Īstenošanas vieta:
Stāmerienas pils
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
4050.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta STĀMERIENAS PILS ROMANTISMA MEISTARKLASES mērķis – organizēt Vidzemes jauniešiem īsas, intensīvas radošas, personības pilnveides meistarklases Stāmerienas pilī, balstoties uz pils un tās apkārtnes vēsturi - vokālās kamermūzikas apguvē, fotogrāfijas mākslā, daiļliteratūras runas prasmē, dokumentālo stāstu veidošanā (intervēšanā un stāstīšanā), veidojot izpratni par Romantisma laikmeta kultūras iezīmju pārnesi mūsdienās.

Plānots organizēt divu dienu/vakara radošās meistarklases, kurās jaunieši padziļināti iepazīs savas spējas un atklās talantus, tā vairojot atvērtu, izglītotu un perspektīvā, ilgtspējīgi domājošu sabiedrības daļu. Projektā plānotas četras Romantisma meistarklases: vokālās mākslas, retorikas un skatuves runas, leģendu, fotomākslas.Katrai radošajai meistarklasei kopīgam procesam plānotas - divas dienas un viens vakars/nakts, kura rezultātā Stāmerienas pilī notiek “noslēguma stunda” - performance, koncerts, izstāde un pils leģendu stāsti.

Tā būs īsa un intensīva pieredze, kas iedod impulsu dzīvei, “iekurinot” un iesaistot dažādu interešu jauniešus četrās STĀMERIENAS PILS ROMANTISMA MEISTARKLASĒS. Projekts veicinās sabiedrības, īpaši jauniešu, interesi par kultūras mantojuma saglabāšanu, Romantisma kultūrvēsturisko laikmetu un vairāku paaudžu Volfu dzimtas devumu Eiropas kultūrtelpā, stiprinot radošo iniciatīvu aktivizēšanu, jaunu zināšanu apguve un pieredzes apmaiņu interesantās meistarklases neformālā, izcilā vidē. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Popularizējot Romantisma kultūrvēsturisko laikmetu Vidzemē, veicinot atraktīvu radošumu, īpašu vērību pievēršot jauniešiem, projekts “STĀMERIENAS PILS ROMANTISMA MEISTARKLASES” atbilst šādām Vidzemes kultūras programmas 2020.gada prioritātēm:
1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa;
2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – jauniešu iesaiste, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības.

Foto: Inga Lapse