Īstenošanas vieta:
Jaunpiebalgas kultūras nams
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta izmaksas:
2600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē” ir Jaunpiebalgas, Rankas, Cesvaines, Ļaudonas un Alūksnes bērnu un jauniešu folkloras kopu kopprojekts, kura laikā tā dalībnieki apgūs Vidzemes tradicionālo danču muzicēšanas un deju soļu prasmes sadarbībā ar etno kompāniju “Zeidi”.

Projekta mērķis – kopējā sadarbībā ar folkloras kopu dalībniekiem iedzīvināt un popularizēt sava un apkārtējo novadu rotaļdejas un dančus, sniedzot iespēju bērniem, kas spēlē kādu mūzikas instrumentu, muzicēt danču kapelā kopā ar pieredzējušiem muzikantiem un saviem vienaudžiem neatkarīgi no savas pieredzes un prasmēm.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē” atbilst vismaz trijām Vidzemes kultūras programmas prioritātēm:

1.5.1.Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;

1.5.2.Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;

1.5.3.Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības;

Projekta ietvaros bērni un jaunieši īstenos radošas iniciatīvas - iegūs jaunas zināšanas, nostiprināsun papildinās savas prasmes un iemaņas,turklāt dažādu paaudžu sadarbībā dejā un mūzikā notiek praktiska, emocionāla un empātiska pieredzes apmaiņa. Tāpat projekta “Spēlēju, dancoju Vidzemē” realizēšana veicinās Vidzemes nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu - iepazīstot, iedzīvinot Augšvidzemes novadu danču tradīcijas un veidojot izpratni par mūsu senču dzīvesveidu. Taču viens no lielākajiem projekta ieguvumiem būs bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesa veidošanā, tieši viņi ir šī projekta mērķauditorija un balsts. Atbalstot projekta gaitā bērnu iniciatīvu, izvēli, idejas, kopīgiem spēkiem tiks veidots nevis skatuvisks priekšnesums, bet pasākums ar iespējami autentisku sendienu danču vakara atmosfēru.

Foto: Jaunpiebalgas novada dome
Foto autors: Jānis Liflands