Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Purvīša muzejs"
Projekta kopējās izmaksas:
12589.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7529.00 EUR
Līdzfinansējums:
5060.00 EUR

Kopsavilkums

Purvīša muzejs sadarbībā ar MIKC Jana Rozentāla mākslas skolu izveidojis Jauno mākslinieku balvas "PAVASARIS" kā izcilā mākslinieka un skolotāja Vilhelma Purvīša idejas - atbalstīt jaunos mākslas talantus -  turpinājums. Mākslas plenērs Vilhelma Purvīša dzimtas mājvietā "Vecjaužos" veltīts jauno mākslinieku  profesionālajai izaugsmei un Vidzemes pauguraiņu ainavas, kā Latvijas  Kultūras kanona un ainavas kā mākslas žanra popularzēšanai. Izvērtējot pirmās Jauno mākslinieku balvas "PAVASARIS" sezonas norisi (2023), secināts, ka šāda plenēra/konkursa saturiskais ietvars dod iespēju mākslu apgūstošajiem jauniešiem gūt tāda mēroga plenēru pieredzi, ko tiešā veidā profesonālās ievirzes mākslas skolas un mākslas vidusskolas šobrīd var piedāvāt ļoti ierobežoti. Esam uzrunājuši 40 jauniešus piedalīties plenēra nometnē, kur tie nozares profesonāļu vadībā radīs lielformāta mākslas darbus V.Purvīša dzimtas māju ainaviskajā vidē.

Plenēra noslēgumā tiks atklāta gala darbu izstāde V.Purvīša dzimtas mājvietas teritorijā, kur piedalīties aicināti visi  interesenti. Plenērs un Izstāde būs iespēja jaunajiem māksliniekiem uzzināt vairāk par V.Purvīti, Vidzemes pauguraini, iespēja reprezentēt sevi un savus darbus plašākai auditorijai.

Dalībnieki tiks intervēti, un par viņiem tiks veidotas publikācijas, piedāvājot ieskatu viņu mākslas pieredzē. Izstādes ilgums iecerēts no 2024.gada 9.jūnija vismaz  līdz 2024. gada rudenim.

Oktobrī tiks rīkota ceremonija, kurā žūrija un skatītāji apbalvos labākos darbus. Tas veicinās konkurences un izcilības augšanas kultūru.

Lai projekta ieceri īstenotu, nepieciešams finansējums plenēra un izstādes organizēšanai un izveidošanai.

 

Mērķi

Nepieciešamības pamatojums: Vidzeme kā Latvijas reģionam, kas vēlās pilnveidoties kā spēcīga kultūrvides platforma ne tikai tās novadu centros un pilsētās, bet arī attālākajos reģion un novadu nostūros, šis projekts  piedāvā iespēju kopā jaunradīt vietu ar lielu kultūras piedāvājuma potenciālu. Purvīša muzejs irkultūras mantojuma institūcija, kura misija ir balstīta V.Purvīša paustajās vērtībās: Daba, Daile, Darbs. Muzeja komanda ir pārliecināta, ka  vidzemnieka V.Purvīša dzimās vietas spēks "Vecjaužos" spēj dot vērtīgu pieredzi un iespēju jaunajiem talantiem, kas veicinātu ne tikai Vidzemes kopējo attīstību. 
Vidzemes paugurainē tapušo mākslas darbu brīvdabas izstāde piesaistīs papildus interesentu plūsmu, kas dos iespēju vēl vairāk runāt par kultūras mantojuma nozīmi un simbiozi ar laikmetīgo pasauli.
Plenērs/izstāde PAVASARIS ir iespēja bagātināt Vidzemes reģiona ardinamisku, atpazīstamu kultūrtelpu, kur jauno talantu veikums, rosina vietējo iedzīvotāju un  viņu ciemiņu interesi par mākslu un kultūru. 
Ja netiks atbalstīti jaunie mākslinieki, reģions var zaudēt savu radošo potenciālu un vājināt reģiona identitātas un lepnumu par savas kultūras mantojumu.
Ilgtermiņa mērķi:
- nodrošināt, ka jaunie mākslinieki ilgstoši attīstās un iesaistās projektos, radot ilglaicīgu mākslas karjeru ar  atpazīstamību.
- veicināt ka sadarbība ar Purvīša muzeju ir ilgstoša un ietver arī nākotnes pasākumus un kopīgu projektu īstenošanu, stiprinot mākslas kopienas un muzeja sadarību.
-  attīstīt balvu kā ietekmīgu starptautisku atzīmi, kas piesaista mākslas pasaules uzmanību un veicina mākslas ieguldījumu Latvijas vizuālās mākslas ainā.
- veicināt mākslas kopienas ilgstošu saglabāšanos un stiprināšanu, nodrošinot pastāvīgu jauno mākslinieku mijiedarbību, atbalstu un kopīgu radošu darbību.
Īstermiņa Mērķi:
- organizēt konkrētus pasākumus, lai apzinātu un pilnveidotu un vicinātu jauno mākslinieku talantus,  sniedzot  konkrētas iespējas piedalīties projektos un bagātināt savas mākslas pieredzes.
- veicināt un organizēt aktivitātes, kas palīdz izveidot iesaistītu mākslas kopienas veidošanos.

 

Uzdevumi

Lai veiksmīgi īstenotu projekta ieceri, secīgi pveicamie  uzdevumi:
1. Līgumu noslēgšana
2. Komunikācijas plāna izstrāde
3. Plenēra sagatavošanas priekšdarbi  - materiālu sagāde, transporta un dalībnieku menedžments
4. Plenēra/izstādes kūrēšana jeb  koncepta izstrāde
4. Izstādes mākslinieciskās  izstrāde
5.  Plenēra norises tehniskā iekārtošana
6. Izstādes eksponēšanas vietas tehniskā sagatavošana/iekārtošana
7. Prohjektu pavadošo publicitātes materiālu sagatavošana (teksti un dizaina maketi)
8. Komunikācijas plāna realizēšana
9. Plenēra norise
10. Plenēra dokumentēšana - fotogrāfēšana
11. Izstādi pavadošo tekstu maketēšana, druka
12.Plenēra noslēgums, izstādes atklāšana
13. Žūrijas un saktītāju darbu novērtēšana
14.Projekta noslēgums
15. Rezultātu izvērtēšana, atskaišu sagatavošana, nodošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

- Galvenā mērķauditorija ir jaunie mākslinieki un mākslas studenti, kuri ir ieinteresēti piedalīties konkursā, radot un eksponējot savus darbus.
- Mākslas un kultūras profesionāļi, tai skaitā kuratori, kritiķi un citi, kas strādā mākslas jom
- Purvīša muzeja apmeklētāji
- Cilvēki, kuriem interesē piedzīvot kultūru un mākslu dabā.
- Vadoties pēc pagājušā gada pieredzes un projekta apmeklējuma datiem - plānots, ka izstādi apmeklēs vismaz 1500 interesentu :

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie Rezultāti:

- Projektā jaunu pieredzi guvuši 40 topošie mākslinieki

- īstenota 5 saturiski bagātu plenēra dienu norise. 

- radīti 40 lielformāta mākslas darbi eksponēšanai āra vidē

- izveidota viena brīvdabas  izstāde Purvīša bērnības mājvietā

- izstādi apmeklējuši 1500 apmeklētāji

- veiktas līdz 40 intervijas ar jaunajiem māksliniekiem muzeja zinātniski pētnieciskā arhīva vajadzībām.

Kvalitatīvie rezultāti:

- Nodrošinātas iespējas  jaunajiem māksliniekiem attīstīt savu radošo potenciālu.

- Veicināta mākslas kopienas, muzeja un Vidzemes ainaviskās vides savstarpējā mijiedarbība.

- Veidota aktīva mākslas kopiena ar pastāvīgām sadarbības iniciatīvām Vidzemē

- Atsauksmes gan no medijiem, gan sabiedrības puses.

- Būs populrizēta ainava kā māksla žanrs

- Būs populrizēta Latvijas kultūras kanonā iekļautā Vidzemes pauguraiņu ainava.

-  Laikmetīgā garā būs īstenotas iedzimtā vidzemnieka, mākslienieka, kultūiras kanona personības Vilhelma Purvīša paustās vērtības: Daba Daile un Darbs!

Ilgtspēja:

- Projektā izmantotie materiāli pēc projekta norises beigām tiks pārlaģoti citu ieceru īstenošanas vajadzībām

- Mākslas darbu dokumentēšana digitālajā formā un iekļaušana muzeja pētnieciskajā arhīvā - dos iespēju nodrošināt to peejamību plašākai sabiedrībai arī nākotnē

- Sadarbības turpināšana ar jauniešiem, mākslas skolā un citām kultūras institūcijām dod iespēju daudz vairāk bagātināt Vidzemes reģionā esošā muzeja piedāvājumu.

- Projekts paredz plenēru tradīcijas turpināšanu Purvīša muzejā Vidzemē

- Projekts dod iespēju veicināt Purvīša muzeju kā iedvesmojošu un radošu vietu Vidzemē.