijās (ap 30 stundu materiāls jau ir identificēts), taču VHS formātā – videokasetēs, kas laika gaitā bojājas un šīs kultūrvēsturiskās liecības jau sāk neatgriezeniski izzust.

Jauniešiem (13-25 gadu vecumā) ir nepieciešamas dažādas attīstošas, interesantas aktivitātes arī vasarā. Projekts piedāvās jauniešiem nodarboties ar jaunradi, veidojot multimediju projektus.

Projekta apstiprināšanas gadījumā telpu nodrošināšanai tiks piedāvāta sadarbība Siguldas novada Jauniešu iniciatīvu centram “Mērķis”, lai nodarbības notiktu Siguldas novada jauniešiem ierastā vietā.

Pasākums jauniešu izstrādāto multimediju produktu (video, mūzika, gaismas instalācijas u.c.) demonstrēšanai notiks rudenī, kad jaunieši atgriežas izglītības iestādēs. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks izvēlēta pasākuma organizēšanas vieta - jauniešiem balsojot par piemērotāko no:

Kultūras centrā Siguldas Devons, Baltais Flīģelis, Valsts ģimnāzija, Pirmā pamatskola vai cita pašvaldības institūcija, kas saistīta ar izglītību, jaunatni, kultūru. 

Uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt ar Vidzemi saistītu jaunradi, iesaistot jauniešus, lai atainotu Vidzemes kultūrtelpas un Siguldas novada savdabību.

Projekta uzdevumi:

  • veikt kultūras mantojuma identificēšanu; digitalizāciju, sistematizāciju;

2024 maijs Biedrība veiks kultūras mantojuma identificēšanu nacionālos un privātos arhīvos VHS formātā, digitalizēs to, sistematizēs atbilstoši savietojamībai ar nacionālo digitālā mantojuma sistēmu, nodos Turaidas muzejrezervātam. Šobrīd ir apzināts piemērots materiāls 30 stundu apjomā, to skaitā ir 1910 gada materiāls par Siguldu. Papildus jau identificētajiem materiāliem, kur atrodamas video liecības par Siguldu un Turaidu, Biedrība identificēs atbilstošos materiālos nacionālās un reģionālo televīziju arhīvos, kā arī privātos krājumos. Pakalpojuma izpildei tiks piesaistīts speciālists darbam ar video materiālu, kurš strādās kopā ar Biedrības ekspertu V.Alksnīti.

  • organizēt nodarbības jauniešiem, kurās jaunieši izstrādās savus multimediju produktus izmantojot digitalizēto kultūras mantojumu;

2024 jūnijs - augusts Biedrība organizēs 10 nodarbību ciklu 12 Siguldas jauniešiem, kuri vasaras laikā apgūs scenāriju izstrādes, filmēšanas un montāžas pamatus, un praktiski izstrādās savus multimediju projektus – videofilmas, pielietojot digitalizēto Siguldas kultūras mantojumu Siguldas novada skolās tiks nodota informācija jauniešu informēšanai par iespēju vasarā piedalīties nodarbībās, tiks atlasīti 20 motivēti jaunieši. Plānots, ka vismaz 12 no viņiem apgūs visu nodarbību ciklu un izstrādās savus multimediju produktus. Biedrība iesaistīs nodarbību vadībā multimediju māklinieku M.Užanu. Biedrības eksperts V.Alksnītis prezentēs teoriju, pamatprincipus, M.Užans – mūsdienu tendences. Abi eksperti darbosies kā mentori jauniešu praktisko darbu – multimediju produktu  izstrādē.

  • organizēt jauniešu izstrādāto projektu demonstrēšanu vienas dienas pasākumā

2024.gada septembrī notiks jauniešu un Biedrības radīto video filmu demonstrēšanas pasākums, kurā tiks demonstrēti jauniešu izstrādātie multimediju produkti, kas ietvers Siguldas kultūrvēsturisko mantojumu mūsdienu interpretācijās. Iespējamie jaunrades produktu veidi: video, mūzikas, instalācijas u.c.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Digitālais kultūrvēsturiskais mantojums ~ 30 stundu video materiāls, nodots Turaidas muzej rezervātam;
12-20 jaunieši apguvuši multimediju produktu radīšanas pamatus un praksi 10 divu stundu ilgās nodarbībās. Tas būs ieguvums arī Siguldas novadam, jo šie jaunieši kļūs par resursu turpmākām kultūras un mākslas iniciatīvām;
200 Siguldieši būs apmeklējuši multimediju pasākumu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs nodoti uzturēšanai Turaidas muzejrezervātam. tie būs pieejami ikvienam interesentam. 

jauniešu izstrādātie multimediju projekti tiks ierakstīti un izvietoti youtube un sociālajoe tīklos