Īstenošanas vieta:
Vidzeme
Iesniedzējs:
Biedrība "Dzirnavu spēks"
Projekta izmaksas:
19273.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir sekmēt industriālā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu kā nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā. Biedrība “Dzirnavu spēks” Vidzemes reģionā apzinās vismaz 30 dzirnavu vietas, to stāvokli un mājas lapas formātā izveidos kopēju papildināmu Latvijas dzirnavu datu bāzi. Tā dos pārskatu par dzirnavām kā industriālā un kultūras mantojuma sastāvdaļu. Tiks iegūts priekšstats par daļas no 20.gadsimta sākumā esošo 700 -1000 dzirnavu stāvokli un izveidota vieta, kur turpināt apkopot datus par Latvijas dzirnavu stāvokli. Notiks dzirnavu objektu apmeklējumi un fotofiksācija, objektu kartēšana, dzirnavu objektu, īpašnieku apzināšana un intervijas, Latvijas dzirnavu mājas lapas izveide un tulkošana angļu, vācu, igauņu un lietuviešu valodās (kā pašieguldījums pēc latviskās versijas izstrādes). Tiek organizēti divi mācību / pieredzes apmaiņas semināri dzirnavu īpašniekiem, notiek tālākās darbības plānošanas seminārs, potenciālo tūrisma maršrutu veidošana, Latvijas dzirnavu mājas lapas prezentācija un mācības satura ievietošanā.

Projektā tiks sasniegti trīs redzami rezultāti: dzirnavu īpašniekiem sniegta metodiska palīdzība dzirnavu īpašuma attīstīšanas plānošanā un iepazīšanās ar labajiem piemēriem; izveidota platforma – dzirnavu datu bāze mājas lapas formātā, kas būs pastāvīgi papildināma, iekļaus vēsturiskos datus un fotoattēlus; sagatavoti metodiski ieteikumi un materiāli bērnu izglītojošu ekskursiju organizēšanai dzirnavās.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes ir — Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains, kā arī Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Projekta aktivitātes un rezultāti pilnībā atbilst šīm prioritātēm, jo tiek uzskatīti un popularizēti industriālā mantojuma objekti, kas līdz šim nav fiksēti un kam nav veikta objektu fotofiksācija. Tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi par šī mantojuma saglabāšanas iespējām, sekmēta vietējo kultūrvēsturisko objektu izpēte, uzskaite un pieejamības nodrošināšana, šī vērtīgā kultūras mantojuma no jauna apzināšana, saglabāšana un popularizēšana kā arī notiek izpratnes veidošana, šo objektu saglābšanas nepieciešamōbai. Jaunu prasmju apgūšana lielai daļai projektā iesaistīto — izglītojošu ekskursiju veidošana un darbs ar interneta resursiem un sociālajiem medijiem.

Foto: Biedrība "Dzirnavu spēks"
Foto autors: Jānis Baltačs