Īstenošanas vieta:
Mēru muiža, Mēri, Smiltenes novads
Iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta izmaksas:
6292.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Pateicoties Smiltenes novada muzeja izveidošanai, Mēru muiža piedzīvo savu atdzimšanu. Lai muzejs spētu pilnvērtīgi attīstīties, nepieciešams izstrādāt muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģiju, kas veicinās muzeja misijas sekmīgu īstenošanu, kalpos kā priekšnosacījums ekspozīcijas koncepcijas izstrādei un ekspozīcijas realizācijai, sekmēs Smiltenes novada kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Projekta mērķis:
1. Izstrādāt Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģiju, balstoties uz muzeja vispārējās situācijas, nākotnes perspektīvu un ekspozīcijas konceptuālā satura analīzi;
2. Balstoties uz Smiltenes novada muzeja stratēģijas izstrādes gaitā iegūtajām zināšanām, īstenot apmācību ciklu, kura ietvaros nozares profesionāļi sniegs zināšanas par dizaina stratēģijas veidošanas principiem citu muzeju, radošo industriju pārstāvjiem un citiem interesentiem.

Projektā plānotas divas aktivitātes:
- Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas izstrāde,
- apmācību cikls “Ekspozīcijas dizaina stratēģijas izstrāde”.

Projekta rezultāti:
- izstrādāta Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepcija ar mērķi veicināt muzeja attīstību un atpazīstamību sabiedrībā, realizēt aktuālās tendences muzeju jomā;
- Noorganizēts apmācību cikls par šo tēmu, dodot iespēju dalībniekiem gūt vērtīgas zināšanas un pieredzi iestādes stratēģijas izveidē, sekmējot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta aktivitātes atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātei: “1.5.1.Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains”. Projekta rezultātā tiks sekmēta jaunu zināšanu apguve, pieredzes apmaiņa, radošo industriju attīstība un pilnveide. Apmācību cikla rezultātā dalībnieki iegūs vērtīgas zināšanas un pieredzi ekspozīcijas stratēģijas izstrādē, vienlaikus veicinot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Stratēģijas izstrāde veicinās Mēru muižas kā vietējās kultūrvēstures un pagātnes izziņas radošā centra attīstību gan Smiltenes novada, gan Vidzemes reģiona līmenī.
Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas izstrāde veicinās muzeja misijas sekmīgu īstenošanu un kalpos kā priekšnosacījums ekspozīcijas koncepcijas izstrādei un ekspozīcijas realizācijai. Šo pasākumu kopums ilgtermiņā veicinās muižas kompleksa vienota koptēla izveidi, sekmēs Smiltenes novada kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, vienlaikus dodot iespēju muzejā realizēt aktuālās tendences muzeju jomā.

Foto autors: Jānis Ūdris