Īstenošanas vieta:
Alūksnes un Apes novadi
Iesniedzējs:
SIA "Malienas ziņas"
Projekta izmaksas:
3680.40 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1400,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Laikraksts realizēs projektu, kur īpaši pievērsīsies Alūksnes un Apes novadu pagastu kultūrvēsturiskā mantojuma un nemateriālās kultūras – vietējo kopienu tradīciju, svētku – atspoguļojumam.

Novadu pagastu kultūras ainava ir unikāla ar to, ka tie atrodas pierobežā, līdz ar to vērojama kultūru mijiedarbe, kas saglabā iezīmes arī mūsdienās dažādās kultūras un svētku tradīcijās. Īpaša nozīme ir arī malēniskajām izloksnēm, kas bagātina latviešu valodu un īpašs pētījumu objekts (piemēram, D. Markus, J. Raipulis “Radošie malēnieši un viņu valoda”). Laikraksts projekta ietvaros pievērsīsies arī šim aspektam, ņemot vērā, ka izlokšņu lietojums strauji samazinās.

Projektā laikraksts pievērsīsies kultūras tradīcijām pagastos, kas ir īpaši būtiski. Lielo pilsētu piedāvātie kultūras un kultūrvēstures pasākumi tradicionāli iegūst lielāku publicitāti un atpazīstamību, bet ne mazāk nozīmīgs ir pagastu darbs tradīciju saglabāšanā un teritorijas kultūrvēstures izzināšanā un popularizēšanā.

Kādas ir kultūras un tradīciju saglabāšanas aktivitātes pagastos, kas ir cilvēki un organizācijas, kas tradīciju nes no paaudzes paaudzē, kā to mūsdienās iedzīvina. Par to laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” stāstīs saviem lasītājiem un portāls “Alūksniešiem.lv” vēstīs saviem lietotājiem. Projekta īstenošanas periodā žurnālisti izzinās stāstus, faktus par lokālām unikālām tradīcijām, kurām ir svarīga loma lokālu vērtību radīšanā, saglabāšanā.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Saglabājot un attīstot Vidzemes reģionam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēs minēta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, kas ir projekta "Unikālas kultūras tradīcijas Alūksnes un Apes novadu pierobežā" mērķis.
Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm, jo apkopotajos materiālos atspoguļosim gan arodu prasmes, gan tradīcijas vietējās kopienās, gan dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, gan rādīsim iespējas sabiedrības iesaistei kultūras procesa veidošanā, gan citus aspektus.
 

Foto: no SIA "Malienas ziņas" arhīva
Foto autore: Sandra Apine