Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Skaņumāja"
Projekta kopējās izmaksas:
9388.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6538.00 EUR
Līdzfinansējums:
2850.00 EUR

Kopsavilkums

Daudzās Eiropas valstīs 23. septembris tiek atzīmēts kā Eiropas Folkloras Diena (pēc tīkla organizācijas European Folk Network (EFN) iniciatīvas). Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un veicināt kvalitatīvu, zināšanās balstītu folkloras (dziesmu, mūzikas, citu izpausmju) priekšnesumu, izcelt folkloras mantojuma īpašo vietu kultūras procesos. Dienas ietvaros tiek rīkoti koncerti, izstādes, pārraides u.c. aktivitātes. “Skaņumāja” piedāvā iekļauties tajā ar spilgtu tradicionālās kultūras un folkloras mantojumu pārstāvošu norisi, kas izceļ Vidzemei raksturīgās tradīcijas Latvijas un Eiropas kultūras mantojuma kontekstā. Koncerts “Upes pērles” (ar atsauci uz unikālo, bet trauslo, aizsargājamo ziemeļu dabas bagātību) piedāvā iepazīt augstvērtīgus, zināšanās balstītus folkloras interpretācijas paraugus. Konceptuāli tas ir mikrofestivāls ar 6-7 dalībnieku grupām, vienā skatuves koncertā. Dalībnieki rāda 15-20 min. garas programmas, pilnvērtīgi demonstrējot tradīcijas īpatnības un individuālās prasmes, kas atbilstoši tiek skaidrotas un komentētas.

Šogad akcents likts uz Vidzemes dziesmu un unikālajām instrumentu spēles tradīcijām, ko papildinās ieskats Ziemeļlatgales un Dienvidkurzemes folklorā, kā arī viesu no Lietuvas un Anglijas priekšnesumi.

Koncerts tiek rīkots sadarbībā ar Ropažu novada kultūras centru “Ulbrokas pērle”, kas pēc pirmā pasākuma veiksmīgas realizācijas piekritis kļūt par pastāvīgu jaunā starptautiskā festivāla mājasvietu.

Mērķi

Projekta mērķis ir akcentēt Vidzemes tradicionālās kultūras un folkloras bagātības (kas, ierasti, daudz retāk nekā citviet tiek izmantotas novada savdabības raksturošanai), kā arī papildināt novada kultūras dzīvi ar spilgtu, kvalitatīvu un starptautiski atpazīstamu tradicionālās kultūras/folkloras pasākumu, atraktīvu, saistošu un interesantu gan dalībniekiem, gan klausītājiem. No mērķa izrietošie ieguvumi savukārt ir Vidzemes tradicionālās kultūras vērtību (folkloras tekstu, dziesmu, dziedāšanas formu un manieru, raksturīgo unikālo instrumentu spēles, izlokšņu u.c.) plašāka atpazīstamība, iekļaušana iedzīvotāju identitātes apziņā, aktīvāka izmantošana kultūtrvidē. Plašam interesentu lokam pieejams, mākslinieciski un saturiski augstvērtīgs pasākums kvalitatīvā, mūsdienīgā norises vidē (Ulbrokas pērle).Iespēja iekļauties EFN pasākumu apritē, kas atvieglo spēcīgu, interesantu ārvalstu dalībnieku piesaisti, kā arī veicina novada lokālo tradīciju un mākslinieku plašāku parādīšanos starptautiskajā festivālu apritē. Papildus uzdevums ir popularizēt tradicionālo kultūru Ropažu novadā, Stopiņos, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras norisēs, jaunu amatierkolektīvu veidošanos.

Projekta īstermiņa mērķis ir izveidot šī gada Eiropas folkloras dienas koncerta Vidzemē māksliniecisko saturu un veikt organizatoriskos darbus; īstenot pasākuma norisi sadarbībā ar kultūras centru “Ulbrokas pērle” 2024.gada 21.septembrī.

Vidzemes tradīcijas šogad pārstāvēs Ropažu folkloras kopa “Oglīte”, kas īpaši festivālam turpina izzināt un apgūt reģiona mūzikas mantojumu; Ziemeļvidzemes izcelsmes unikālā mūzikas instrumenta – cītarkokles spēli ansamblī  demonstrēs “Skaņumājas muzikanti”, nacionālo lepnumu – Ieviņa ermoņikas spēlēs kapelas “Brička”muzikanti. Ar pārnovadu tradīcijām koncertu kuplinās folkloras kopa “Ceidari” un bērnu un jauniešu kopa “Ķocis” no Dienvidkurzemes. Ārvalstis viesi būs etnomūziķis Viļus Marma ar grupu “Piliarože” no Raudondvares (Kauņas apriņķis) un duets "Džons Daijers un Hanna Kuming" no Devonas Anglijā.

Uzdevumi

Veicamie uzdevumi vērsti gan uz īstermiņa mērķi - festivāla ietvaros izcelt un plašākai publikai pievilcīgā veidā parādīt novada tradīcijas -, gan mērķa ilgstamības nodrošināšanu – šī mantojuma prestiža celšanu, sabiedrības (arī pašu festivāla dalībnieku) ieinteresēšanu to tālākā izzināšanā apguvē un kopšanā, unikālo prasmju saglabāšanu veicinošas kultūrvides veidošanā. Šie faktori tiek turēti prātā, plānojot un īstenojot festivāla saturu un atsevišķās aktivitātes.

Dalībnieku piesaiste. Lai nodrošinātu Folkloras dienas koncerta “Upes Pērles” saturisko un māksliniecisko kvalitāti, tiek izraudzīti un piesaistīti spilgtākie Vidzemes un pārnovadu kolektīvi, kuri apvieno tradicionālās kultūras zināšanas un izpildījuma meistarību un demonstrē atšķirīgas tradīcijas. Ārvalstu dalībnieki, kas demonstrējot radiecīgas prasmes, motivē vietējās folkloras kopas attīstīt meistarību un priekšnesuma formas.

Mārketinga aktivitātes. Nozīmīgas gan koncerta publikas piesaistei, gan plašākas sabiedrības informēšanai, izmantojot visus pieejamos resursus: e-vidē (mājaslapas, sociālie tīkli), plašsaziņā (TV, radio), plakāti novadā un norises vietā. Ietver dalībnieku vizītkartes pirms pasākuma un koncerta video un attēlu galeriju publiskošanu pēc pasākuma.

Norises vieta. Rīkotāji ir vienojušies par festivāla norisi KC “Ulbrokas pērle”, kas ir moderna, izcilām skaņas īpašībām un tehniski labi aprīkota koncertvieta, lieliski piemērota žanram raksturīgajam akustiskajam priekšnesumam ar darbību maiņu (dziedāšana, deja, rotaļa, instrumentu spēle). Centra nodrošinātās telpas un skaņu/gaismas/projekciju tehnika ir nozīmīgs resurss pasākuma kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ievērojami samazina realizēšanai nepieciešamos līdzekļus.

Pasākuma norise. Koncerta uzdevums ir atraktīvi, bet arī izglītojoši demonstrēt novada u.c. dalībnieku tradīciju daudzveidību un vērtības. Vienlaikus nodrošināt atzinību un prieku līdzdarboties pašiem dalībniekiem – neformālās komunikācijas iespējas dalībnieku vakarā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncerts plašai auditorijai – Ropažu novada, Ulbrokas vietējiem iedzīvotājiem, un visiem citiem interesentiem.
Specifiska mērķa grupa ir paši dalībnieki - motivācija prasmju un zināšanu attīstīšanai, iespēja padziļināti iepazīt citu dalībnieku priekšnesumus, veidot kontaktus. Ar nozīmīgu, starptautisku pasākumu iegūs Vidzemes kultūras telpa kopumā, dots spēcīgs impulss novada tradīciju un NKM saglabāšanai.
Koncerta video būs pieejams ārvalstu interesentiem, veicinot turpmāku sadarbību.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks īstenots krāšņs un kvalitatīvs kultūras pasākums, kas īpaši izcels un aktualizēs Vidzemes tradīciju mantojumu, izcels zinošākos un prasmīgākos novada folkoras ansambļus, iepazīstinās ar spilgtām, interesantām kaimiņu un tālāku Eiropas zemju tradīcijām. Skaisti, skanīgi svētki interesentiem, novada iedzīvotājiem, nodrošināts ieguldījums žanra attīstībā un prestiža uzturēšanā.

Tiks popularizēts zināšanās balstīts autentiskā stila folkloras priekšnesums (bez ezotērikas un popkultūras uzslāņojumiem) kā mūsdienīga, atraktīva un saistoša kultūras izpausme. Neformālās izglītošanās iespēja pasākuma dalībniekiem un klausītājiem. Iedvesmojoša pieredzes apmaiņa festivāla dalībniekiem, atzinība un gandarījums par folkloras mantojuma un tradīciju uzturēšanā un kopšanā ieguldīto darbu.

Šis pasākums iekļausies EFN rīkotās Folkloras dienas norišu tīklā, veicinot atpazīstamību jomas speciālistu starptautiskajā vidē un veicinot turpmāku sadarbību. EFN tīkla interesenti (iesaistītie dalībnieki un koncerta video ieraksta skatītāji) iegūs nepastarpinātu priekšstatu par novada folkloras mantojumu un tā izpildījuma tradīcijām, labākajiem izpildītājiem un grupām/kopām, kas veicinās atpazīstamību un iesaistīšanos starptautiskos pasākumos/projektos.

Projekta rezultātu pieejamību ilgtermiņā nodrošinās veiktā video fiksācija. Latvijas lietotājiem būs viegli pieejama caur “Skaņumājas” mājaslapu www.muzikanti.lv

Līdzīgi citiem kvalitatīviem un pamanāmiem tradicionālās kultūras pasākumiem, festivāls veicinās novada kultūrvides attīstību kopumā – vietējo tradīciju, NKM izzināšanu un kopšanu, jaunu interesentu iesaistīšanos procesos. Rezultātu ilgtspēju stratēģiskā līmenī nodrošina pieejamais atbalsts šādu pasākumu regulārai norisei.