Kopsavilkums

 

Vidzemē no 24.-25. maijam norisināsies 7. Vidzemes stāstnieku festivāls "Stāsti krēslā", īstenojot stāstu pasākumus Valmierā, Valmieras un Cēsu novadā, pulcinās stāstniekus no Latvijas novadiem, stāstu bibliotēku dalībniekus un vietējo kopienu iedzīvotājus vairākos publiskos notikumos un stāstnieku pilnveidošanās darbnīcās. Festivāls veltīts valodai, aplūkojot cilvēka, vietas un vārda saistību un iezīmējot lingvistiskos, vēsturiskos, etnogrāfiskos un mitoloģiskos aspektus.

Pirmajā festivāla dienā 24.05 stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem viesosies Valmieras un Valmieras novada izglītības iestādēs. Valmieras integrētajā bibliotēkā notiks svinīga festivāla atklāšana.

Novitāte-kustību darbnīca stāstniekiem "Telpa. Stāsts. Kustība". 

Novitāte: Pēcpusdienā festivāla dalībnieki kopā ar skolu stāstniekiem apmeklēs Mucenieka darbnīcu Vaidavas pagastā, kurā tiks iepazīstināti ar mucenieka arodu un amata stāstiem. Turpinājumā gan skolēniem, gan pieaugušajiem stāstniekiem būs iespēja dalīties pieredzē, kā arī demonstrēt stāstītprasmi un repertuāru stāstu darbnīcā, dzirdēt igauņu stāstnieka Jāka  Kenda stāstus.

24.05. vakarā dzejnieka Ed. Veidenbauma muzejā "Kalāči" (Cēsu novads) un 25.05. no rīta valodnieka Jāņa Endzelīna dzimtajās mājās Kauguru pagasta "Mičkēnos" (Valmieras novads) norisināsies  stāstu pasākumi kopā ar vietējām kopienām un interesentiem.

 Festivāls noslēgsies ar Lielo stāstu vakaru Valmiermuižas alusdarītavas viesistabā, piedaloties Latvijas vēsturisko novadu, Igaunijas stāstniekam Jām Kendam, jauno stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" fināla Dižie stāstnieki, Vidzemes stāstnieku kopas dalībnieki un Mazsalacas stāstnieki, muzicēs "Drabešu muižas muzikanti"

 

 

 

Mērķi

Kopš 2015. gada Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā” ir šīs kustības spilgtākais notikums Vidzemes kultūrtelpā. Tas pulcina dažādu paaudžu stāstniekus, Stāstu bibliotēku tīkla dalībniekus un interesentus no vietējām kopienām. Kopš 2020. gada festivāls norisinās reiz divos gados. Vidzemes stāstnieku festivālu organizētāji ir Vidzemes stāstnieku kopa sadarbībā ar saviem partneriem Valmieras bibliotēku un Latvijas stāstnieku asociāciju.

Festivāls noticis 6 reizes, un šajā laikā izaudzinājis savus klausītājus, pakāpeniski paplašinot to interesentu loku, kas novērtē un izbauda mutvārdu tradīcijas daudzveidību, atbalsta tās pārmantošanu, kā arī uztver to kā savas lallbūtības nozīmīgu daļu. Tāpat dažādie Stāstu bibliotēku organizētie pasākumi Valmierā, Mazsalacā, Rūjienā, Ramatā un Sedā veicinājuši stāstniecības popularitātes vairošanu un interesi par to.

Valmieras novadā UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīklā darbojas Valmieras bibliotēka, Mazsalacas pilsētas, Burtnieku un Jērcēnu pag. bibliotēkas.

Kopš 2016. gada ik gadu tiek jauno stāstnieku konk. “Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfināls. 2015. gadā Mazsalacā izveidojas stāstnieku kopiena, kas pulcējas bibliotēkā, apzina novadpētniecības stāstus, pilnveido stāstīšanas prasmes un iesaistās vietējās kultūrvides veidošanā.

7. Vidzemes stāstnieku festivāla "Stāsti krēslā". Cilvēks. Vieta. Vārds. mērķi:

 • kopt stāstniecību kā nemateriālā kultūras mantojuma daļu, darbojoties kopienu kultūrtelpu tradīciju un mantojuma apzināšanā, aktualizējot Vidzemei raksturīgos stāstus, stāstniekus un stāstīšanas manieri;
 • ar stāstu palīdzību sabiedrībā aktualizēt vietvārdus un personvārdus kā nozīmīgu valodas mantojuma daļu;
 • iesaistīt festivāla norisēs skolu jaunatni, radīt interesi par vietvārdu un personvārdu daudzveidību, to izcelsmi un nozīmi;
 • veicināt dažādu paaudžu stāstnieku mijiedarbi, stāstīšanas prasmju tālāknodošanu; 
 • veicinā sadarbību starp dažādām stāstnieku kopienām;
 • attīstīt starptautisku sadarbību, apgūt jaunu pieredzi stāstniecībā.

 

 

Uzdevumi

 1. Festivāla programmas sagatavošana, festivāla norišu precīzēta plānošana,  koordinēšana.
 2. Festivāla vizuālā tēla izstrāde, publicitātes  materiālu un afišu failu sagatavošana.
 3. 3 preses relīžu sagatavošana un publicēšana masu medijos, (LSA un VIB tīmekļa vietnēs, laikr. Liesma, Valmieras novada pašvaldības izdevumā, sociālajos tīklos).
 4. Organizēt 2 stāstu darbnīcas dažādu paaudžu stāstniekiem:
  • darbnīca "Telpa. Stāsts. Kustība" Valmieras Integrētajā bibliotēkā
  • stāstu darbnīca Mucu muzejā Valmieras novada Vaidavas pag. Madarās. 
 5. Organizēt 3 publiskos stāstu pasākumus
  • Ed.Veidenbauma muzejā Cēsu novada Liepas pag. Kalāčos;
  • valodnieka J.Endzelīna dzimtajās mājās Valmieras novada Kauguru pag. Mičkēnos;
  • Lielais stāstu vakars Valmiermuižas alus viesistabā; pasākums tiks filmēts
 6. Atskaišu sagatavošana.

Vidzemes stāstnieku kopas dalībnieki – kā organizatori un stāstnieki sagatavos jaunu repertuāru, apzinot vietējos stāstus par vietvārdiem, personu vārdien un uzvārdiem. Tiks papildināts repertuārs Mazsalacas un Rūjienas savdabīgajā izloksnē, kam jūtam lībiešu valodas ietekme. 

Pulcināsim mazās auditorijās vietējās kopienas un stāstu interesentus, mudināsim klausītājus dalīties stāstos, nostiprinot viņos pārliecību, ka nozīmīgs ir ikviens stāsts.

Dažāda vecuma stāstniekiem būs iespēja savstarpēji bagātināties, apmainīties pieredzēm. Igauņu stāstnieka pieredze un skatījums ir uz mūsu sniegumu nozīmīgs stāstnieku koppienas profesioālai izaugsmei. 

Sniegsim iespēju jaunajiem stāstniekiem klausītie amatnieka valodas bagātību, pieredzēt stāstu kā performanci. Viņiem būs iespēja dzirdēt igauņu stāstnieku Jāku Kendu un viņa tulka kopīgo priekšnesumu. 

Iepazīstināsim Latvijas stāstnieku kopienu ar Vidzemes un vienlaikus visas Latvijas kultūras mantojumu (Ed. Veidenbaums, J. Endzelīns, tradicionālis mucenieka amats).

Sniegsim pasākumu apmeklētājiem iespēju iepazīt Latvijas un Igaunijas stāstnieku daudzveidīgo sniegumu, izglītojot auditoriju mutvārdu tradīcijas laukā.  

Filmētais video būs pieejams LSA un VIB mājas lapās un Youtube kontos.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latvijas stāstnieki gūst plašāku atpazīstamību, stiprina savu kopienu, gūst uzstāšanās pieredzi, pilnveido stāstīšanas prasmes darbnīcās, attīsta savu repertuāru, sagatavojot performances, stiprina starpt. sadarbību.
Jaunie stāstnieki iegūst pieredzi, stāstot ārpus konkursa vides, klausoties pieredzējušu stāstniekus, pilnveidojas darbnīcās. Pasākumu apmeklētāji iepazīst stāstus un stāstniekus kā mutvārdu kultūras uzturētājus, iepazīstas ar trad. mantojumu, pievienojas stāstnieku kopienai.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Stāstnieki ieguvuši jaunu pieredzi, veicināta viņu, kā nemateriālā kultūras mantojuma un prasmu nesēju, atpazīstamība. Vidzemes stāstnieku kopa, Mazsalacas un Ramatas stāstnieki stiprina kopienu saites, jo atrodas vienā novadā.
 • Stiprināta starptautiskā sadarbība, iepazīti jauni stāstnieki.
 • Veicināta stāstniecības pārmantojamība, veidojot kopīgas starppaudžu norises, darbnīcas.
 • Popularizēts stāstnieku kopienā Vidzemes kultūras mantojumu, vietējās kopienu iedzīvotāji iepazīstas ar stāstīšanas tradīciju un stāstu, novērtējot tās labvēlīgo ietekmi kā vienu no cilvēka labbūtības faktoriem.
 • Turpināta festivāla tradīcijas uzturēšana, kas popularizē stāstniecību kā prasmi un vērtību.
 • Festivāla pasākumi tiks dokumentēti, veidojot videoierakstus, būs pieejami Valmieras bibliotēkas Youtube kontā: https://www.youtube.com/channel/UCLAn1V_BOLl_ZEn70u-7BdA
 • Latvijas stāstnieku asociācijas tīmekļa vietnē: https://stastnieki.lv/l