Īstenošanas vieta:
Dzērbenes pils, Vecpiebalgas novads
Iesniedzējs:
SIA "Lampu dizaina darbnīca"
Projekta izmaksas:
5058.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Laika upe plūst ...tās attekas aiztek...pietekas pietek...kā Piebalgas Gauja caur sava baseina ezeriem.

Dzērbenes muižas Vēstures interešu klubs SERBEN ir savācis unikālus vēstures liecību materiālus.

Te, ar Vidzemes kultūras programmas un Vecpiebalgas novada pašvaldības atbalstu mākslinieki A.Lenkevičs un Ē.Māldere jau 2018., 2019. gadā iekārtoja Cimdu Jettiņas piemiņas istabu. Sabiedrības interese par pārējiem materiāliem prasa darbu līdzvērtīgi turpināt un A.Lenkevičs izstrādāja jaunu ideju: veidot informatīvu dizaina objektu LAIKA UPE – LU.

LU tiks eksponēta pie vestibila griestiem un būs kā novadpētnieku vākuma sistematizēts, konspektīvs, informatīvs mugurkauls, pie kura piekļausies izvērstākas tēmas, t.i. pie koridora sienām un vēl detalizētāk -pieguļošajās telpās. LU atspoguļos laika nogriezni no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. LU aizsāks veidot vienota stila iekārtojumu visai ekspozīcijai kopumā, to būs iespējams papildināt un pilnveidot.

Projekts nepieciešams, lai nepieļautu muižas ēkas bojā eju, lietderīgi izmantojot telpas, veidotu kultūrvidi, attīstītu vietas potenciālu un iekļautos novada tūrisma attīstībā.

LU uzdevums ir apmeklētājiem, sevišķi vietējiem iedzīvotājiem, likt apjaust vēsturisko notikumu un pārdomāt par procesiem uz kuriem LU virzās šodien. Projekta mākslinieciskais virsuzdevums ir LU izbridušajam nonākt pašam pie sevis un uzdot sev  jautājumus: kas es esmu un kāda ir mana vieta šodienas procesos?

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts ir atbilstošs visām 4 programmas prioritātēm:
1.prioritātei - Radošās iniciatīvas – radošo industriju attīstība - projektu ideju rada un realizē mākslinieki/dizaineri, un galarezultāts iekļausies Latvijas radošo darbu kopainā un kalpos kā paraugs jaunu, radošu iespēju apzināšanā un radīšanā ārpus Rīgas. Projekta dizains tiks izstrādāts, izmantojot inovatīvas domāšanas veidu, un tas būs jaunas attieksmes veidotājs pret vides, lietu un kultūrvides norišu vērtībām un neatņemams, izaugsmi veicinošs un pievienoto vērtību radošs, saimnieciskās darbības strukturāls modulis visās tradicionālajās nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

2.prioritātei - Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – projektā tiks izmantoti novadpētniecības materiāli, kas ietver stāstu un atmiņu saglabāšanu, iepriekšējo paaudžu zināšanas un prasmes, un tie ir cieši saistīti ar Latvijas vēsturi, skar Vidzemes apkārtnes dabu, tie veido identitātes un pēctecības izjūtu, ir pašapziņas avots un veicina, iedvesmo mūsdienu cilvēka radošo darbību.

3.prioritātei - Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – projekta realizācijā tiks iesaistīti seniori, jo ir brīvprātīgā darba veicēji (kārtot, stāstīt, sargāt) un ir novadpētniecības materiālu pamatvācēji. Projekta lietotāji un informācijas tālāknesēji būs bērni un jaunieši. Daļa sabiedrības projektā tiks iesaistīti neapzināti, jo izmantotie atmiņu materiāli skar izcilas personības un daudzu dzimtu pārstāvjus, kuru tiešie pēcteči dzīvo aizvien tuvējā apkārtnē vai atbrauks reizi gadā (piem. uz kapu svētkiem) vai kā tūristi.

4.prioritātei - Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – LU projekta realizācija lielā mērā izšķirs vietējās nozīmes kultūras pieminekļa - Dzērbenes muižas ēkas likteni un uzrādīs vietējās sabiedrības kapacitāti to nosargāt. Ekspozīcijas materiāli demonstrēs cilvēku gara izpausmes un vērtību sistēmas, jo ietver izcilu personību mūža veikumu un aprakstus par apkārtni (muižām,pilskalniem, senkapiem, ezeriem). LU izmantos esošo un paredz izmantot arī turpmāko kultūrainavas izpēti un popularizēšanu, kā cilvēka dzīves nozīmīgu faktoru. Iegūtā informācija tiks iekļauta mūsdienu dzīves apritē, apmeklētāji tiks nodrošināti ar ērtu informācijas pieejamību un tiks veicināta sabiedrības izpratnes veidošanās.

Foto autors: Aigars Lenkevičs