Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Fonds Initium"
Projekta kopējās izmaksas:
32200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6500.00 EUR
Līdzfinansējums:
25700.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks veidota profesionāla, laikmetīga, kopienā balstīta teātra izrāde, kas apvienos, pētīs, izzinās un dos balsi unikālās pilsētas Valkas iedzīvotājiem. Projekta fokusā ir viens no Latvijas interesantākajiem novadiem - Valka, kas ar savu sarežģīto vēsturi un saikni ar Igauniju ir īpašs visā reģionā. Iecerētā kopienas izrāde atklās Valkas un Valgas pilsētu vēstures līkločus, stāstu par kādreiz vienotās pilsētas sadalīšanu, visai Latvijai nozīmīgu procesu sākšanos Valkā un valcēniešu identitāti. Projekts jau tā sagatavošanas posmā aptvēris dažādus Valkas novada iedzīvotājus un plāno attīstīt sadarbību ar dažādiem kultūras dzīves veidotājiem - amatierkolektīvu vadītājiem, muzejiem u.c. Projekts ir iespēja Valkas novadam tikt iekļautam Tartu2024 Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā un popularizēt pilsētu ne vien Latvijas, bet arī Igaunijas un starptautiskā kultūrtelpā. Projektu veidos starptautiska profesionālu mākslinieku un producentu komanda no Latvijas un Igaunijas, fondam INITIUM un iaguņu producentiem, apvienībai “ProTheMus”, sadarbojoties ar teātra veidotājiem Edgaru Niklasonu (LV) un Jaaniku Tammaru (EE), radošo pētnieci Ilgu Vālodzi Ābeli un citiem Igaunijas un Latvijas kultūras profesionāļiem. Šis būs procesā jaunradīts un īpaši vietai - Valkas un Valgas pilsētvidei - radīts iestudējums, kurā dramaturģiskais materiāls un izrādes koncepcija veidosies kopradē, māksliniekiem sadarbojotoes ar vietējiem iedzīvotājiem.

Mērķi

Projekta mērķis ir izvidot unikālu, mākslinieciski augstvērtīgu, kopienā balstītu iestudējumu, kas profesionāļu vadībā apvienos un dos balsi Valkas un Valgas iedzīvotājiem, stāstīs stāstu par šīs unikļās vietas vēsturi un šodienu. 

Mērķa sasniegšanai tiks veidotas profesionāļu vadītas meistarklases un mēģinājumu process, caur kuru tiks izstrādāts iestudējuma dramaturģiskais materiāls un struktūra. Izrāde būs unikāla tās saturā un formā, piedāvājot skatītājiem doties gājienā cauri Valkas un Valgas pilsētām un procesāvērot dažādu ainu norises.

Projekta tiešais fokuss ir Valka un tās savdabīgo īpašību izcelšana, fokusējoties uz gājienu cauri vēsturiskajiem notikumiem, pilsētas dalīšanu, robežu ieviešanu un mainīšanu. Īpašs ir Valkā pie robežas un kādas mājas fasādes esošais uzraksts ''Šeit sākas Latvija''. Arī izrādē tas tiks akcentēts, iezīmējot ne tikai fiziskās mūsdienu valsts robežas lokāciju, bet arī vairākus nozīmīgus procesus, kas sākušies tieši Valkā. Daži no tiem - nacionālās valsts, teātra un kora mūzikas aizsākumi. Šo tēmu izpēte notiek sadarbībā ar novadpētniecības muzejiem un popularizēs Valku kā unikālu vietu ne vien Vidzemē, bet visā reģionā, jo Valka visā ZA Eiropā ir viena no tikai divām vēsturiskajām pilsētām, ko mūsdienās sadala divu valstu robežas. Lai izceltu Valkas unikalitāti caur ļoti personīgu perspektīvu, tiek veidota komunikācija arī ar cilvēkiem, kuru identitāte saistīta gan ar Latviju, gan Igauniju, kas nereti ietver arī abu kaimiņvalstu valodu zināšanas un paver plašākas sadarbības iespējas starp Valku un Valgu. 

Līdz šim uzrunātie valcēnieši atzinuši, ka šobrīd, lai arī Valkai un Valgai ir atkal atjaunots kopējs pilsētas centrs, kopienu mijiedarbība nenotiek un, ka tikai nesen sākušies procesi pie pilsētas vēstures pamatīgākas apzināšanās iedzīvotāju vidū. Stipras un sevi apzinājušās kopienas ir spēcīgas demokrātiskās sabiedrības stūrakmens, kopienās balstīti mākslas projekti ir nepieciešami, lai iekustinātu šos procesus un piedāvātu kvalitatīvu laikmetīgo mākslu un mākslas radīšanas procesu reģionos. Izrāde un projekts ir iekļauti arī Tartu Eiropas Kultūras galvaspilsētas programmā.

Uzdevumi

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, radošā komanda nodrošinās izpētes procesu, kurā tiešā veidā būs iesaistīti kā Valkas, tā Valgas iedzīvotāji, savāktie materiāli un meistarklases būs arī pamats dramaturģiskā materiāla izstrādei. 

Kopienas teātrim ir divi pamatuzdevumi - svinēt kādas kopienas vērtības vai izcelt izaicinājumus. Šis projekts paredz abus, nododoties izpētē gan par reģiona vēsturi, gan šodienu. Tā saturs nāk no Valkas un Valgas iedzīvotāju stāstiem un pilsētu reprezentējošām izstādēm vai publikācijām, kas caur radošās komandas rokām tiks transformēti un ievietoti izrādē. Radošo procesu dalībnieki pieredzēs mēģinājumos kopā ar projekta radošo komandu, kas ir dažādās nozarēs pieredzējuši mākslinieki no Latvijas un Igaunijas. Tā ir kopienas mākslas priekšrocība - nodrošināt praktisku iesaisti laikmetīgās mākslas norisēs kopā ar pieredzējušiem režisoriem un citu mākslas nozaru pārstāvjiem. Viena no vērtībām šādos projektos ir pats process, kas jau sniedz jaunas prasmes, pieredzi, kontaktus un iespaidus. Protams, arī rezultāts šajā gadījumā būs nozīmīgs, taču tas būs tikai rezumējums vairākus mēnešus ilgstošam procesam kopā ar svarīgākajiem projekta dalībniekiem - vietējo sabiedrību. Dažādas teātra metodikas, vingrinājumus un stāstu izmantošanas paņēmienus projekta dalībnieki apgūs procesā ar izrādes režisoriem Edgaru Niklasonu un Jaaniku Tammaru, improvizāciju mūzikā un daudzveidīgu skaņas veidošanas procesu apgūs kopā ar mūziķi, Sibēliusa Akadēmijas studenti Viju Moori u.c. Procesā paredzama iedzīvotāju saliedēšanās un ciešākas saiknes veidošana ar kaimiņvalsts iedzīvotājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Valkas un Valgas kopiena - dažādu paaudžu vietējie iedzīvotāji, amatiermākslas kolektīvi, amatierteātru dalībnieki un jaunieši. Vidzemes un tuvējo pilsētu kultūras pasākumu apmeklētāji. Teātra apmeklētāji no Latvijas un Igaunijas, teātra kritiķi, Tartu 2024 apmeklētāji.

Auditoriju paredzēts sasniegt strādājot ar kopienu un veidojot projekta publicitātes kampaņu, kas tiks atspoguļota kā Latvijas, tā Igaunijas medijos, sociālajos medijos un Tartu 2024 publicitātes materiālos.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota Valkas un Valgas kopienās balstīta izrāde, kuru veidos profesionāls mākslinieku sastāvs kopā ar vitējiem iedzīvotājiem. 

Projekta procesā veiktā izpēte, intervijas un materiāli būs pieejami auditorijai kā Valkas muzjā, tā mutvārdu folkloras arhīvos. Izrādes veidošana sevī ietver darbu ar kopienu, kopienas saliedēšanu, problēmjautājumu izzināšanu, kā secināts pēc sarunām ar Valkas un Valgas iedzīvotājiem, tādas kopējas pilsētas kopienas nepastāv, izrādes veidošanas process būs iespēja iepazīt kaimiņus un kopīgi veidot pamatus citām pārrobežu un kopienu aktivitātēm. Procesā, piedaloties meistarklasēs kopā ar profesionāļiem, vietējie iedzīvotāji iegūs jaunas prasmes un iemaņas, kā arī izzinās savu vēsturi un šodienas aktulitātes. Projekta rezutātā tiks stāstīts laikmetīgs stāsts par Valku, Valgu, pilsētas vēsturi, šodienu, tiks dota balss vietējiem iedzīvotājiemun pilsētas unikalitāte izcelta kā vietējā, tā starptautiskā mērogā.