Īstenošanas vieta:
Viļķenes pagasts, Limbažu novads
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
8510.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir Himnas Goda dienas organizēšana Limbažu novada Viļķenes pagastā 2020. gada 23. maijā*, tādejādi atraktīvā veidā, caur pašu darbošanos stiprināt patriotismu, piederības sajūtu un līdzi dzīvošanu, popularizēt komponista Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā, kora dziedāšanu un Latvijas nacionālo bagātību – tautasdziesmas, stiprināt himnas spēku un nozīmi sabiedrībā.

“Dievs, svētī Latviju” par Latvijas Republikas himnu tika apstiprināta 1920. gada 7. jūnijā Latvijas Satversmes sapulces sēdē. 2020. gadā svinēsim himnas 100. dzimšanas dienu.

Pasākumā „Himnas Goda diena 2020”, kurā paredzēta koru sadziedāšanās, vietējo un pieaicināto mākslinieku koncerti, meistarklases, lekcijas, viktorīnas, sacensības, izstāde, vietējo uzņēmēju tirgošanās u.c. aktivitātes, iesaistoties ap 3000 dalībniekiem un apmeklētājiem, tiks:
• popularizēta komponista Baumaņu Kārļa piemiņa, veikums Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā;
• aktualizēta kora dziedāšanas mākslinieciskā vērtība, dažādu novadu dziedātāju sadziedāšanās, kopības sajūta;
• veicināta jauniešu iesaistīšana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpratnes veidošanā;
• atraktīvā veidā tiks veicināta vietējo iedzīvotāju izpratne, apziņas veidošanās par izcilu personību dzīvēm novadā.

Ar šī pasākuma organizēšanu ceram uz pilsoniskās apziņas stiprināšanu, nacionālās identitātes saglabāšanu, piederības sajūtas veidošanu savai tautai, valstij.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Himnas Goda dienas organizēšanā Viļķenē 23.maijā* iesaistītas plašas sabiedrības grupas: pagasta pamatskola – tās skolēni un darbinieki, amatierteātris, kultūras nama darbinieki un kolektīvi, vietējās biedrības, mazie uzņēmēji, Limbažu pilsētas muzeja un kultūras nama darbinieki un kolektīvi. Rezultātā svētku tapšanā būs iesaistīta lielākā daļa Viļķenes pagasta iedzīvotāju, tāpat arī daļa novada iedzīvotāju. Līdzdalība svētku organizēšanā veicinās iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtajai vietai, ļaus vēl vairāk apzināties un izjust lepnumu par tās vēsturi un kultūru.

Tradīcijas veidošana – svinēt Himnas Goda dienu reizi 5 gados, tajā iesaistot ap tūkstoti koru dziedātāju un pāris tūkstošu apmeklētāju, sniedz ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma – tautasdziesmu un kora dziedāšanas, saglabāšanā un popularizēšanā.
Tāpat Himnas Goda dienā, iesaistoties dažādās lekcijās, meistarklasēs un nodarbībās, apmeklētāji varēs apgūt jaunas iemaņas – stikla apgleznošana, leļļu darināšana, un paplašināt savas zināšanas – par 19.gs. foto mākslu, Baumaņu Kārļa dzīvi u.tml.

* Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, Limbažu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu konkursā iesniegtajā projekta pieteikumā “Himnas Goda diena” šī gada 23. maijā paredzēto pasākumu pārcelt uz šī gada 19. septembri.

 

Foto: Limbažu novada pašvaldība
Foto autors: Uldis Bušs