Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
9100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7400.00 EUR
Līdzfinansējums:
1700.00 EUR

Kopsavilkums

“Manto. Mantojums” paredzēts kā nozīmīgs projekts LMS muzejā Zvārtavas pilī. Tā ietvaros biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) Zvārtavas pilī rīkos mākslas simpoziju, kurā profesionāli mākslinieki pils parkā veidos 4 ainaviskus mākslas objektus no rastiem koka materiāliem. Simpozijā tiks papildināta muzeja āra ekspozīcija ar profesionālu mākslinieku darbiem, veicinot Zvārtavas pilī mākslinieku piesaisti un mākslas norises. Tāpat Zvārtavas pilī tiks īstenota LMS muzejpedagoģiskā programma profesionālu mākslinieku un pedagogu vadībā – četrās radošajās darbnīcās bērni un jaunieši veidos koka mākslas objektus, kas tiks izvietoti Zvārtavas pils parkā un papildinās LMS muzeja āra objektu ekspozīciju.

Radošajās darbnīcās bērni un jaunieši gūs priekšstatu par iespēju veidot noturīgus āra mākslas objektus no atšķirīgu izmēru un formu koka gabaliem un prasmi iekļaut mākslas objektus ainavā. Radošo darbnīcu dalībniekiem būs arī darba burtnīca ar uzdevumiem par Zvārtavas pils neogotikas arhitektūru, Zvārtavas muižas parka veidošanas vēsturi, dažādajām koku sugām, kas atrodas vēsturiskajā parkā un 19.gs. muižas parku veidošanas principiem. Tāpat darba lapās dalībnieki iepazīs kokapstrādes instrumentu vēsturi, kas izmantoti Zvārtavā. Bērni un jaunieši gūs praktisku pieredzi vizuālajā mākslā un mākslas jaunrades procesā, kā arī tiks veicināta interese un izpratne par kultūras mantojumu Vidzemē.

Mērķi

LMS muzeja stratēģija paredz īstenot projektu, kura mērķis ir popularizēt LMS muzeju un  Vidzemes reģiona muižu kultūras mantojumu, to konsolidējot ar mūsdienām – papildinot LMS muzeja Zvārtavas pils ekspozīcijas ar jauniem profesionāliem mākslas darbiem un iesaistot jaunrades procesā arī bērnu un jauniešu mērķauditoriju. Projekts veicinās LMS muzeja un mērķauditorijas sadarbību, kā arī profesionālās kultūras apriti Vidzemes reģiona pierobežas zonā, jo ir būtiski nodrošināt kultūras pieejamību arī attālākos Latvijas reģionos.

LMS muzejs, īstenojot projektu, akcentēs profesionālās mākslas aktualitāti un LMS muzeja misiju - veicināt profesionālu mākslas darbu tapšanu. Būs pieaicināti profesionāli mākslinieki un radīti darba procesam nepieciešamie apstākļi.

Projekta mērķis ir izvērst jaunradi LMS muzejā Zvārtavas pilī gan piesaistot profesionālus māksliniekus, kas simpozija laikā papildinās LMS muzeja āra objektu ekspozīciju muižas parkā, gan rīkojot radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem profesionālu mākslinieku-pedagogu vadībā. Četrās radošajās darbnīcās Zvārtavas pilī saistībā ar muižas vēsturi, arhitektūru un muižas parku dalībnieki veiks uzdevumus iepriekš sagatavotās darba lapās un īstenos praktisku uzdevumu – koka mākslas objektu izgatavošanu, integrējot to Zvārtavas pils parka ainavā. Projekta realizācijā mērķis ir piesaistīt LMS biedrus - māksliniekus, pedagogus, kā arī iesaistīt darbnīcās bērnu, jauniešu interešu grupas, veicinot Zvārtavas pilī izvietotā LMS muzeja radošo un muzejpedagoģisko darbību.

Uzdevumi

1. Rīkot profesionālu mākslinieku simpoziju, kurā tiks radīti četri lielformāta mākslas objekti koka materiālā un izvietoti Zvārtavas pils parka āra ekspozīcijā.

2. Veidot sadarbību ar profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Alūksnes Mākslas skolas, Smiltenes Mākslas skolas, lai iesaistītu projekta aktivitātēs.

3. Kopā ar profesionāliem māksliniekiem, pedagogiem izstrādāt LMS muzeja radošo darbnīcu programmu, izceļot kultūras mantojuma nozīmību. Sagatavot projektam nepieciešamos radošo darbnīcu metodiskos materiālus, darba lapas par Zvārtavas pils neogotikas arhitektūru, Zvārtavas muižas parka veidošanas vēsturi, dažādajām koku sugām, kas atrodas vēsturiskajā parkā un 19.gs. muižas parku veidošanas principiem.

4. Rīkot četras radošās darbnīcas bērnu un jauniešu auditorijai, iesaistot arī jauniešu mūzikas nometnes “Vītolēni” dalībniekus.

5. Izsniegt LMS sertifikātu par piedalīšanos profesionāla līmeņa izglītības projektā mākslas skolu pedagogiem un LMS biedriem - māksliniekiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

LMS muzejs, LMS biedri – profesionāli mākslinieki.
Vidzemes mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.
Vidzemes – Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes u.c. novadu iedzīvotāji.
Zvārtavas pils apmeklētāji. Visvairāk pili apmeklē ekskursanti no Vidzemes reģiona, Latvijas un ārzemēm. Apmeklētāji īpaši aicināti uz dažādiem LMS muzeja pasākumiem: Muzeju nakts, Leģendu nakts, Atvērtās dienas laukos u.c. Zvārtavas pils ir atvērta ikvienam kultūras mantojuma un mākslas interesentam vai nejaušam apmeklētājam.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Būs noorganizētas četras radošās darbnīcas Vidzemes reģionā, Zvārtavas pilī, Smiltenes novadā, laika periodā no 2024. gada jūlija līdz oktobrim. Katrā radošo darbnīcu norises dienā piedalīsies vidēji apmēram 50 dalībnieki (izņemot augustā, kad piedalīsies Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā mūzikas nometnes “Vītolēni” 150 dalībnieki). Kopā iesaistīti ap 300 dalībnieki, īpaši bērni un jaunieši, kas gūs jaunas zināšanas par Vidzemes reģiona kultūras mantojumu un Zvārtavas pils vēsturi, darba burtnīcā veicot uzdevumus par Zvārtavas pils neogotikas arhitektūru, Zvārtavas muižas parka veidošanas vēsturi, dažādajām koku sugām, kas atrodas vēsturiskajā parkā un 19.gs. muižas parku veidošanas principiem. Viena radošā darbnīca norisināsies 3 stundas. Praktiskajā uzdevumā bērni un jaunieši mākslinieku-pedagogu vadībā veidos mākslas objektu Zvārtavas pils parkā, izmantojot rastā koka materiālus. Projekta rezultātā radošo darbnīcu dalībnieki būs radījuši četrus mākslas objektus.

2. Projekta rezultātā simpozijā profesionāli mākslinieki LMS muzeja Zvārtavas pils parka brīvdabas ekspozīcijai būs radījuši četrus jaunus lielformāta koka mākslas objektus, izmantojot rastā koka materiālus.

3. Zvārtāvas pilī būs nodrošināta LMS muzeja radošā un muzejpedagoģiskā darbība un veicināta profesionālās mākslas un jaunrades pieejamība iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem, Latvijas attālākajos reģionos.

4. Popularizēts Zvārtavas muižas komplekss Smiltenes novadā, kas ir LMS muzeja izstāžu un mākslinieku radošās darbības norises vieta, gan arī nozīmīgs kultūras mantojuma un tūrisma apskates objekts Vidzemes reģionā. Nodrošināta publiskā pieejamība Latvijas kultūras mantojumam – LMS muzeja mākslas darbu krājumam (2. lielākais 2.gs. 2.puses mākslas darbu krājums Latvijā) un Zvārtavas muižas kompleksam, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

5. Stiprināta LMS muzeja sadarbība ar Zvārtavas pils apkaimē esošo profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem.