Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
3790.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2380.00 EUR
Līdzfinansējums:
1410.00 EUR

Kopsavilkums

1919.gada 15.septembrī Cesvainē tiek atvērta vidusskola, ko dibina vietējā inteliģence. Šogad tā atzīmēs 105.gadadienu. Skola vienmēr bijusi nozīmīgs kultūras un izglītības centrs. 83 gadus atradusies īpašā vietā ar bagātu vēsturi - Cesvaines pilī, bet kopš 2007. gada skola ir jaunuzceltā ēkā, tāpēc pils un skolas vēsture satinusies nedalāmā veselumā.

Skolas 100-gades pasākums un absolventu salidojums palicis atmiņā ar savu grandiozo vērienu un paliekošo kopā būšanas sajūtu. Tas devis iedvesmu un spēku turpināt apkopot Cesvaines izglītības un kultūras telpas dziļās vēstures lapaspuses.

Audzēkņi un pedagogi ilgus gadus piepildījuši Cesvaines kultūrtelpu un rūpējušies par tradīciju izkopšanu, kā arī vēstures izzināšanu. Skola var lepoties ar Latvijai nozīmīgiem rakstniekiem, aktieriem un mūziķiem, kuri tajā mācījušies.

Tāpēc likumsakarīgi, ka, gatavojoties skolas 105.gadadienas pasākumam, Cesvaines vidusskola un Kultūras un mākslas centrs Cesvaines pils vēlas sadarboties vienotā projektā, kas atspoguļo Vidzemes kultūrtelpas savdabību, saglabā un popularizē vietas nozīmi, iepazīstina ar nozīmīgiem cilvēkiem.

Projekta aktivitātes nodrošinās kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību Vidzemes vidienē, kā arī stiprinās piederības sajūtu savai kopienai. Skolas muzejam ir sena tradīcija - skolēni raksta vēstules saviem skolotājiem, šī ideja ir pamats projekta aktivitāšu kopumam, kas veltīts katram Cesvaines vidusskolas absolventam, kopienas loceklim, kā arī Cesvaines pilsētas viesim.

Mērķi

Sasaistot kultūru, vēsturi un mākslu, ar vēstuļu vēstījumiem atzīmēt Cesvaines vidusskolas 105. gadadienu, noorganizējot divus klasiskās mūzikas koncertus, pētniecisko izstādi par skolas absolventiem, organizēt bērnu ilustrāciju konkursu un izstādi par tēmu “105 VĒSTULES dzīvei”, izstādi “105 VĒSTULES” un uzvedumu “VĒSTULE manai skolai”.

Ilgtermiņa mērķis ir stiprināt piederības sajūtu Cesvaines kopienai, savai pilsētai un rosināt saglabāt materiālo un nemateriālo mantojumu kā sava laikmeta liecības, lai nodotu tās nākamajām paaudzēm. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pieejamību Vidzemes reģionā, kā arī Vidzemes vēsturisko zemju izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Jebkurai skolai ir būtiski saglabāt saikni starp esošajiem un bijušajiem skolēniem, dalīties savstarpējā pieredzē un atmiņās, lai saglabātu paaudžu sasaisti. Tāpēc, atzīmējot Cesvaines vidusskolas 105. jubileju, plānots veidot aktivitāšu kopumu, lai rosinātu esošajos un bijušajos skolēnos, skolotājos un pārējos skolas darbiniekos sasaisti ar Cesvaini, Cesvaines pili un vidusskolu, kā arī tās kopienu.

Tā kā vidusskola laika gaitā ir atradusies 2 ēkās – esošajā skolas ēkā un pilī, kur tā atradās no 1919.-2007.gadam (ar nelieliem pārtraukumiem), tad, saistībā ar šogad atzīmējamo 105.skolas gadadienu, abās no tām plānoti pasākumi, kā arī minētā absolventu sienas ekspozīcija skolas gaiteņos, bērnu ilustrāciju izstāde un izstāde “105 VĒSTULES” Cesvaines pilī ar atklāšanas pasākumu un uzvedumu tieši 15.septembrī – vidusskolas dibināšanas dienā.

Uzdevumi

  1. Izsludināt aicinājumu skolas absolventiem rakstīt vēstuli skolai. Apkopot iesūtītās vēstules. Atlasīt vēstules izstādei un pasākuma. Veikt vēstuļu audio ierakstus.
  2. Izsludināt ilustrāciju konkursu bērniem par tēmu “105 VĒSTULES dzīvei”. Iekārtot konkursa darbu izstādi ar bērnu darbiem.
  3. Apkopot informāciju no Cesvaines pils krājuma un skolas muzeja par skolas absolventiem. Sagatavot informāciju izdrukai uz planšetēm. Atklāt izstādi Cesvaines vidusskolā salidojuma laikā.
  4. Izstrādāt māksliniecisko koncepciju izstādei “105 VĒSTULES”, kas būtu kā skolas piemiņas izstāde un ietvertu gan pils krājuma priekšmetus, gan video materiālus, gan ierakstītus vēstuļu audio failus, gan laikmetīgās mākslas instalācijas. Iekārtot to Cesvaines pils zālēs un atklāt skolas 105 gadadienā;
  5. Noorganizēt saksofona un klaviermūzikas koncertprogrammu Cesvaines pilī, piedaloties māksliniecēm Ilzei Lejiņai un Ivetai Cālītei;
  6. Noorganizēt TRIO FABEL vokālo kamermūzikas koncertprogrammu, piedaloties mūziķiem - Annai Gāganei, Kristapam Bergam, Lindai Leinei un Katrīnai Paulai Felsbergai;
  7. Pieaicinot profesionālu režisoru, mūziķus, aktierus izstrādāt scenāriju skolas 105. gadadienas uzvedumam “VĒSTULE mani skolai”. Noorganizēt uzveduma norisi;
  8. Pieaicinot video operatoru gan skolas 105 gada dienā, gan skolas salidojuma dienā, veikt atmiņu stāstu, interviju ierakstus ar skolas absolventiem, papildinot Cesvaines pils krājumu ar nemateriālo kultūras mantojumu.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekts paredz izveidot pasākumu ciklu, kas būs veltīts skolēniem un skolotājiem. Pasākumu varēs apmeklēt ne tikai Cesvaines vidusskolas skolēni un skolotāji, Cesvaines kopienas locekļi, bet arī Madonas novada un citu Latvijas novadu iedzīvotāji, tai skaitā bērni un jaunieši, ģimenes ar bērniem, pilsētas viesi, tūristi un citi interesenti, kas ir kultūras produktu tiešie patērētāji un vēlas izzināt mūsu novada vēsturi un Vidzemes kultūras mantojuma vēsturi kopumā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks īstenots pasākumu cikls “VĒSTULE manai skolai”, kas būs veltīts Cesvaines vidusskolas 105 gadu pastāvēšanai. Tas ietvers divus klasiskās mūzikas koncertus, skolēnu ilustrāciju konkursu un izstādi “105 VĒSTULES dzīvei”, pētniecisko izstādi uz planšetēm par skolas absolventiem, izstādi “105 VĒSTULES” un uzvedumu “VĒSTULE MANIS skolai”, kas notiks 15. septembrī skolas dibināšanas 105. gadadienā. Pasākumu ietvaros tiks veidoti video stāstu ieraksti no skolas dzīves, kas kā nemateriālais kultūras mantojums tiks glabāts pils krājumā nākamajām  paaudzēm. Projekts veicinās Cesvaines pils krājuma kā kultūras vērtību pētniecības, glabātājas un izglītojošas vietas lomu ne tikai vietējā kopienā, bet arī plašākā teritorijā, savukārt, izstādes palīdzēs veidot izpratni par muzeja krājuma materiālu nozīmību tagadnes stāsta veidošanā, kā arī mantojuma saglabāšanā. Ar projekta pasākumu cikla starpniecību sabiedrībā tiks stiprināta izpratne par vēstures, tagadnes un nākotnes ciešo mijiedarbību.