Īstenošanas vieta:
VĒVERI, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Iesniedzējs:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Projekta izmaksas:
1240.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūtrizglītību un tās pieejamību Vidzemes bērniem un jauniešiem, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt radošo vasaras nometni “Piecas dienas Vēveros” Jaunpiebalgas Mūzikas un Mākslas skolas bērniem un jauniešiem. Lai bērnos un jauniešos radītu interesi par vēsturi, etnogrāfiju un nodrošinātu praksē apgūt amatniecības tradīcijas, radošās vasaras nometnes ietvaros paredzētas sekojošas darbnīcas: - meldru pīšanas darbnīca; - kļavas lapu cepuru izgatavošanas darbnīca; - rotu kalšanas darbnīca; - tāss apstrādes radošā darbnīca; - ādas apstrādes darbnīca; - kokamatnieka darbnīca; - mezglošanas darbnīca; - stikla apgleznošanas darbnīca; - keramikas darbnīca; - aušanas darbnīca; - maizes cepšana un piena darbi (tradīcijas un demonstrējumi).

Projekta kopējais budžets sastāda 2365,00 EUR, no kuriem 1240,00 EUR ir VPR pieprasītais finansējums, bet 1125,00 EUR ir projekta iesniedzēja līdzfinansējums un piesaistītais Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot laika posmā 17.08.2020. līdz 21.08.2020.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst sekojošām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

1.5.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;

1.5.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;

1.5.3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības;

1.5.4. Vienotā  dabas  un  kultūras mantojuma  saglabāšana  un  popularizēšana – kultūrainavas  izpēte  un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Foto autors: Edgars Žīgurs