Īstenošanas vieta:
Jaunpiebalga
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta izmaksas:
2899.47 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir saglabāt Piebalgas novadam raksturīgās tradicionālās mutvārdu daiļrades mantojumu, bagātinot vietējo kultūrvides vēsturi un turpinot kopt novada tradīcijas, apkopojot un piefiksējot tādas vietējās vērtības, kā Piebalgas pusē pierakstītās tautas dziesmas.

Kopīgiem spēkiem tiek radīts unikāls materiāls - grāmata "100 Piebalgas tautas dziesmas, kas sevī ietver Piebalgā pierakstīto tautas dziesmu izdevumu nošu formātā, ko ilustrējuši jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi. Grāmatā apkopota daļa Piebalgas pusē pierakstītās tautas dziesmas un tā tiek veidota kā kopīgs skolas projekts. Grāmata būs baudāma gan kā mākslas darbs, gan arī materiāls, ko varēs izmantot audzēkņi, pedagogi mācību procesā, apgūstot latviskās tradīcijas, kā arī ikviens, kam tuvas mūsu tautas latviskā mantojuma vērtības, tādējādi turpinot izkopt un uzturēt dzīvas vietējās tradīcijas.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātēm:

1.5.1.    Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, dizains - tas ir posms, kura laikā tiek apgūtas tautas dziesmas, dažādas ilustrācijas tehnikas;
1.5.2.    Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas - kas ietvertas arī skolas plānā, organizējot pasākumus, kur tradīciju kopšana tiek pielietota arī praksē;
1.5.3.    Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības.

Ilustrācija: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola