Īstenošanas vieta:
Dzērbene, Vecpiebalgas novads
Iesniedzējs:
SIA "Lampu dizaina darbnīca"
Projekta izmaksas:
5092.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 4300,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

5.Mose 32, 7
Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no paaudzes uz paaudzi!
Vaicā savam tēvam, tas tev to stāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks.
(Vecās derības 5.Mozus grāmatas 32.nodaļas 7.pants.)

Dzērbene ir cieši glabājusi Vidzemes pirmās garīgās atmodas – hernhūtiešu kustības laikā mācītās atziņas.
Pēc atgriešanās no Sibīrijas izsūtījuma Jānis Slaidiņš (1905-1983) 1964.gadā ir pierakstījis savas atmiņas par vectēvu Kārli Slaidiņu (1847-1931). Vectēvs savam mazdēlam Jānim savdabīgā valodā stāstījis par sevi, apkārtnes ļaudīm, lielkungiem, mācītājiem, dakteriem, robežniekiem, kā tie saimniekojuši, kā palīdzējuši un izzobojuši viens otru. Stāstos atrodami Jāņu svinēšanas un kāzu tradīciju apraksti Skujenē un Dzērbenē, Auļukalna, Nēķina, Dzērbenes un Gatartas muižas dzīves ainas, padomi bērnu audzināšanā un apmācīšanā kā zivis ķert un medībās iet.

Attēlotie notikumi ir laikmeta liecība, kas aptver 19.gs. un 20.gs.pirmo trešdaļu.
Ar Vidzemes Kultūras programmas-2019 atbalstu stāsti ir sakārtoti, ilustrēti un ir izveidots grāmatas dizains. Lai šī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa tiktu saglabāta un būtu pieejama nākamajām paaudzēm un sniegtu pozitīvas ietekmes vietējā kopienā ir nepieciešams finansējums grāmatas izdošanai. Projekta ietvaros paredzēti pasākumi Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas un Amatas novadu bibliotēkās.

J. Slaidiņš: Šo atmiņu stāstiņu rakstīšanu man ierosināja dzejniece Mirdza Ķempe pagājušajā 1964.gada pavasarī. Tad es marta un aprīļa mēnešos uzrakstīju 56 stāstiņus. Pērn man bija liela enerģija un patika rakstīt. Tad bieži pat nevarēju mierīgi paēst, jo atmiņu tēli kā dzīvi drūzmējās ap mani un stāstījuma teikumi virknējās ātrāki, nekā spēju uzrakstīt. Mans nodoms bija uzrakstīt atmiņā saglabājušos vectēva stāstus. Jūs saprotat pareizi, uzrakstītie stāstiņi nav izdoma, bet patiesi notikumi, par kuriem vectēvs bērnībā stāstīja un kuri uzrakstīti tā, kā mana atmiņa saglabājusi. Rakstot esmu centies paturēt nemainītu vectēva stāstījumu - viņa īpatno izteiksmi un stilu. Rakstot doma bija, sak, varbūt kāda izdevniecība atradīs par iespējamu un vajadzīgu izdot šo ciklu grāmatā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts ir atbilstošs visām 4 programmas prioritātēm:
Šis projekts ir radoša iniciatīva – izveidot grāmatu. To rada un realizē mākslinieki/dizaineri. Galarezultāts iekļausies Latvijas radošo darbu kopainā un kalpos kā paraugs jaunu, radošu iespēju apzināšanā un radīšanā ārpus Rīgas. Projektā notiek nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – ir izmantoti novadpētniecības materiāli, kas ietver stāstu un atmiņu saglabāšanu, iepriekšējo paaudžu zināšanas un prasmes, un tie ir cieši saistīti ar Latvijas vēsturi, skar Vidzemes apkārtnes dabu, tie veido identitātes un pēctecības izjūtu, ir pašapziņas avots un veicina, iedvesmo mūsdienu cilvēku radošo darbību.
Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā notiks pēc grāmatas izdošanas, kad tiks rīkoti grāmatas atvēršanas pasākumi vietējo apkaimju bibliotēkās un Stāstnieku asociācijas rīkotajos pasākumos.

 

Projekta lietotāji un informācijas tālāknesēji būs bērni un jaunieši, kas turpinās veidot starppaaudžu saiti. Daļa sabiedrības projektā tiks iesaistīti neapzināti, jo izmantotie atmiņu materiāli skar personības un daudzu dzimtu pārstāvjus, kuru tiešie pēcteči dzīvo aizvien tuvējā apkārtnē. Projekta realizācija stiprinās vietējās nozīmes kultūras pieminekļa - Dzērbenes muižas nozīmi. Grāmatā izmantotie materiāli demonstrē cilvēku gara izpausmes un vērtību sistēmas, jo ietver dažādu personību mūža veikumu un aprakstus par apkārtni (muižām, pilskalniem, senkapiem, ezeriem). Iespējams iegūtā informācija (padomi) tiks iekļauta mūsdienu dzīves apritē. Tādējādi saglabājot un popularizējot vienoto dabas un kultūras mantojumu.

Foto: Grāmatas vāks Ē. Mālderes glezna, Ērikas Mālderes īpašums