Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
1975.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1715.00 EUR
Līdzfinansējums:
260.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts paredz profesionālās pilnveides semināru ciklu 3 Vidzemes novadu – Gulbenes, Alūksnes un Madonas - bibliotēku darbinieku izglītošanai un zināšanu paplašināšanai novadpētniecības jomā, lai veicinātu Vidzemes vēsturisko zemju kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību digitālajā telpā. Šis projekts nav tikai par zināšanu paplašināšanu, bet arī par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Tas ietver gan darbinieku attīstību, gan bibliotēku kā institūciju izaugsmi un nozīmi lokālajās kopienās, nodrošinot vietējās kultūras saglabāšanu, pieejamību un veicinot sabiedrības izpratni par savu vēsturi un identitāti.

Plānoti 4 semināri nozares speciālistu vadībā, nodrošinot labās prakses piemērus, iedvesmu un iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

 1. Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Valmieras integrētajā bibliotēkā. (Vadīs vecākā bibliotekāre eksperte A.Lapsa).
 2. Digitālās izstādes. Iespēja parādīt un atklāt resursus (lektore LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece B.Holma).
 3. Paaudžu mantojuma - dzīvesstāstu vākšana un saglabāšana (Lektore LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece I.Garda-Rozenberga).
 4. Audiovizuāls vēstījums: vienkārši, interesanti un atraktīvi. (Lektors D.Juraga, LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs).

Mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošu un profesionālu attīstību bibliotēku darbiniekiem novadpētniecības jomā, lai veicinātu Vidzemes vēsturisko zemju kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu digitālajā vidē.

Bibliotēkām ir svarīgs uzdevums veidot un pastāvīgi papildināt novadpētniecības krājumus, kas satur informāciju par konkrēto novadu, tā iedzīvotājiem, vēsturiskajiem notikumiem, kultūras pieminekļiem un izdotajām grāmatām. Šis krājums ir ne tikai informācijas avots, bet arī būtisks resurss, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

Bibliotekāri bieži saskaras ar nepieciešamību uzlabot profesionālās zināšanas, īpaši strādājot ar novadpētniecības materiālu krājumu. Viens no konkrētiem piemēriem ir digitālo izstāžu veidošana, kurā joprojām pastāv atšķirības izpratnē un prasmēs starp nozares pārstāvjiem. Šī iemesla dēļ nepieciešama profesionālo zināšanu nodrošināšana no speciālistiem šajā jomā, lai palīdzētu bibliotekāriem attīstīt nepieciešamās iemaņas un izpratni digitālajā izstāžu veidošanā. Arī Video veidošana ir efektīvs veids, kā saglabāt un nodrošināt atmiņu digitālā formā, īpaši filmējot dzīvesstāstus, kas vēlāk tiek padarīti pieejami plašākai auditorijai. Dzīvesstāstu vākšana un saglabāšana ir neatņemama novadpētniecības sastāvdaļa, kas prasa nopietnu sagatavošanos un prasmes šajā jomā. Tādēļ nepieciešamas atbilstošas zināšanas un apmācības, lai veiksmīgi veiktu šo uzdevumu.

Būtiski ir gūt mācības no cilvēkiem, kuri ir izcilības paraugi savā jomā un izrāda lielu entuziasmu. Tāpēc projekta ietvaros tiks organizēts viens izbraukuma seminārs uz Valmieras integrēto bibliotēku, lai gūtu labās prakses piemērus novada pētniecības darbā.

Bibliotēku darbiniekiem ir jāapgūst jaunās, mūsdienīgās prasmes un metodes, lai veicinātu gan personīgo, gan iestādes izaugsmi un popularitāti. Īpaši mazpilsētās un pagastos, bibliotēkas spēlē nozīmīgu lomu sabiedrības dzīvē, un tāpēc ir svarīgi, lai darbinieki būtu labi sagatavoti un spētu piedāvāt augstvērtīgus pakalpojumus un atbalstu kopienai.

Uzdevumi

1. Noorganizēt 4 seminārus novadpētniecības jomā ar nozares speciālistu piedalīšanos Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadu bibliotekāriem.

2. Papildināt  aptuveni 70 bibliotekāru profesionālās zināšanas un prasmes par video veidošanu, digitālo izstāžu veidošanu un dzīvesstāstu vākšanu un saglabāšanu.

3. Noorganizēt pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru Valmieras integrētajā bibliotēkā.

4. Semināru laikā izveidotās digitālās izstādes par novada kultūrvēsturi publicēt Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadu bibliotēku “Youtube” kanālos.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadu bibliotekāri, kuri strādā ar novadpētniecību savās bibliotēkās. Projekta rezultāti būs saistoši arī tiem, kas veic pētniecisko darbu, kam ir nepieciešami vai interesē novadpētniecības krājumos esošie materiāli. Lai aptvertu plašāku interesentu loku, nodrošināsim pieslēgšanos tiešsaistē.

Paredzamie projekta rezultāti

Noorganizēti 4 profesionālās pilnveides semināri  Vidzemes bibliotekāriem par tēmām:

 • Audiovizuāls vēstījums: vienkārši, interesanti un atraktīvi,
 • Digitālās izstādes. Iespēja parādīt un atklāt resursus,
 • Paaudžu mantojuma - dzīvesstāstu vākšana un saglabāšana,
 • Iepazīšanās ar novadpētniecības darbu Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Profesionāli pilnveidojušies aptuveni 70 bibliotekāri no 3 Vidzemes vēsturiskās zemes novadiem - Gulbenes, Madonas un Alūksnes. Auditorija - mainīga, atbilstoši interesējošai tēmai.

Semināru laikā izveidotās digitālās izstādes un videostāsti par novada kultūrvēsturi publicēti Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadu bibliotēku “Youtube” kanālos vai sociālo tīklu kontos.

Kopumā pēc projekta iegūs un mainīsies:

 1. Bibliotēku darbinieki gūs jaunas zināšanas novadpētniecības jomā, kā arī digitālo izstāžu veidošanā, video producēšanā un dzīvesstāstu vākšanā un saglabāšanā. Tas palīdzēs attīstīt inovatīvus risinājumus un pakalpojumus bibliotēkās.
 2. Sabiedrība un vietējā kopiena iegūs pieeju plašākiem un kvalitatīviem novadpētniecības materiāliem, kas veicinās vēsturiskās un kultūras identitātes stiprināšanu. Vietējās kopienās būs pieejami digitālajā formā saglabāti dzīvesstāsti un kultūras pieminekļi, kas palīdzēs saglabāt un dalīties ar mantojumu.
 3. Bibliotēku nozīme un popularitāte. Projekts uzlabos bibliotēku nozīmi sabiedrībā, jo popularizēs bibliotēku kā vietu, kur pieejams kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras un vēstures mantojums.
 4. Kopīgā pieredze un sadarbība: Projekta ietvaros tiks veidota kopīga pieredze un sadarbība starp dažādām bibliotēkām un speciālistiem, kas veicinās labo piemēru apmaiņu un zināšanu pārnesi.