Īstenošanas vieta:
Mēru muiža, Smiltenes novads
Iesniedzējs:
Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde
Projekta izmaksas:
1019.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Šogad aprit 100 gadi, kopš Smiltene ieguvusi pilsētas tiesības. Lai to akcentētu, ir plānots atlasīt, izpētīt un atspoguļot 100 notikumus, kuriem bijusi liela, izšķiroša nozīme pilsētas izveidošanās, attīstības un izaugsmes veicināšanā. Katram notikumam tiks iegūts un pievienots ilustratīvais materiāls (attēli, fotogrāfijas). Lai veicinātu sabiedrības iesaisti, ieinteresētību un izglītošanu par pilsētas vēsturi, iegūtais materiāls tiks veidots kā izglītojoša programma ar interaktīvām nodarbībām un spēles elementiem.

Izpētes procesā iesaistīti Smiltenes novada muzejs, Smiltenes novada bibliotēka, kā arī Smiltenes izglītības iestāžu vēstures skolotāji, vietējie novadpētnieki, vēstures zinātāji un entuziasti, tādējādi veicinot gan informācijas apmaiņu, novadpētniecības materiālu apriti, pilnveidošanu un bagātināšanu novadā, gan sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Nodarbību laikā apmeklētājiem tiek piedāvāts pašiem piedalīties pilsētas vēstures faktu rekonstruēšanā – tiek doti ar Smiltenes pilsētu saistīti vēstures fakti un faktus raksturojoši attēli sajauktā kārtībā, tādējādi apmeklētājiem jāsameklē un jāsavieno katrs vēstures fakts ar tam atbilstošo ilustratīvo attēlu.

Projekta mērķis – Smiltenes kultūrvēsturisko notikumu rekonstrukcija vizuāli atraktīvā veidā, iesaistot ikvienu, lai caur emocionālām sajūtām izdzīvotu vēsturi un stiprinātu piederības sajūtu Smiltenei un novadam.

Atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts veicina sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā. Ar vietējo novadpētnieku un vēstures entuziastu  iesaisti  vēstures  faktu  pētīšanā  un  sagatavošanā tiek veicināta arī turpmāka Smiltenes novada  muzeja,  Smiltenes  novada  bibliotēkas un novada sabiedrības sadarbība pētniecības  jomā, nodrošinot novada vēstures  pētniecību un faktu  analīzi, un informācijas apriti un popularizēšanu.

Sagatavojot interaktīvās nodarbības Smiltenes pilsētas vēstures notikumu izzināšanai, tiek nodrošināta arī pārējās sabiedrības daļas (bērni, jaunieši, pieaugušie, gan vietējo, gan kaimiņu novadu izglītības iestāžu audzēkņi, novada iedzīvotāji, novada un pilsētas viesi, tūristi un citi muzeja apmeklētāji) iesaiste kultūras un vēstures izzināšanas un veidošanas procesā.

Interaktīvā nodarbība tiks prezentēta Smiltenes pilsētas svētku ietvaros, nodrošinot aktivitātes pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan lielam skaitam pilsētas viesu. Pēc svētkiem programma tiks īstenota Smiltenes novada muzejā, veicinot tās ilgtspēju un aktualitāti pēc projekta beigām, vienlaikus dodot iespēju novada izglītības iestādēm mācīties par Smilteni un novadu Latvijas  un pasaules vēstures kontekstā citā vidē – muzejā.

Aktivitāte tiks izmantota arī ārpus muzeja telpām kā reprezentatīvs līdzeklis pilsētas pašvaldības sadarbības partneru un uzņēmēju vidū, dažādos novadā un pilsētā organizētos pasākumos, nodrošinot pilsētas vārda un tās vēstures popularizēšanu arvien plašākam sabiedrības lokam.

Foto: Smiltenes TIC arhīvs
Foto autors: L. Leimane