Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Aizkraukles novads, Pļaviņu Mūzikas skola
Projekta kopējās izmaksas:
4332.50 EUR
Finansējums no VKKF:
3590.00 EUR
Līdzfinansējums:
742.50 EUR

Kopsavilkums

         Kamermūzikas dienas Pļaviņās kopš 2013.gada ir Pļaviņu Mūzikas skolas iniciēts  kultūrizglītojošs pasākumu cikls, kas ietver profesionālu mākslinieku koncertprogrammu organizēšanu reģiona iedzīvotājiem, kā arī dažādu citu kultūrizglītojošu aktivitāšu - meistarklašu, profesionālās kompetences pilnveides kursu, pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu.     

          Kamermūzikas koncertu izcilās mākslinieciskās kvalitātes ir devušas atpazīstamību Pļaviņu pilsētai, kā vietai, kur iedzīvotājiem - visdažādākajām mērķauditorijām: bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem reizi gadā tiek piedāvāta iespēja bez maksas iepazīt profesionālo mākslinieku sniegumu.

        Šajā gadā projekts "Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2024" piedāvā apmeklētājiem mūziķu grupas "Melo-M" koncertprogrammu "Čellu brīnumskaņas Pļaviņās".

        Projekta izaugsmi raksturo tas, ka projekta organizatori par savu pienākumu uzskata ik gadu paaugstināt pasākumu kvalitāti un piedāvāt saviem klausītājiem arvien daudzveidīgākas programmas, ieinteresēt un iesaistīt plašāku mērķauditoriju, ieviest novitātes. Šī gada Kamermūzikas dienu novitāte ir balstīta uz projektā iesaistīto Jēkabpils, Lielvārdes, Madonas, Ogres mūzikas skolu čella klases audzēkņu sadarbības veidošanu ar profesionāliem māksliniekiem mūziķu grupu "Melo-M". Mūzikas skolu audzēkņi apgūst Kārļa Auzāna sagatavoto aranžiju, ko kopā ar mūziķu grupu "Melo-M" atskaņo koncertprogrammā "Čellu brīnumskaņas Pļaviņās".  Projekta novitāte sniedz iespēju jaunajiem mūzikas skolu mūziķiem, kopā muzicējot uz vienas skatuves ar profesionāliem mūziķiem, pilnveidot profesionālās prasmes, radīt interesi par profesionālo mākslu, kā arī  ieinteresēt citus vienaudžus par vietējām kultūras tradīcijām. 

Mērķi

        Jau 11 gadus, nodrošinot reģionam augstvērtīgu profesionālās mākslas piedāvājumu, Pļaviņās tiek īstenoti projekti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, tostarp kamermūzikas popularizēšanai. Pļaviņu Kamermūzikas dienu koncerti ir vieni no apmeklētākajiem kultūras pasākumiem reģionā, un, iegūstot atpazīstamību, tos arvien vairāk apmeklē arī blakus novadu iedzīvotāji.

      Kamermūzikas dienām izstrādāta sava atpazīstamības zīme - logo. Kamermūzikas dienu formāts ik gadu tiek veidots, domājot par koncerta apmeklētājiem, ietverot ne tikai koncertprogrammas atskaņojumu, bet arī koncerta mākslinieku izglītojošas sarunas, dialogu ar klausītāju, tostarp bērniem un jauniešiem. Tā ir arī muzikāla saruna ar jaunākajiem koncerta apmeklētājiem, radot izpratni un interesi par profesionālo mākslu jau no mazotnes. Kā tiešu atgriezenisko saiti varam minēt, ka, piemēram, Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi ir ieinteresēti izmantot piedāvātās iespējas apmeklēt koncertus arī ārpus Pļaviņu pilsētas - Jēkabpilī, Aizkrauklē, Rīgā u.c.

    Tāpēc, lai noturētu un turpinātu iedibināto tradīciju tieši kamermūzikas popularizēšanā, atklātu kamermūzikas daudzveidību un nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē, izstrādāts projekts "Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2024", kurš ietver mūziķu grupas "Melo-M" koncertprogrammas "Čellu brīnumskaņas Pļaviņās" sagatavošanu un atskaņošanu Pļaviņās, kopdarbībā ar Jēkabpils, Lielvārdes, Ogres un Madonas mūzikas skolu čella klases audzēkņiem un pedagogiem. 

     Projekta veiksmīga īstenošana kopš 2013.gada jau ir pierādījusi šī pasākumu cikla dzīvotspēju ilgtermiņā. 

      Projekta mērķi: 

- veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pieejamību Vidzemē;

- ar projekta aktivitātēm veicināt bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību kultūras dzīves aktivitātēs;

- noturēt vietējās kultūras tradīcijas Vidzemes vēsturiskajā zemē un veicināt to izaugsmi.

Uzdevumi

Noorganizēt mūziķu grupas "Melo-M" koncertprogrammas "Čellu brīnumskaņas Pļaviņās" atskaņojumu Pļaviņu Kultūras centrā 2024.gada 4.oktobrī

Veidot sadarbību ar Jēkabpils, Lielvārdes, Ogres, Madonas mūzikas skolu čellu klases pedagogiem,  Kārļa Auzāna skaņdarba "Kopā mēs varam" atskaņošanai kopā ar mūziķu grupu "Melo-M".

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Izstrādājot reklāmas materiālus un veidojot plašu projekta publicitāti, plānotā projekta mērķauditorija:
1) Koncerta apmeklētāji - Pļaviņu pilsētas, Aizkraukles, Jēkabpils, Madonas, Ogres novada iedzīvotāji
2) Koncerta dalībnieki - projekta aktivitātē iesaistītie mūzikas skolu audzēkņi, viņu pedagogi
3) Pastarpināti - Sociālo tīklu lietotāji digitālajās platformās, drukāto mediju lasītāji

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji. Vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes, Kamermūzikas dienu pasākumi ir ieguvuši plašu atpazīstamību un Kultūras centra zāle šajos koncertos ir piepildīta. Dažkārt ir nepieciešamība nodrošināt papildvietas.  Kamermūzikas dienu koncertus ik gadu apmeklē vidēji 330 - 350 koncerta klausītāji, šajā gadā koncerta  apmeklētāji arī šī projekta dalībnieki: 20 - 30 mūzikas skolu čellu klases audzēkņi. Kultūras centra kapacitāte pasākumu apmeklēšanā - 350 sēdvietas.

Kvalitatīvie rādītāji. Realizējot projektu, tiks:

- nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība Pļaviņās un Vidzemes vēsturiskajā zemē;

- aktivizēta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras dzīve;

- pilnveidota mūzikas skolu pedagogu profesionālā kompetence un aktivizēta skolu jauniešu interese par kultūras dzīves aktualitātēm;

- veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras piedāvājuma daudzveidība un kvalitāte;

- nostiprināta un turpināta iesāktā Kamermūzikas dienu tradīcija Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Projekta īstenošanā nozīmīga ir projekta īstenotāju piedāvātā iespēja projekta aktivitātes apmeklēt bez maksas. Tas paver plašākas iespējas koncertu apmeklēt ģimenēm ar bērniem, kā arī jauniešiem.