Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldības iestāde Mazsalacas kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
9771.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5296.00 EUR
Līdzfinansējums:
4475.00 EUR

Kopsavilkums

"Teātra brīnumi ārpus mājām" ir starpdisciplinārs festivāls, kas pārsteidz ar savu unikālo pieeju un piedāvājumu. Notiekot Sēļos, pie skaistās Sēļu muižas un brīvā dabā, šis festivāls ne tikai atgriežas pie teātra sākumiem, bet arī pāršķir mūs no ierastās teātra telpas sajūtas. Šis festivāls piedāvā iespēju baudīt teātra mākslu dabas apstākļos, atzīmējot teātra pirmsākumus, kad izrādes bija bez griestiem. Šīs atklāsmes atdzīvina mūsdienu teātra uzvedumus, ļaujot māksliniekiem eksperimentēt ar skatuvi un telpu, radot jaunus izteiksmes veidus un emocijas. Ar pieejamām cenām un daudzveidīgu programmu, šis festivāls piesaista dažādu vecumu un interesantu skatītāju daudzveidīgu auditoriju.

Festivāla "Teātra brīnumi ārpus mājām" programmā ietilpst ne tikai viena izrāde Vidzemes brīvdabā, bet arī izstāde, kurās piedalās māksliniece Zanda Stabiņa ar izstādi "Cilvēks. Sports. Emocijas.". Šī izstāde ir pieejama ikvienam apmeklētājam bezmaksas, tādējādi veicinot kultūras pieejamību un izglītošanu. Tas padara festivālu ne tikai par izklaides pasākumu, bet arī par kultūras un mākslas platformu, kurā vietējie talanti var dalīties ar savu radošumu un iedvesmu. Izstādē ir iekļautas vairākas fotogrāfijas, video un interaktīvā daļa.

Festivāla norisei ir draudzīgas un pieejamas cenas, tādējādi padarot to pievilcīgu plašai auditorijai - gan ģimenēm ar bērniem, gan pieaugušajiem, gan pensionāriem. Šī daudzveidība un plašā auditorija nodrošina festivāla unikālo raksturu, sniedzot katrai personai iespēju piedzīvot un dalīties ar teātra brīnumiem ārpus ierastajām teātra sienām.

Mērķi

Projekta "Teātra brīnumi ārpus mājām" paredzamais ieguldījums mērķu sasniegšanā ir nozīmīgs gan kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamības nodrošināšanā Vidzemes vēsturiskajā zemē, gan arī Vidzemes savdabības izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Šis projekts veicinās kultūras attīstību, tādējādi veidojot ilgtspējīgu kultūras ainavu šajā reģionā. Aktualizējot Vidzemes kultūru ar teātri apvienojot Vidzemes ainavas burvību, radot izrādes brīvā dabā.

1. Kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamība Vidzemes vēsturiskajā Zemē:
   - Festivāla rīkošana ārpus tradicionālajām teātra telpām ļaus piedāvāt plašu un daudzveidīgu kultūras piedzīvojumu klāstu, kas būs pieejams gan vietējiem iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem no citiem reģioniem.
   - Izmantojot dažādas izrādes un teātra pieredzes, projektā iesaistītie mākslinieki veicinās kultūras bagātināšanu un radīs stimulu kultūras pasākumu apmeklējumam un interesei par teātra mākslu Vidzemē.

2. Vidzemes savdabības izzināšana, saglabāšana un popularizēšana:
   - Festivāla koncepta ietvaros tiek plānots iesaistīt vietējo kultūras mantojumu un vēsturi, piedāvājot izrādes un izstādes, kas ir aktuālas ar Vidzemes tradīcijām, leģendām un stāstiem.
   - Sadarbība ar vietējiem māksliniekiem veicinās Vidzemes kultūras identitātes atpazīstamību un popularizēšanu gan reģionā, gan ārpus tā robežām.

Projekta "Teātra brīnumi ārpus mājām" mērķis ir sniegt svaigu skatījumu uz kultūras pasākumiem Vidzemē, vienlaikus veicinot vietējās kultūras un vēstures izpratni un novērtēšanu. Tas veicinās kultūras daudzveidību un saglabāšanu, tādējādi stiprinot kopienu saiknes un identitāti Vidzemē.

Uzdevumi

Projekta darbības programma ietver plašu rīcību, lai īstenotu projekta mērķus un sasniegtu vēlamos rezultātus. Galvenās plānotās darbības projekta darbībai:

1. Plānošana un organizācija:
   - Izstrādāt projekta plānu, iekļaujot budžetu, laika grafiku, resursus un atbildības sadalījumu.
   - Organizēt komandu, kas nodarbojas ar festivāla plānošanu, logistiku, mārketingu un komunikāciju.

2. Izrāžu un pasākumu plānošana un realizācija:
   - Atbilstoši festivāla tematikai un mērķiem sagatavot izrādes programmu.
   - Veikt režijas, kostīmu, scenogrāfijas un tehnisko sagatavošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iedarbīgu izrādi.

3. Iesaistīšana un sadarbība:
   - Meklēt un iesaistīt vietējos māksliniekus, kuri varētu piedalīties festivālā.
   - Izveidot sadarbību ar vietējām kopienu organizācijām, uzņēmumiem un pašvaldībām, lai nodrošinātu atbalstu un resursus festivāla realizācijai.

4. Mārketinga un reklāmas kampaņas:
   - Izstrādāt mārketinga stratēģiju, lai informētu un piesaistītu potenciālos apmeklētājus festivālam.
   - Veikt reklāmas kampaņas sociālajos tīklos, vietējos medijos, izmantojot plakātus, bukletus, reklāmu stendus un citus kanālus.

5. Izvēle un sagatavošanās vietai:
   - Sagatavot un pielāgot izvēlēto vietu teātra izrāžu rīkošanai Sēļu muižas teritorijā un izstāžu izlikšanai Sēļu muižā.

6. Pasākumu uzraudzība un novērtēšana:
   - Nodrošināt pasākumu gludu norisi un uzraudzīt, lai izrādes notiktu saskaņā ar plānoto.
   - Veikt viesu aptaujas un novērtēšanu, lai iegūtu atsauksmes par festivālu un identificētu jomas, kurās varētu uzlaboties.

7. Secinājumu gūšana un atskaites sagatavošana:
   - Analizēt festivāla rezultātus un sasniegtos mērķus.
   - Sagatavot atskaiti, kurā tiek apkopota festivāla darbība, sasniegtie rezultāti un ieteikumi turpmākai uzlabošanai.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta "Teātra brīnumi ārpus mājām" īstenošana nes labumu vietējiem iedzīvotājiem, teātra māksliniekiem un kultūras organizācijām, veicinot kultūras attīstību, tūrismu un ekonomisko izaugsmi Vidzemē.
Primārā mērķauditorija - Sēļu un vietējo apkaimju iedzīvotāji, plašai vecuma grupai.
Sekundārā mērķauditorija - pamatojoties uz pasākuma starpdisciplināro pasākuma programmu veidots piesaistot iedzīvotājus no visas Latvijas dažādām pilsētām, veicinot tūrismu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta "Teātra brīnumi ārpus mājām" rezultātos tiks iekļauti gan skaitliskie, gan kvalitatīvie rādītāji, kas ļaus objektīvi novērtēt projekta efektivitāti un ietekmi. Sekmēs uzdevumus, mērķus un kultūrpratību.

1. Apmeklētāju skaits: Mērķis ir piesaistīt vismaz 400 apmeklētājus festivāla pasākumam. Skaitliskais rādītājs būs kopējais apmeklētāju skaits festivāla laikā.

2. Mediju uzmanības un ietekmes mērījumi: Plānots izvērtēt festivāla pārredzamību medijos, kā arī tā ietekmi un pārredzamību sociālajos tīklos, izmantojot mērīšanas instrumentus. Šīs analīzes palīdzēs novērtēt festivāla redzamību un ietekmi sabiedrībā un mediju telpā.

3. Publicitātes mērījumi - Tiks novērtēta publicitātes efektivitāte, ietverot rakstus drukātajos un digitālajos medijos, sociālo mediju reklāmas un plakātu izvietošanu pilsētvidē tuvākajās apkaimēs un pilsētās. Šie rādītāji nodrošinās informāciju par festivāla reklāmas un publicitātes efektivitāti.

4. Turpmākās sadarbības un attīstības iespējas: Tiks novērtētas un dokumentētas iespējas turpmākai sadarbībai ar citām kultūras iestādēm, māksliniekiem un organizācijām, kā arī potenciālās iespējas festivāla attīstībai un uzlabošanai nākotnē.

5. Inovativitāte: Sadarbība ar Ģertrūdes ielas teātri un mākslinieci Zandu Stabiņu, kas sniegs ieskatu par festivāla radošumu un jaunrades potenciālu.

Šie rādītāji un rezultāti palīdzēs pilnīgi izvērtēt projekta veiksmīgumu un tā ietekmi, sniedzot ieskatu par festivāla efektivitāti un potenciālo attīstību nākotnē.

Šie rādītāji un rezultāti kopumā atspoguļos festivāla veiksmīgumu un ietekmi uz sabiedrību un kultūras jomu, sniedzot ieskatu par tā efektivitāti un turpmāko attīstību. Ņemot vērā festivāla pieejamību visām vecumu grupām un bezmaksas izstāžu apmeklējumu, tas veicinās kultūras pieejamību un daudzveidību. Par ilgspēju runājot, šo festivālu ir plānots rīkot ikgadēji, dažādojot teātra un izrāžu saturu, tiek rīkots dabas vidē, akcentējot Vidzemes dabas skaistumu.