Īstenošanas vieta:
Mēru muiža, Smiltenes novads
Iesniedzējs:
Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde
Projekta izmaksas:
1280.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Pateicoties Smiltenes novada muzeja izveidošanai, Mēru muiža piedzīvo savu atdzimšanu. Lai veicinātu Mēru muižas kompleksa turpmāku attīstību, koptēla veidošanu un sabiedrības iesaisti muzeja aktivitātēs un kultūras procesu veidošanā muzejā, ir plānots veikt dažādus interaktīvus un izglītojošus pasākumus.

Projekta mērķis – īstenot semināru un meistarklašu ciklu, lai caur personīgu pieredzi iepazītu muižas ikdienas un svētku norišu aspektus, veicinot muižas kā vietējās kultūrvēstures un pagātnes izziņas radošā centra attīstību.

Projekta uzdevumi:
1. Īstenot semināru “Latvijas vēsturiskie muižu dārzi un senie kultūraugi” un dārza veidošanas, kopšanas un iekārtošanas meistarklasi.
2. Īstenot semināru par senajām dejām un seno deju meistarklasi ar paraugdemonstrējumiem.
Projekta rezultāti dos iespēju iedibināt jaunas, konkrētās muižas izpētē balstītas tradīcijas, rekonstruēt autentiskus kultūras un sadzīves procesus Mēru muižā 18. - 19.gs., saglabājot un popularizējot dabas un kultūras mantojumu.

Projekta rezultāti kļūs par pamatu vairākām mūžizglītības un muzejpedagoģiskām aktivitātēm muzejā:

  • vēsturiska garšaugu un ārstniecības augu dārza izveide (gan dārzā izaudzētais, gan paša dārza veidošana un kopšana būs divu izglītojošo programmu sastāvdaļa, meklējot un akcentējot mūsdienīgus risinājumus ilgtspējīgas attīstības un bezatkritumu dzīvesveida jomās);
  • seno deju kolektīva izveide (iesaistot sabiedrību kultūras procesa veidošanā).

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātei: “1.5.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains”.

Projekta rezultātā tiks sekmēta jaunu zināšanu apguve, pieredzes apmaiņa, radošo industriju attīstība un pilnveide, veicināta sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā. Semināru un meistarklašu dalībnieki iegūs vērtīgas zināšanas un pieredzi dārzu veidošanā, ārstniecības augu izmantošanā, seno deju kultūrā un par muižu sadzīvi, veicinot izpratni par vienotā dabas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī par ilgtspējīgas attīstības un atbildīgas saimniekošanas iespējām.

Projekta rezultāti nezaudēs aktualitāti pēc projekta beigām, ilgtermiņā nodrošinot aizvien jaunas iegūtu zināšanu un pieredzes izmantošanas iespējas – iegūtais pētniecības materiāls un īstenotās aktivitātes kalpos par pamatu mūžizglītības un muzejpedagoģijas procesu pilnveidošanai un attīstībai.

Rīkojot seminārus un meistarklases, tiek dota iespēja attīstīt Mēru muižu kā radošu, izglītojošu, visām sabiedrības grupām atraktīvu, daudzfunkcionālu kompleksu, kura darbība vērsta uz kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un jaunu tradīciju iedibināšanu, mudinot apmeklētājus atgriezties muzejā un caur personīgu pieredzi izzināt vēsturi un stiprināt piederības sajūtu Smiltenes novadam.

 

Foto: Smiltenes novada muzeja arhīvs
Foto autors:  Ilga Purkalīte