Īstenošanas vieta:
Kocēni
Iesniedzējs:
Kocēnu novada dome
Projekta izmaksas:
4721.20 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3221,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir izdot drukātā veidā pirmo pavārgrāmatu “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” Latvijā, kuru no vācu valodas iztulkoja un 1795.gadā Rubenes drukātavā izdeva Rubenes luterāņu draudzes mācītājs Kristofs Harders. Izdotā pavārgrāmata atklāja muižniecības dzīves smalkumus, domājot par latviešu tautības muižu pavāriem un pavārēm. Pavārgrāmatas oriģināls pieejams pētniekiem vien divos eksemplāros Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. Lai grāmatu padarītu plašāk pieejamu sabiedrībai, tajā pašā laikā saglabājot tās vēsturisko un oriģinālo izteiksmes veidu, 2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu (“Livonijas kulinārais ceļš”), pārveidoja pavārgrāmatu no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu. Pārveidojums ir pieejams elektroniski šķirstāmā versijā tīmekļa vietnē www.vidzeme.lv, kā arī digitālajā platformā https://issuu.com.

Projekta rezultātā izdotā grāmata būs lielisks materiāls, kuru sasaistīt ar vairākiem nemateriālā kultūras mantojuma projektiem un šodien tik plaši atpazīstamiem un iemīļotiem kultūras mantojuma ceļiem. Grāmatu plānots nodot Kocēnu novada skolām un bibliotēkām, Rubenes baznīcai, Kocēnu novada pašvaldības un Rubenes baznīcas jaunizveidotajā ekspozīcijā “Pa Hronikas pēdām”, tāpat arī nesen atklātajā Tūrisma informācijas centrā Zilākalna ūdenstornī. Grāmata tiks nodota Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un dāvināta Vidzemes plānošanas reģiona 26 novadiem, kā arī Kocēnu novadā esošajiem restorāniem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Kultūras programmas mērķim saglabāt un popularizēt Vidzemes novadam raksturīgās nemateriālās vērības, kas nozīmīgas ne tikai Vidzemes, bet arī visas Latvijas mērogā. Projekts veicinās Kocēnu novada vietējās sabiedrības lepnumu par piederību šai vietai, kā arī lieliski papildinās Rubenes baznīcā īstenotos infrastruktūras un kultūras projektus. Rubenes baznīca ir ERAF projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" sadarbības partneris. Rubenē katru gadu tiek rīkotas Indriķa dienas, kā arī dažādas citas mērķtiecīgas aktivitātes Rubenes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un popularizēšanai. 

Tā Pirmā pavārgrāmatas izdošana ir viens no veidiem, kā ar Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu veicināt Gastronomiskā mantojuma potenciāla izmantošanu. Proti, paralēli materiālā kultūras mantojuma - pieminekļu, arhitektūras objektu - popularizēšanai tiks veicināta izpratne par Vidzemes gastronomisko mantojumu kā unikālu, līdz šim tūristiem maz pieejamu vērtību. Projekta rezultātā izdotā grāmata kļūs par vērtību, kas iespējo attīstīt vietējo kopienu ekonomiku, veicināt Kocēnu novada un Vidzemes kultūrvides saglabāšanu, amatniecības un radošo industriju attīstību.

Projekts būs devums kultūras mantojuma saglabāšanai caur iespēju attīstīt arvien jaunus radošā tūrisma piedāvajumus, iespēja uzņēmējiem, tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, muzejiem u.c. veidot autentisku vidi, kur izjust attiecīgās kopienas kultūru, vidi, tradīcijas un kaut uz brīdi justies kā vietējam iedzīvotājam pirms 255 gadiem. 

Grāmatas izdošana mainīs tūrisma uzņēmēju un sabiedrības attiecības, jo, radoši iesaistot sabiedrību ar nemateriālā mantojuma praktizešanu saistītās norisēs, mainās arī vietējās kopienas atbildība par mantojumu: veidojas savstarpēji respektējoša sadarbība un kultūru dialogs, ne tikai komerciālas attiecības. Vienlaikus tiks sniegta iespēja papildināt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas radītos kultūras mantojuma ceļus un šo ceļu ieskicētos vēstures posmus. Pakalpojumu tematiskā sasaiste ar kultūras mantojuma ceļiem nodrošinās projekta idejas tematisko saskaņotību un papildinātību.

Tāpat tiks piešķirta pievienotā vērtība un projektu rezultātu intensitāte jau īstenotiem Eiropas Savienības finansētiem projektiem kā : Latvijas Lauku foruma un Vidzemes plānošanas regiona Interreg Estonia-Latvia projekts "Livonijas kulinārais ceļš", kura mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas kopīgā kulinārā mantojuma identitāti, popularizēt Livonijas valsts vēsturisko nozīmi Igaunijas un Latvijas kopīgajā virtuvē un garšā šodien un kura ietvaros "Tā pirmā pavārgrāmata" tika pārrakstīta mūsdienās saprotamā valodā un nodrošināta elektroniskā versija. SAM 5.5.1. Eiropas Reģionālās attīsības fonda (ERAF) līdzfinansētajam projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos".

 

Foto: Kocēnu novada dome