Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
2870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2600.00 EUR
Līdzfinansējums:
270.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts ”No idejas līdz rezultātam” ir 3 kultūras nozaru - bibliotēku, kultūras namu, muzeju - 8 reģiona vēsturiskās zemes novados: Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Smiltenes, Valmieras, Valkas iestāžu darbinieku apmācību programmas projekts, kas paredz iesaistīt aptuveni 80 dalībniekus. Projekta realizācijas vieta – Madonas novada bibliotēka. Projekta ietvaros plānotas 3 dienu apmācības:

 1. Ideju fitness

Elīna Miķelsone, biedrības Ideju un inovāciju institūta vadītāja, Ideju Fitnesa trenere.

 1. Improvizācija

Ligita Smildziņa, Mag.paed.,teātra pedagogs.

 1. Dokumentēšana

Indra Gita Bērziņa, fotogrāfe.

Kultūras darbinieki ir radoši cilvēki, taču reizēm idejas izsīkst, ne visi prot par plānoto un paveikto pastāstīt, ne visi prot atkāpties no scenārija un improvizēt, ne visiem izdodas skaisti fiksēt notikušo.

Projekta rezultātā tiks pilnveidotas prasmes radīt jaunas, inovatīvas idejas, attīstītas iemaņas improvizēt - improvizācijas teātra spēļu metodikas pielietojums darbā, uzlabotas prasmes dokumentēt pasākumu norisi – uzņemt veiksmīgas fotogrāfijas, tās apstrādāt.

Nozīmīgākais faktors - pilnveidosies sadarbība starp 8 novadu pašvaldību - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Smiltenes, Valmieras, Valkas kultūras nozarēm - bibliotēkām, kultūras centriem un muzejiem turpmākai sadarbībai un kopprojektiem, balstoties uz jauniegūtajām idejām un zināšanām.

Mērķi

Kultūras nozari reģionos pārstāv 3 iestādes – bibliotēkas, muzeji un kultūras centri – katra ar savu misiju, vīziju un veicamajiem uzdevumiem. Iestāžu konkurence nav liela, taču funkcijas mēdz pārklāties. Sadarbība ļauj paplašināt piedāvājumu, radot plašākas iespējas apkārtējiem – kultūras produktu patērētājiem. Kultūras darbinieku sadarbība, aktīvāka komunikācija ir ceļš uz paliekošu kultūras vērtību radīšanu.

Veicot anketēšanu, pie ierosinājumiem par kādiem tematiem vēlētos nodarbības, apmācības, seminārus, kultūras darbinieki minējuši: uzstāšanos, komunikāciju, publisko runu, pasākumu organizēšana - no idejas līdz realizācijai, fotografēšanu. Projekta ideja attīstīta, balstoties uz kultūras darbinieku interesēm un vēlmēm.

Mācīšanās, komunikācija ar kolēģiem, jaunu cilvēku iepazīšana, jaunu kontaktu nodibināšana un vērtīgu lektoru padomi rada pozitīvas emocijas, iedvesmu un sparu uzsākt ko jaunu vai turpināt jau iesākto.

Kultūras darbiniekiem ir jāpielāgojas jaunajai pasaulei, jābūt apveltītiem ar radošo domāšanu. Vecās pasaules likums bija: radi drošus produktus un papildini tos ar lielisku mārketingu. Jaunās pasaules likums: radi neatkārtojamu produktu, ko paši cilvēki sāks meklēt. Radošā domāšana ir prasme, kuru var iemācīties un trenēt.

Kultūras darbiniekiem ir jāprot pastāstīt un parādīt plašākai auditorijai par to, kas tiek plānots un darīts. Mūsdienu sabiedrība informāciju par pasākumiem gūst virtuālajā vidē, oriģinālas fotogrāfijas spēj piesaistīt plašu sabiedrības interesi.

Kultūras darbinieki ir radoši cilvēki, taču ne visi prot kvalitatīvi dokumentēt norises. Ne visiem kultūras darbiniekiem ir pieejamas profesionālas kameras un iemaņas ar tām rīkoties, foto top ar veidierīcēm amatieru līmenī. Tāpēc ir svarīgi saņemt impulsu, apgūt knifus, lai fotogrāfija pastāstītu īsto stāstu.

Projektā ir meklēts un iestrādāts kopīgais nozarēm, kas varēs kalpot, veidojot ideju banku tālākai sadarbībai, tālākiem kopprojektiem.

Bibliotēka ir vieta, kur pulcējas zināšanas, kultūras iestāžu mērķis kopumā ir veicināt sabiedrības pilnveidošanos un mūžizglītību.

Mērķis: Sekmēt kultūras darbinieku izaugsmi, nodrošinot profesionālo pilnveidi Vidzemes vēsturiskajā zemē Vidzemes novadam raksturīgo vērtību, tradīciju saglabāšanai, attīstībai un popularizēšanai.

Uzdevumi

Izstrādāt un noorganizēt apmācību programmu, realizējot  zināšanu pārnesi, tostarp zināšanu radīšanu, iegūšanu un izmantošanu, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveidi un profesionālo  izaugsmi;

Aktivizēt sadarbību 3 dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana vienotā apmācību programmā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

3 kultūras nozaru (bibliotēkas, kultūras centri, muzeji) iestāžu vadītāji, darbinieki 8 Vidzemes vēsturiskās zemes novados - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Smiltenes, Valmieras, Valkas. Aptuveni 80 dalībnieki.
Pastarpināti šo kultūras iestāžu klienti – esošie un potenciālie.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Projekta dalībnieku skaits -  ap 80 kultūras darbinieki.

Apmācības palīdzēs dalībniekiem:

 • attīstīt radošo domāšanu pārsteidzošu, vērtīgu ideju radīšanai,
 • integrēt savā darbā Improvizācijas teātra spēļu metodiku,
 • gūt iedvesmu veidot savus pasākumus, pielietojot teātra spēļu elementus, veicinot jaunās paaudzes piesaisti, attīstot  radošumu, prasmi klausīties, stāstīt, lasīt,
 • apgūt pasākumu dokumentēšanu fotogrāfiju formātā,
 • attīstīt un pilnveidot prasmes un iemaņas savstarpējā komunikācijā,
 • iegūt jaunas zināšanas un materiālus efektīvai komunikācijai ilgtspējīgai sadarbībai, trenējot prasmi uzstāties, publiski runāt, pārvarēt stresu, prasmi pielāgoties, saprasties un improvizēt.

 

Attīstīsies sadarbība starp 8 novadu pašvaldību - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Smiltenes, Valmieras, Valkas kultūras nozarēm - bibliotēkām, kultūras centriem un muzejiem  turpmākajiem  kopprojektiem.

Dalībnieki:

 • pilnveidos savas zināšanas, prasmes un iemaņas, profesionālie kontakti - turpmākai sadarbībai, idejām, jauna kvalitāte modernajā komunikācijā, pasākumu organizatoriskajā jomā, publicitāti Vidzemes reģionā.

Rezultātā - ieguvēji - kultūras patēriņa klienti visās 3 kultūras nozarēs.