Īstenošanas vieta:
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, Valmiera
Iesniedzējs:
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”
Projekta izmaksas:
11670.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mērķi: Kā instrumentu izmantojot  projekta un  brīvdabas pasākuma Maģisko Sajūtu nakts organizēšanu,

1) Gaujas stāvos krastus stiprināt kā Vidzemes reģiona dabas vērtību, kurai ar lokālpatriotisma un sabiedrības atbalstu vairot dabas kapitāla nozīmi.
2)  Realizējot  vairākas jaunrades iniciatīvas Gaujas stāvos krastus izgaismot kā vietu, kur dabas mantojums ir harmonijā ar mūsdienu aktīvās dzīves un atpūtas vidi.
3) Iedzīvotājus aicināt iepazīt Latvijas dabas daudzveidības un kultūras mijiedarbību caur mūziku, mākslu, kulinārajām tradīcijām un zinātni.

Realizējot projektu, Gaujas stāvo krastu teritorija  tiks izgaismota kā Vidzemes  reģiona dabas vērtībā, kā arī pēc šī projekta taps sakoptāka , pievilcīgāka ar vairākiem jauniem vides dizaina elementiem un instalācijām, kas  teritorijas apmeklētājus priecēs ikdienā un būs pieejami bez maksas.

Realizējot projektu, būs nodrošināta ievērojama sabiedrības daļas iesaiste kultūras procesa veidošanā, jo plānots, ka jaunradres akivitātēs un meistarklasēs darbosies 100 jaunieši. Attiecīgi mūzikas, mākslas skolas un interešu izglītības iestāžu audzēkņi izstrādās un realizēs katrs savas jaunrades iniciatīvas. Kopā tiks realizētas 8 jaunrades iniciatīvas un 26 meistarklases.

Plānots, ka  realizējot jauno konceptu,  brīvdabas pasākumu “Maģisko sajūtu nakts” apmeklēs 5000 apmeklētāji, kuri izbaudīs dabas un kultūras mijiedarbību neierastā vidē. Gaismas, skaņas, krāsu un garšas saspēli dabā. Saklausīs muzikantus kokos, vēros sapņu burātājus uz Gaujas, raudzīsies zvaigznēs un klusākajās pasākuma vietās ieklausīsies meža skaņās, izbaudīs Vidzemei raksturīgās garšas kulinārajā meistarklasē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta “Maģiskā sajūtu nakts” prioritāte - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, vienotā dabas un kultūras mantojuma popularizēšana, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās dabas un kultūras vērtības. Gaujas stāvo krastu teritorija akcentēta kā Vidzemes reģiona dabas vērtība, kas pēc projekta realizēšanas taps pievilcīgāka ar jauniem vides objektiem un instalācijām, kas ikdienā priecēs apmeklētājus, būs pieejama aktīvai atpūtai un dažādiem rekreācijas pasākumiem.

Nodrošināta iespēja plašākai sabiedrībai – kļūt par daļu no kultūras vērtību radīšanas procesa, veicinot pašiniciatīvu, stiprinot saliedētību un piederības apziņu, īpašu akcentu liekot tieši uz jauniešu auditoriju. Tiks realizētas 8 jaunrades iniciatīvas un notiks kulinārā mantojuma meistarklase. Izveidota motivēta un spēcīga brīvprātīgo palīgu komanda.

Foto autors: Raivo Sarelainens