Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība LAUKKU
Projekta kopējās izmaksas:
6850.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6130.00 EUR
Līdzfinansējums:
720.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros bilingvālā Barišņikovu ģimene no Vecates ar saknēm Ukrainā un Kazahstānā sadarbībā ar dejas kritiķi, dramaturģi un kuratori Intu Balodi, horeogrāfi Ingu Raudingu, pieaicinātām baleta, skatuviskās tautas dejas un mūsdienu deju konsultantēm radīs 45 minūšu garu interaktīvu dejas izrādi-lekciju "Barišņikovi dejo". Inta Balode jau divus gadus strādā Vecates pagasta bibliotēkā un jaunajā amatā aktīvi izmanto dejas jomā un kopienu darbā iegūto pieredzi. 

Izrādē atraktīvā veidā būs iespēja iepazīt Barišņikovu ģimeni, kurā aug pieci bērni (vecumā no 6 līdz 23 gadiem), Latvijas dejas vēsturē nozīmīgus faktus un dejas nosacīto dalījumu četros žanros, kas atspoguļojas Dejas balvā. Izrādē-lekcijā iecerēts, ka skatītāji kopīgi ar dažādu vecumu Barišņikovu ģimenes cilvēkiem varēs mēģināt arī izdejot elementus no katra no četriem profesionālās dejas žanriem - baleta, skatuviskās tautas dejas, mūsdienu dejām (hiphopa un šova dejas) un laikmetīgās dejas. Konceptuāli projekts sava vēstījuma pastiprināšanai izmanto Latvijas dejas nozarē tik skaļo uzvārdu "Barišņikovs", kas vienlaikus ir noderīgi nozares atpazīstamībai un Latvijas atpazīstamībai pasaulē. Tomēr Barišņikovam jau sen vairs nav nekāda sakara ar to, ko un kā dejo Latvijas cilvēki un ar ko nodarbojas dejas profesionāļi mūsdienās. Tā ar ironiski pompozu mārketinga saukli “Barišņikovi dejo” plānojam doties iekšā lokālpatriotiskā piedzīvojumā, kurš gan dalībniekiem, gan skatītājiem vēstītu ne tikai par deju, bet par to, cik liels ir šīs mākslas formas sabiedrības saliedēšanas, empātijas veicināšanas un citu tikumu attīstīšanas potenciāls. 

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt decentralizācijas procesus Latvijas kultūrtelpā, radot oriģinālu saturu ārpus ģeogrāfiskajiem centriem, kam ir potenciāls doties viesizrādēs uz centriem. Projekts popularizē bibliotēkas kā sabiedrības saliedēšanas vietas un kopienu centrus. Bibliotēkas ir lieliskas vietu, kur satikties un izglītoties gan intelektuāli, gan sociāli, tās ir vietas, kur der visas tēmas un ikviens kopienas iedzīvotājs ir laipni gaidīts. Īpaši apstākļos, kad mazajos pagastos tās ir palikušās kā vienīgās publiskās iestādes. Projekts izglīto sabiedrību par profesionālo dejas mākslu nevis no "augšām", bet caur cilvēkiem, kuri ir tās potenciālie skatītāji un nodarbojas ar deju hobija līmenī. Bērnu un jauniešu iesaiste gan dalībnieku, gans aktītāju statusā ir ieguldījums gan nākotnes kultūras profesionāļos, gan skatītājos. Deja dažādās formās ir ārkārtīgi populārs brīvā laika pavadīšanas veids, tomēr nereti pat pedagogiem pietrūkst plašāku zināšanu par šo mākslas formu, kā arī visai kritiskā stāvokli ir sasaiste ar profesinālo nozari un izvēle apmeklēt dejas notikumus, ja pats neesi tajā iesaistīts. Profesionālās ievirzes izglītībā jūtams tieši skatīšanās un spējas reflektēt par deju trūkums. Projekts veicina sabiedrības integrāciju, stiprina Latvijas lauku cilvēku pašapziņu un pierāda, ka arī ārpus nosacītajiem centriem var tapt jēgpilns saturs, kurš var rezonēt līdzīgās vietās un pavērt jaunu skatījumu "centriski domājošajiem". Novadu nomales pēc reģionālās reformas jūtas esam vēl tālāk nekā agrāk. Līdz ar karu Ukrainā ģimenes, kurās sarunājas krievu valodā, jūtas vēl "nepareizākas", vienlaikus bērni no šīm ģimenēm bibliotēkā dungo Latvijas himnu. Projekta formāts un bibliotēkas konteksts ir lielisks pamats starppaaudžu dialogam kā lieliskam mācīšanās un pieredzes apmaiņas resursam. Projekta ideja radošā procesa gaitā liks pārskatīt un aktualizēt bibliotēku krājumu un citus pieejamos informācijas resursus par deju, lai caur dejas mākslas pieredzi, dažādas paaudzes iepazīstinātu ar ceļu, kā mācīties, un vienlaikus identificētu, kādi būtu darāmie darbi, lai lasītājiem būtu pieejama kvalitatīva informācija par deju Latvijā.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi, lai realizētu mērķus paredz:

- izpēti un radošās koncepcijas detalizētu izstrādi, mēģinājumu plāna saturisko un prakstiskā sastādīšanu, dejas vēstures satura sagatavošana, individuāli veicamo mājas darbu uzticēšanu Barišņikoviem (izrādē uz skatuves kāps četri ģimenes pārstāvji, pārējie piedalīsies satura veidošanā);

- Vecates pagasta, Valmieras un Latvijas Nacionālās bibliotēkas dejai veltītā krājuma un interneta resursu analīze, apkopošana, lai informācija par tiem būtu pieejama dažādiem lasītājiem;

- Mēģinājumu process - 2-3 reizes nedēļā pa 3 stundām 2024. gada vasarā;

- Identificējot dalībnieku dejas pieredzi un  priekšstatus par dažādiem žanriem, tiek piesaistīti konsultanti, kas ļoti precīzi un profesionāli iemāca specifiskas kustību frāzes, lai priekšnesums būt izglītojošs gan saturiski, gan vizuāli. Šīs konsultācijas notiek attālināti. Uz apmēram 5 mēģinājiem ierodas horeogrāfe Inga Raudinga, kas palīdz darbu uzpucēt un ietrennēt;

- izrādē-lekcijas tiek apvienots personīgā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā dimensija tā, kā to šobrīd izjūt Vecates cilvēki;

- notiek 3-4 atvērtie mēģinājumi, kuros piedalās Vecates iedzīvotāji, sniedzot atgriezenisko saiti, ienesot savus stāstus, lai veicinātu to, ka Barišņikovus stāsts kļūst par Vecates kopīenas kopīgu vēstījumu;

- 2024. gada septembrī notiek izrāde Vecates bibliotēkā;

- 2024. gada oktobrī notiek izrāde Mazsalacas bibliotēkā;

- Uz izrādēm tiek aicināti dejas mākslas speciālisti un pedagogi, notiek sarunas par to, kāda ir deja 2024. gada rudenī Vidzemes ziemeļos, ko zinām par deju Latvijā un ārvalstīs;

- Ja mums būs labi sanācis, tad četri Barišņikovi un viena Balode ir gatavi kāpt automašīnā un doties viesizrādēs. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Auditorija un labuma guvēji ir projektā iesaistītie mākslinieki, Barišņikovu ģimene un visu paaudžu Vecates iedzīvotāji, Mazsalacas bibliotēkas apmeklētāji. Cilvēki ar interesi par deju. Deju skolotāji, bibliotekāri, pašvaldības deputāti, sava novada patrioti, kuratori un festivāli ar interesi par izrādes-lekcijas formātu, kas paredz profesionāļu un kopienas sadarbību. Mērķauditorija tiks sasniegta tiešā veidā kopīgi strādājot, aicinot uz izrādēm un popularizējot projektu tālāk.

Paredzamie projekta rezultāti

Vistiešākajā veidā projektā būs iesaistīti: 6 dejas profesināļi, 4 Barišņikovi kā skatuves mākslinieki, vēl ap 20 Vecates iedzīvotāji kā izrādes-lekcijas autori, līdzautori un konsultanti. Izrādi Vecates un Mazsalacas bibliotēkās varētu kopā apmeklēt ap 200 skatītājiem. Dejas kriķi un žurnālisti sagatavos publikācijas, kuras sasniegs vidēji 1000 lasītājus. Biedrības LAUKKU starptautiskā darbība ļaus informēt biedrības biedrus no vismaz 7 valstīm. Bibliotēku krājumu un interneta avotu izpēte par pieejamajiem materiāliem dejas jomā sasniegs vismaz 500 audzēkņus un pedagogus, kam ikdienā nākas saskarties ar viegli atrodas un pārskatāmas litteratūras pieejamību un pretrunāt esošajos avotos. 

Projekts būs spēcinājis Vecates pagasta cilvēka pašapziņu, veicinās decentralizāciju, radot oriģinālu saturu ārpus ģeogrāfiskajiem centriem. Projekts būs izglītojis sabiedrību par profesionālo dejas mākslu nevis no "augšām", bet caur cilvēkiem, kuri ir tās potenciālie skatītāji un nodarbojas ar deju hobija līmenī. Projekts būs radījis "dzīvu metodisko materiālu" (izrādi) un "teksta metodisko materiālu" - literatūras apkopujumu un analīzi par dejas mākslu, kas būs izmantojams dejas izglītībā. 

Projekta formāts un bibliotēkas konteksts būs devis pamatu starppaaudžu dialogam kā lieliskam mācīšanās un pieredzes apmaiņas resursam. 

Tapusī izrāde-lekcijai ir potenciāls mainīt kultūras projektu ceļošajas virzienu - no laukiem uz pilsētām.