Īstenošanas vieta:
Burtnieku pagasta estrāde
Iesniedzējs:
Biedrība "Pāvulēni"
Projekta izmaksas:
16230.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts "Kodēts nosaukums "Rok un rullē""  ir veltīts rokenrola aizsākumiem Latvijā, un tā koncepcijas autors ir deju skolas "Dzirnas" mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs.

Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt 200 Burtnieku novada bērnus un jauniešu, kā arī 4 vietējos vidējās un senioru paaudzes deju kolektīvus 6 dienu meistarklasē sadarbībā ar 40 deju skolas „Dzirnas” audzēkņiem 2020. gada 3.– 8. augustā.

Intensīvas meistarklases formāts ļauj piesaistīt profesionālus dejas pedagogus, kuru pieejamība Latvijas mazpilsētu un lauku teritoriju ikdienā ir ierobežota, kā arī pievērst bērnu un jauniešu uzmanību konkrētam Latvijas dejas un mūzikas vēstures posmam, rosinot izprast 20. gadsimta 50.–80. gadu cilvēku domāšanu, intereses un sabiedrībā valdošos sociāli-politiskos procesus.

Meistarklases noslēgumā satiksies vairākas paaudzes vienuviet, stiprinot Burtnieku novada kopienu un rosinot pašorganizējošu pagastu sadarbību. Rokenrola atmosfēra varētu palīdzēt iepazīt metodisko materiālu un iegūt jaunas zināšanas brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Meistarklases rezultātā plānots iestudēt koncertuzvedumu "Rok un Rullē"  Burtnieku pagasta estrādē.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātei “Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains”, jo projekta ietvaros plānota 6 dienu deju meistarklase, kurā Burtnieku novada bērni, jaunieši, vidējās paaudzes un senioru dejotāji apgūs deju horeogrāfiju un izpratni par mūsdienu kultūru profesionālu pedagogu vadībā.

Projekts atbilst arī prioritātei “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums”, jo apmācības noritēs profesionālu pedagogu pavadībā, tās sekmēs Burtnieku dejotāju sadarbību un sadraudzību, iesaisti kultūras pasākumu veidošanā.

Projekts atbilst arī prioritātei “Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības”, jo, īstenojot projekta aktivitātes, dalībnieki aktīvi komunicēs un sadarbosies savā starpā, tādējādi veidojot savstarpēju uzticēšanos, kas ir būtisks nosacījums jaunu iniciatīvu radīšanai, novada iedzīvotāju saliedēšanai un vietējās identitātes stiprināšanai. Svarīgi, ka bērni un jaunieši paši būs kultūras produkta radītāji, nevis patērētāji. Tas radīs izpratni par kvalitatīvu kultūras pasākumu veidošanu un sekmēs bērnu un jauniešu aktīvu piedalīšanos kultūras procesos nākotnē. Tiks veicināta izpratne par Latvijas vēstures 20. gadsimta 50.–80. gadu cilvēku domāšanu, interesēm un sabiedrībā valdošajiem sociāli-politiskajiem procesiem. Iesaistot novada biedrības, tiks veicināts brīvprātīgais darbs.

 

Foto: no SIA "Deju skola Dzirnas" arhīva