Īstenošanas vieta:
Vaives Amatu māja, Vaives Tautas nams
Iesniedzējs:
P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Projekta izmaksas:
1785.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Ir nepieciešams piekopt zināšanas un prasmi likt tās lietā, tāpēc vēlamies realizēt projektu „Novadu godi Vaivē”.

Cauri laikiem latvieši spējuši saglabāt tradīcijas un zināšanas par senčiem, viņu tradīcijām un gudrībām, kuras mūsdienās piekopj un zina retais. Projekta mērķis ir ierādīt daļu no mūsu bagātā nemateriālā mantojuma nezinātājiem un atsaukt atmiņā prasmes un zināšanas pratējiem. Cilvēki tiktu iepazīstināti ne tikai ar paražām, kas raksturīgas Vidzemes reģionam, bet tiktu atklātas amatu gudrības arī no Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioniem, tādējādi tiktu veidota kultūras mantojuma apmaiņa starp novadiem.

Uzsvars tiktu likts uz tautas nemateriālo kultūras mantojumu, precīzāk, kulināro un tautasdziesmu mantojumu. Tautas dziesmas nereti atspoguļo dažādu ēdienu un dzērienu pagatavošanas gaitu, kas ļauj noprast mūsu senču prasmes un meistarību. Kā projekta iesniedzēji vēlamies rosināt cilvēkus nebaidīties izrādīt interesi par tautas mantojumu un iegūtās zināšanas par to pielietot praksē, protams, nodot tās arī nākamajām paaudzēm.

Vidzemes kultūras programmas 2020 finansiālais atbalsts ļautu īstenot pasākumus bez ieejas maksas.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts sevī ietver gan radošas iniciatīvas (paredzēts, ka daļai apmeklētāju meistarklasēs dzirdētais un apgūtais būs kaut kas jauns), gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (projekta realizācijā latviešu tautasdziesmas tiks atspoguļotas kā viens no informācijas avotiem kulinārā mantojuma izzināšanā), kā arī sabiedrības iesaisti kultūras procesa veidošanā (meistarklases vadīs amatu/arodu pratēji, arī Vaives Amatu mājas amatiermākslas kolektīva dalībnieki).

 

Foto autore: Lelde Annija Grīnberga