Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
NVO
Projekta kopējās izmaksas:
14990.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6800.00 EUR
Līdzfinansējums:
8190.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis: Popularizēt Ozolmuižas pili - Vidzemes klasicisma pērli ar tajā veidojamo pasaules latviešu izdoto grāmatu un audio materiālu krātuvi, kā Latvijas un ārzemju latviešu  kopīgi veidotu kultūrtelpu un pasākumu norises vietu Vidzemē.

Projekta īstenošanas laiks: 6 mēneši no 20.05- 20.11.24.

Ozolmuižas kultūras dienas no 19.07 -21.07. 24.

Ar projekta palīdzību Latvijā un visā pasaulē tiks popularizēta attīstībā esoša jauna kultūrtelpa ar tājā jau daļēji izveidoto pasaules latviešu izdoto grāmatu un audio materiālu krātuvi, kas ir unikāla ne tikai Vidzemē, bet visā valstī kopumā un turpmāko latviešu pulcēšanās vietu dažādu kultūras pasākumu baudīšanai un īstenošanai ar to straumēšanas iespējām Latvijā un ārzemēs.

Tā ir milzīga problēma, ka nav nevienas vietas, kur vienkopus glabāt nozīmīgu, maz pētītu latviešu kultūrvēstures daļu - ārpus Latvijas radīto latviešu mūziku, kas tapusi pēdējo simts gadu laikā. Latviešu diasporas pārstāvjiem dažādās pasaules valstīs nav nevienas vietas, kur uzglabāt nošu krājumus, vinila plates, magnetofona lentes un kasetes, kā arī citus vērtīgus materiālus, ko pēc sevis ir atstājuši vai vēl atstās ārpus dzimtenes mītošie un strādājošie mūziķi.

Ozolmuižas pils gan ģeogrāfiski, gan arhitektoniski ir ļoti piemērota vieta latviešu  gara bagātību krātuves piepildīšanai. Turklāt mērķis ir šos materiālus nākotnē padarīt pieejamus mūzikas pētniekiem, kā arī tos sistematizēt, arhivēt un digitalizēt, lai padarītu tos kaut daļēji un attālināti pieejamus interesentiem visā pasaulē, tostarp arī jaunajai latviešu mūziķu paaudzei, kas šobrīd turpina strādāt un kopt tradīcijas visā pasaē

"Ozolmuižas kultūras dienās tiks praktizētas senas tautas muzicēšanas un koru dziedāšanas tradīcijas.

 

Mērķi

 

Tā ir milzīga problēma, ka nav nevienas vietas, kur vienkopus glabāt nozīmīgu, maz pētītu latviešu kultūrvēstures daļu - ārpus Latvijas radīto latviešu mūziku, kas tapusi pēdējo simts gadu laikā. Latviešu diasporas pārstāvjiem dažādās pasaules valstīs nav nevienas vietas, kur uzglabāt nošu krājumus, vinila plates, magnetofona lentes un kasetes, kā arī citus vērtīgus materiālus, ko pēc sevis ir atstājuši vai vēl atstās ārpus dzimtenes mītošie un strādājošie mūziķi.

Taču Ozolmuižas pils gan ģeogrāfiski, gan arhitektoniski ir ļoti piemērota vieta latviešu diasporas gara bagātību krātuves piepildīšanai un latvisko tradīciju turpināšanai. Turklāt mērķis ir šos materiālus nākotnē padarīt pieejamus mūzikas pētniekiem, kā arī tos sistematizēt, arhivēt un digitalizēt, lai padarītu tos kaut daļēji un attālināti pieejamus interesentiem visā pasaulē, tostarp arī jaunajai latviešu mūziķu paaudzei, kas šobrīd dzīvo un turpina strādāt ārpus Latvijas.

Lai apzinātu un uz Ozolmuižas pili pārvestu mūzikas arhīvus, kas atrodas ārpus Latvijas, laika ir palicis pavisam maz. Aizejot trimdas vecajai paaudzei, ārpus Latvijas rakstītajām un izdotajām latviešu grāmatām, dzejai, mūzikas pierakstiem, operām, koru dziesmām un cita veida skaņdarbiem, kā arī skaņuplatēm un gleznām draud iznīcība un pazušana, jo mantiniekiem ārpus Latvijas bieži vien nav izpratnes par mantoto latviešu mūzikas u.c. garamantu vērtību, īpaši ja mantojums no kāda vientuļa latvieša (ja nav mantinieku) nonāk mītnes zemes valsts vai sveštautiešu rokās, tad tas kā bezsaimnieka manta patiešām tiek iznīcināts.

Turklāt šogad aprit 160 gadi kopš pirmās Dziesmu dienas jeb dziedāšanas svētkiem Dikļos, kas atrodas pavisam tuvu Ozolmuižas pilij un kas ir aizsākums Dziesmu svētku tradīcijai Latvijā. Tāpēc “Ozolmuižas kultūras dienas” plānojam veltīt šim lielajam notikumam, tā godinot latviešu mūzikas tradīcijas Vidzemē un pasaulē. Galā koncertā tiks praktizētas jau senās muzicēšanas koru dziedāšanas tradīcijas un sadziedāšanās festivāls. Ciemos gaidām arī vairākus latviešu korus no ārvalstīm. Tāpat arī visos kultūras dienu poasākumos tiks aktīvi iesaistīti vietējo kopienu pārstāvji.

 

 

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks veikti sekojoši uzdevumi:

6 uzdevumi / aktivitātes , kas atbilst Vidzemes kultūras programmas abiem mērķiem un 6 no 9 prioritātēm.

1./prioritāte 1 Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pieejamību Vidzemē, uz „Ozolmuižas kultūras dienām ” tiks aicināti kori no Latvijas un latviešu kori no ārzemēm, kas ar savu dziedājumu apliecinās senseno Vidzemes kora dziedāšanas mākslas turēšanu augstā godā.

2./prioritāte 3 Konkursā bērnu un jauniešu vokāli instrumentālās grupas tiek aicinātas atskaņot savus jaundarbus, kurus būs iespēja meistarklasēs/ meistardarbnīcās pilnveidot profesionālu mūziķu (žūrijas locekļu) vadībā.

3./prioritāte 5 „Ozolmuižas kultūras dienu” ietvaros bērnu un jauniešu vokāli instrumentālās grupas piedalīsies meistarklasēs, sniegs koncertus Staiceles pilsētas svētkos, piedalīsies konkursā Ozolmuižā un laureāti kopā ar profesionāliem mūziķiem piedalīsies noslēguma koncertā „Latvieši. Saknes.”

4./prioritāte 7 „Ozolmuižas kultūras dienu” ietvaros visas aktivitātes tiks vērstas uz jaunās kultūrtelpas Ozolmuižas pilī popularizēšanu ( A.Graša, R. Zuikas, A.Jēruma un nākotnē arī citu latviešu dižgaru grāmatu un audio materiālu krātuvi,  veidojamo skaņu ierakstu studiju, Latvijas un ārzemju latviešu pasākumu norises vietu Vidzemē), t.sk. ar šo saistītā  straumēšanu un popularizēšanu.

5./prioritāte 8 Ozolmuižā ir izveidots un jau darbojas vietējais vokāli instrumentālais ansamblis „Skani”, kas piedalīsies „Ozolmuižas kultūras dienu” noslēguma koncertā un Staiceles pilsētas svētkos.........

6./prioritāte 9 Jauniešu vokāli instrumentālo grupu konkursa nolikumā ir noteikums, ka jāatskaņo dziesmas latviešu valodā (arī latgaliešu, lībiešu vai jebkurā izloksnē). 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir vietējie , ārvalstu , Limbažu novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi un radošo industriju pārstāvji. Mērķauditorija tiks sasniegta gan tikšanās reizēs klātienē, gan caur sociāliem medijiem, tai skaitā sadarbojoties ar Latvijas un latviešu diasporas medijiem, kā arī sadarbojoties ar Limbažu novada un citu pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem.

Paredzamie projekta rezultāti

1.Noorganizēts Bērnu un jauniešu ansambļu konkurss. (Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi konkursa abās kārtās varētu piedalīties ap 250 dalībnieki). Konkurss ieguvis tradicionālu raksturu. Katrs  konkursa dalībnieks varētu piesaistīt 2-3 interesentus (vecākus un pedagogus).

2. Ansambļu dalība  Staiceles (Pivālind) pilsētas svētkos. Pilsētas svētkus apmeklēs AP 2000 dalībnieku.

3. Noorganizētas Meistarklases/ meistardarbnīcas jauniešu vokāli instrumentālajām grupām-piedalījušies līdz 70 dalībnieki.

4. Noorganizētas Publiskās sarunas-mērķauditorija ap 200 cilvēku.

5. Noorganizēts Noslēguma koncerta „Latvieši. Saknes.” Ozolmuižas pils parkā- Turpmāk tradicionāls raksturs.

Ap 280   dalībnieku un 1500 apmeklētāju.

6. Noorganizēta koru dalībnieku un mūziķu sadziedāšanās pēc noslēguma koncerta. Ap 1500 dalībnieku.

7. Veiktas visas ieplānotās  aktivitātes ''Ozolmuižas kultūras dienu" publicitātes nodrošināšanai. Ap 3000 straumēšanas skatītāju. Pieaudzis Ozolmuižas pilij un tajā organizētajām aktivitātēm interesentu un atbalstītāju loks gan Latvijā gan ārzemēs.