Īstenošanas vieta:
Kocēni, Piebalga
Iesniedzējs:
Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība "Apvārsnis"
Projekta izmaksas:
2980.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta virsmērķi:

1) Saglabāt Vidzemes kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidību, veicināt tā saglabāšanu un izmantošanu kultūras/izziņas tūrismā;

2) Stiprināt sabiedrības lokālās identitātes apziņu;

3) Veicināt novadpētniecību un tūrismu, lokālās vēstures un kultūras mantojuma pētīšanu kā pašizglītības un brīvā laika pavadīšanas veidu;

4) Celt novadpētnieciskā darba kvalitāti, veicināt profesionālo standartu ieviešanu, savākto materiālu publicēšanu, novadpētnieku sadarbību ar vietējām pašvaldībām, atmiņas institūcijām;

5) Palielināt internetā latviešu valodā brīvi pieejamo, ar lokālo vēsturi saistīto materiālu klāstu.

Projekta mērķis: Semināra, lauka prakses un mācību ekspedīciju formātā veidot mērķauditorijas izpratni par muižām, muižu kompleksiem un ar tiem saistīto kultūrvēsturisko ainavu kā arhitektūras, vēstures, saimniecības un dabas pieminekļiem, to vietu un nozīmi Latvijas kultūrvēsturiskajā ainavā, tās tapšanā, praktiskā izmantošanā tūrismā.

Rezultāti: Sniegts nozīmīgs ieguldījums Vidzemes kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, pievēršot uzmanību muižām kā nozīmīgam mantojuma segmentam un kultūras tūrisma resursam.

Popularizēta novadpētniecība, iesaistīti un apmācīti novadpētnieki un tūrisma organizatori Vidzemē, paplašinot viņu zināšanas, prasmes un izpratni par muižu mantojumu, tā dokumentēšanu un popularizēšanu;

Paplašināts Historia.lv pieejamais, novadpētniecībā un tūrismā izmantojamo metodisko un uzziņas materiālu klāsts.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Projekts atbilst šādām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm: 1.5.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Foto: Valters Grīviņš